Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

SFS nr
2006:502
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:581

Redovisning av ställningstagande

1 § Om en part i ett mål eller ärende vid en domstol eller
myndighet, som omfattas av skyldigheten att inhämta
förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, har yrkat
att ett förhandsavgörande ska inhämtas eller på annat sätt
väckt frågan om en sådan åtgärd, ska domstolen eller
myndigheten, i de fall den beslutar att inte inhämta ett
förhandsavgörande, i sitt beslut ange skälen till detta.

Första stycket gäller inte vid tillämpningen av 58 eller 59
kap. rättegångsbalken, 37 b eller 37 c §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller 42 § lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2010:581).

Förhandsavgörande enligt vissa internationella överenskommelser

2 § En domstol ska eller får inhämta förhandsavgörande från
Europeiska unionens domstol om tolkningen av en bestämmelse i
en internationell överenskommelse, som Sverige har tillträtt
och som har ingåtts inom ramen för samarbete i Europeiska
unionen, i den omfattning som Sverige enligt överenskommelsen
har åtagit sig att ålägga domstol sådan skyldighet eller att
ge domstol sådan behörighet.

Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om domstols rätt
eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska
unionens domstol, gäller den bestämmelsen.

Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna
åtaganden enligt första stycket och bestämmelser enligt andra
stycket. Lag (2010:581).