Lag (2006:545) om skyddsrum

SFS nr
2006:545
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:919

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns det bestämmelser om hur skyddsrum skall
byggas, utrustas och underhållas. I lagen finns det också
bestämmelser om ersättning.

2 § Skyddsrum är utrymmen för skydd av befolkningen i krig.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom
landets kommuner som skyddsrummen skall vara belägna.

2 kap. Utformning och placering av skyddsrum

1 § Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå
emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma
till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för
skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och
utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot
sådana verkningar.

2 § Skyddsrum skall vara placerade och utformade med hänsyn
till de skyddsbehövandes möjligheter att efter varning hinna
fram till dem i tid och att uppehålla sig där under den tid som
behövs.

3 § Skyddsrum skall vara utformade så att de under fredstid kan
användas för andra ändamål.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta
om skyddsrums placering, utformning och utrustning samt inom
vilken tid de skall kunna iordningställas.

3 kap. Byggande och kontroll av skyddsrum

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall, i den
omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta i
enskilda fall om byggande av skyddsrum samt kontrollera att
inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skyltning
skett i enlighet med lagen.

Kommunen skall på begäran av den myndighet som avses i första
stycket lämna upplysningar om planer för byggverksamhet i
kommunen och om andra förhållanden av betydelse för
myndighetens beslut i frågor om byggande av skyddsrum.

Skyddsrum i befintlig byggnad eller anläggning

2 § Om ett skyddsrum ska byggas utan att frågan uppkommit i
samband med att någon sådan byggåtgärd ska utföras som kräver
bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), ska den
myndighet som enligt 1 § fattat beslutet ombesörja att
skyddsrummet byggs och utrustas. Lag (2010:919).

Skyddsrum i samband med nybyggnation

3 § Den som inom ett område där skyddsrum ska byggas avser
att utföra sådana byggåtgärder som kräver bygglov enligt
plan- och bygglagen (2010:900) och som kräver anmälan ska
underrätta den myndighet som avses i 1 § om sin avsikt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från
underrättelseskyldigheten enligt första stycket.
Lag (2010:919).

4 § Den som har lämnat en underrättelse enligt 3 § har rätt
att få ett beslut i skyddsrumsfrågan enligt 1 §. Om beslutet
innebär att ett skyddsrum ska byggas, ska beslutet även
innehålla uppgift om det antal personer som ska kunna få
plats i utrymmet.
I samband med att ett beslut enligt första stycket delges,
får den som lämnat underrättelsen föreläggas att vidta
åtgärder i enlighet med beslutet.
Ett beslut enligt första stycket gäller i två år. Ett sådant
beslut får ändras endast om den som beslutet gäller godtar
ändringen. Lag (2010:919).

5 § Vid ett tekniskt samråd enligt 10 kap. plan- och
bygglagen (2010:900) ska en genomgång göras av de åtgärder
för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga
för att ett skyddsrum ska kunna antas komma att uppfylla de
krav som ställs i 2 kap. 3 § och med stöd av 2 kap. 4 § denna
lag.

Bestämmelserna i 10 kap. 3, 5–7, 18, 27, 29 och 34–37 §§
plan- och bygglagen om kontroll m.m. och om slutbevis ska
tillämpas på arbetet med att bygga ett skyddsrum.
Lag (2010:919).

6 § En byggherre som utför sådana byggnadsåtgärder som avses i
3 § skall bygga och utrusta sådant skyddsrum som enligt ett
föreläggande skall finnas i byggnaden eller anläggningen.
Byggherren skall se till att utrymmet stämmer överens med givet
föreläggande enligt 4 § andra stycket samt med det som anges i
2 kap. 3 § och det som bestämts med stöd av 2 kap. 4 §.

4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

Ansvaret för att underhålla skyddsrum

1 § Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns
ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och den
utrustning som hör till skyddsrummet.

2 § Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns
ett skyddsrum är skyldig att, efter föreläggande av den
myndighet som avses i 3 kap. 1 §, vidta de åtgärder som behövs
för att förbättra utrymmets skyddsförmåga.

Skyldighet att bereda plats

3 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller
annan anläggning där det finns ett skyddsrum är under höjd
beredskap skyldig att bereda plats i skyddsrummet åt dem som
behöver skydd.

