Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

SFS nr
2006:527
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1210

1 § Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna
förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om
skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige.
Förordning (2014:1210).

2 § Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen
som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) förs in i
eller ut ur landet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller
utförseln av skjutvapnet är att det skall användas tillfälligt
för jakt eller tävling.

3 § Uppgiftsskyldigheten avser

1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör
det möjligt att identifiera vapnet och, i förekommande fall,
märkning som visar att det har förts in till Sverige och året
för införseln,

2. vapentypen,

3. införsel- eller utförselorten,

4. datum för införseln eller utförseln, och

5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet,
utförseltillståndet eller annat motsvarande
tillstånd. Förordning (2011:574).

4 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.