Förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

SFS nr
2006:520
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:452
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1060

Uppgifter

1 § Statens kärnkraftinspektion är central
förvaltningsmyndighet för frågor om säkerhet i kärnteknisk
verksamhet inklusive fysiskt skydd, slutförvaring av kärnämne
och kärnavfall, nukleär icke-spridning samt avveckling och
rivning av kärntekniska anläggningar.

2 § Kärnkraftinspektionen skall inom sitt verksamhetsområde
handlägga förvaltningsärenden, meddela föreskrifter och utöva
tillsyn över kärnteknisk verksamhet så att gällande
bestämmelser inom området efterlevs samt övervaka och
kontrollera slutförvar.

Kärnkraftinspektionen skall även handlägga vissa
finansieringsfrågor på kärnavfallsområdet samt svara för
teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för
befolkningsskyddet om en olycka i kärnteknisk verksamhet
inträffar inom eller utom landet.

3 § Kärnkraftinspektionen skall särskilt

1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, i synnerhet i fråga
om metoder för ökad kärnsäkerhet, hantering och slutförvaring
av använt kärnbränsle och kärnavfall, avveckling och rivning av
kärntekniska anläggningar samt förhindrande av olovlig
befattning med kärnämne och kärnavfall, och vara pådrivande i
frågor som syftar till ökad kärnsäkerhet,

2. ta initiativ till sådan forskning och utveckling på
kärnsäkerhets- och icke-spridningsområdet som behövs för att
inspektionen skall kunna fullgöra sina åligganden samt till
forskning som främjar att nationell kompetens på området finns
tillgänglig,

3. aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och information
om det arbete på kärnsäkerhets- och kärnavfallsområdet som
bedrivs i landet,

4. ha hand om sådana uppgifter som följer av Sveriges
internationella åtaganden eller av något annat skäl är
motiverade från allmän synpunkt med avseende på kontroll av
kärnämnen, kärnteknisk utrustning, kärntekniska verksamheter,
fysiskt skydd eller forsknings- och utvecklingsverksamheter som
har anknytning till kärntekniska verksamheter, och

5. medverka i internationellt samarbete som syftar till att
utveckla säkerheten hos kärnkraftverk och andra kärntekniska
anläggningar, säkerheten vid transport av kärnämne eller
kärnavfall eller säkerheten vid metoder för hantering och
förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall och för
avveckling och rivning av reaktoranläggningar, och

6. biträda regeringen med yttranden och utredningar samt bidra
med underlag och expertkunskaper för det arbete som regeringen
bedriver nationellt och internationellt.

4 § Kärnkraftinspektionen skall ansvara för det förberedande
nationella arbete som följer av 1994 års konvention om
kärnsäkerhet (SÖ 1995:71) och 1997 års gemensamma konvention om
säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och säkerhet vid
hantering av radioaktivt avfall (SÖ 1999:60).

Kärnkraftinspektionen skall ansvara för rapporteringen till
Internationella atomenergiorganet (IAEA) enligt dess
International Nuclear Event Scale (INES) samt för
rapporteringen till det gemensamma system för
incidentrapportering (IRS och AIRS) som drivs av
atomenergiorganet och Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling (OECD) genom dess kärnenergibyrå (NEA).

Kärnkraftinspektionen skall vara nationell kontaktpunkt för
Internationella atomenergiorganets databas för Measures Against
Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other Radioactive
Sources (ITDB).

5 § Föreskrifter om Kärnkraftinspektionens medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap. Förordning (2006:968).

6 § Kärnkraftinspektionen får ingå avtal med myndigheter i
andra länder om de närmare villkoren för informationsutbyte på
det kärntekniska området.

Kärnkraftinspektionen får, vid bilateralt utvecklingssamarbete
på det kärntekniska området som regeringen har beslutat om,
ingå avtal om närmare villkor för samarbetet med
samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller säga upp
sådana avtal.

7 § Har upphävts genom förordning (2007:1060).

Myndighetens ledning och styrelse

8 § Kärnkraftinspektionens generaldirektör är chef för
myndigheten.

9 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Rådgivande nämnder

10 § Till Kärnkraftinspektionen är som rådgivande organ knutna

1. en nämnd för frågor om reaktorsäkerhet,

2. en nämnd för frågor om kärnbränslecykeln, och

3. en nämnd för frågor om forskning och utveckling på
kärnsäkerhetsområdet.

Varje nämnd består av ordförande och högst sex andra ledamöter.

Regeringen utser ordförande i de rådgivande nämnderna. Övriga
ledamöter utses av Kärnkraftinspektionen. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

10 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över
Kärnkraftinspektionens årsredovisning innehåller någon
invändning, ska Kärnkraftinspektionen redovisa för regeringen
de åtgärder som inspektionen har vidtagit eller avser att vidta
med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en
månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.
Förordning (2007:1060).

Personalföreträdare

11 § Kärnkraftinspektionen ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före
den 1 januari 2008. Förordning (2007:1060).

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 § Styrelsen ska pröva om Kärnkraftinspektionens verksamhet
bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med
verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och
föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner
motiverade.

Styrelsen ska besluta

1. om myndighetens årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag,

2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska
lämna till regeringen enligt 10 a §,

3. om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda,
kommuner och landsting,

4. om förslag till och fastställande av kärnavfallsavgifter,
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp enligt
förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet,

5. i frågor om granskning och utvärdering av det program som
avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

6. om förslag till ändring av avgift enligt 3 § lagen
(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt
avfall m.m., och

7. utseende av andra ledamöter än ordföranden i de nämnder som
anges i 10 §. Förordning (2007:1060).

Övergångsbestämmelser

2007:1060

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande
gälla för Statens kärnkraftinspektion med undantag av 11-13 och
15 §§.