Lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

SFS nr
2006:492
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

1 § En kommun får utan föregående individuell behovsprövning
tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga
skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig
omvårdnad.

2 § För servicetjänster åt äldre personer får kommunen ta ut
skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer.
Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

3 § Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har
enligt socialtjänstlagen (2001:453).

4 § Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket
socialtjänstlagen (2001:453) skall ha hand om verksamhet enligt
denna lag.