Skyltning

4 § Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns
ett skyddsrum skall genom skyltning på byggnaden eller
anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

Skyldighet att tillåta inrättande av skyddsrum

5 § En nyttjanderättshavare får inte hindra ägaren till en
byggnad eller annan anläggning att inrätta skyddsrum eller att
företa andra åtgärder enligt denna lag.

Särskilt om nyttjanderättshavare

6 § En nyttjanderättshavare är skyldig att på begäran av ägaren
till en byggnad eller annan anläggning betala ett skäligt
bidrag till kostnader som ägaren får på grund av skyldigheter
enligt denna lag. Detta gäller dock endast om

1. ägaren inte kände till att åtgärderna skulle vidtas då
nyttjanderättsavtalet träffades eller senast kunde sägas upp
och minst två år återstod av nyttjanderätten då skyldigheten
att vidta åtgärderna blev kända för ägaren, och

2. det kan anses uppenbart oskäligt att ägaren skall svara för
hela kostnaden.

5 kap. Avveckling av skyddsrum

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta att ett utrymme inte längre skall vara skyddsrum.

6 kap. Ersättning

1 § Den som skall bygga och utrusta ett skyddsrum enligt 3 kap.
6 § har rätt till skälig ersättning av staten för sina
merkostnader.

2 § Den som är skyldig att underhålla ett skyddsrum har rätt
till skälig ersättning av staten för sina kostnader. Detsamma
gäller den som vidtagit åtgärder som anges i 4 kap. 2 §.
Ersättning lämnas dock inte för åtgärder som har föranletts av
att ägaren eftersatt underhållet av skyddsrummet, gjort
otilllåtna ingrepp i det eller på annat sätt varit försumlig.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om ersättningens storlek.

7 kap. Förelägganden och andra åtgärder

Förelägganden och vite

1 § Den myndighet enligt 3 kap. 1 § som beslutar om byggande
eller kontroll av skyddsrum får meddela de förelägganden som
behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.
Ett föreläggande som tar sikte på sådana situationer som
regleras i 7 kap. 3 § denna lag får dock inte förenas med vite.

Åtgärd på försumligs bekostnad

2 § Om ett föreläggande enligt 1 § inte följs, får åtgärden
vidtas av den som meddelat föreläggandet. En sådan åtgärd
vidtas på den försumliges bekostnad, om han eller hon inte på
grund av någon bestämmelse i denna lag är berättigad till
ersättning för åtgärden om den vidtas frivilligt.

Tillträde

3 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller
annan anläggning är skyldig att lämna den myndighet som avses i
3 kap. 1 § tillträde till byggnaden eller anläggningen för att
utföra besiktning eller annan kontroll enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillträde
enligt första stycket.

8 kap. Straff

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin
skyldighet enligt 4 kap. 3 § döms till böter eller fängelse i
högst ett år. Har gärningen medfört avsevärt men för
totalförsvaret eller är den av någon annan anledning att anse
som grov döms till fängelse, i lägst sex månader och högst fyra
år.

2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot någon föreskrift som meddelats med stöd av 2 kap.
4 §.

9 kap. Överklagande m.m.

1 § Beslut i frågor enligt 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 2 §, 6 och
7 kap. får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Beslut enligt 1 kap. 2 § och 5 kap. 1 § får inte
överklagas.

3 § Beslut enligt 1-7 kap. som meddelas under höjd beredskap
skall gälla omedelbart om inte något annat bestäms i beslutet.

Övergångsbestämmelser

2006:545

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

2. Bestämmelser i denna lag om ägare till fastighet tillämpas
även på den som innehar fastighet med fideikommissrätt.

3. För underhåll av skyddsrum som inrättats med stöd av 6 kap.
13 § lagen (1994:1720) om civilt försvar gäller fortfarande 6
kap. 11-16 §§ i den upphävda lagen (1994:1720) om civilt
försvar.

4. Ett föreläggande som utfärdats enligt 6 kap. 8, 11, 12, 14,
15 och 18 §§ och 7 kap. 3 § i den upphävda lagen (1994:1720) om
civilt försvar skall anses som ett föreläggande enligt denna
lag.

5. I fråga om ersättning som bestämts före ikraftträdandet av
denna lag gäller 6 kap. 20-22 §§ i den upphävda lagen
(1994:1720) om civilt försvar.