Lag (2006:489) om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst

SFS nr
2006:489
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-06-01

1 § En kommun som deltar i försöksverksamhet med komplement
till färdtjänst enligt denna lag får lämna ekonomiskt stöd för
anskaffning och anpassning av ett motorfordon till en person
med funktionshinder, för att förbättra hans eller hennes
möjligheter att förflytta sig.

2 § De kommuner som deltar i försöksverksamheten får lämna
komplement till färdtjänst under förutsättning att den som
skall få stödet

– samtycker till stödet,

– har tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst, men

– inte är berättigad till bilstöd enligt lagen (1988:360) om
handläggning av ärenden om bilstöd till personer med
funktionshinder.

I övrigt bestämmer kommunerna de förutsättningar för beviljande
av komplement till färdtjänst som skall gälla inom den egna
kommunen.

3 § Den kommun som vill delta i försöksverksamhet enligt denna
lag skall ansöka om det hos regeringen. Regeringen beslutar om
tillstånd.

Försöksverksamheten får bedrivas under tiden den 1 juli 2007-30
juni 2010.

4 § En kommun som får bedriva verksamhet enligt denna lag och
som med stöd av 4 § andra stycket lagen (1997:736) om
färdtjänst överlåtit sina uppgifter i fråga om färdtjänsten
till trafikhuvudmannen i länet får även överlåta till
trafikhuvudmannen att bedriva försöksverksamheten. Överlåtelse
får ske även om trafikhuvudmannen är ett aktiebolag.

Med trafikhuvudman avses detsamma som i lagen (1997:734) om
ansvar för viss kollektiv persontrafik.