Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

SFS nr
2006:516
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01

1 § Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete
enligt 2 a § polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till
vittnen och andra hotade personer, får inte utmätas för den
ersättningsberättigades skulder. I fråga om förbud mot
utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 §
andra stycket utsökningsbalken.