Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

SFS nr
2006:546
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:690

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om utrymning och
inkvartering under höjd beredskap.

2 § Bestämmelserna i 2 och 3 kap. skall tillämpas endast under
höjd beredskap.

2 kap. Utrymning m.m.

Utrymning

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta att de som uppehåller sig inom ett område skall utrymma
detta om området blivit eller kan antas bli utsatt för
stridshandlingar och utrymningen är nödvändig för att skydda
befolkningen, eller det i området behöver vidtas militära
åtgärder av väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt
försvåras om inte utrymning sker.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta

1. att de som omfattas av ett utrymningsbeslut skall vistas på
en viss plats, och

2. vilka villkor som skall gälla för vistelsen.

Beslutet får inte utformas så att det inskränker den enskildes
frihet mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med
utrymningen och förhållandena på vistelseplatsen.

3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs vid
utrymning enligt 1 och 2 §§.

4 § Kommuners och landstings skyldighet att ta hand om
utrymmande och utlänningar som söker skydd i Sverige regleras i
socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) och lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.

5 § Kommuner och landsting som befolkningen lämnar på grund av
utrymning är skyldiga att i skälig omfattning lämna hjälp till
de kommuner och landsting som i större omfattning får ta emot
befolkningen.

Utflyttningsförbud

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela förbud för dem som uppehåller sig inom ett visst område
att lämna detta om förflyttningen eller vistelsen utanför
området allvarligt skulle försvåra åtgärder av väsentlig
betydelse för totalförsvaret, eller vara förenad med uppenbar
livsfara.

Inflyttningsförbud

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela förbud för dem som inte är bosatta inom ett visst
område att annat än tillfälligt uppehålla sig inom området, om
en inflyttning allvarligt skulle försvåra åtgärder av väsentlig
betydelse för totalförsvaret.

3 kap. Inkvartering

Skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad

1 § En kommun får förelägga innehavaren av en byggnad eller
bostadslägenhet (inkvarteringsvärd) att upplåta bostad och
utrustning åt den som behöver en bostad (inkvarteringsbostad)
på grund av beslut om utrymning eller på grund av att denne
till följd av krigshändelser tvingats lämna sin ordinarie
bostad.

Ett sådant föreläggande får meddelas endast om behovet av
bostad inte kan tillgodoses på annat lämpligt sätt. Beslutet
får inte medföra större olägenhet för inkvarteringsvärden än
vad som är nödvändigt och får inte avse utrymmen som behövs för
inkvarteringsvärden och hans eller hennes familj eller någon
dem närstående.

2 § Om inkvarteringsvärden inte följer föreläggandet enligt
1 §, får kommunen hos Polismyndigheten begära den hjälp som
behövs för att den som ska inkvarteras ska få tillträde till
inkvarteringsbostaden. Lag (2014:690).

Ersättning

3 § Inkvarteringsvärden har rätt till skälig ersättning av
kommunen för inkvarteringsbostaden.

4 § Om bostaden eller dess utrustning skadas när bostaden
används som inkvarteringsbostad, är den skadelidande berättigad
till ersättning av kommunen. Är skadan ringa, betalas dock
ingen ersättning.

5 § Ersättningen enligt 3 och 4 §§ prövas på det sätt som anges
i förfogandelagen (1978:262).

Om taxa enligt 33 § förfogandelagen har fastställts, beslutar
kommunen ersättningen. I annat fall beslutas ersättningen av
den lokala värderingsnämnden.

6 § Den som disponerat en inkvarteringsbostad enligt 1 § skall
till kommunen betala tillbaka vad kommunen betalat till
inkvarteringsvärden enligt 3 och 4 §§.

Om det med hänsyn till den inkvarterades ekonomiska
förhållanden eller annars är oskäligt, skall kommunen helt
eller delvis befria den inkvarterade från
återbetalningsskyldigheten.

4 kap. Skyldighet att förmedla meddelanden m.m.

1 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller
annan anläggning eller den som i fråga om förvaltning och
skötsel företräder honom eller henne är skyldig att förmedla
myndigheternas beslut och meddelanden i frågor som rör
verksamhet enligt denna lag till dem som bor eller bedriver
verksamhet i byggnaden eller anläggningen.

Samma skyldighet gäller också för arbetsgivare i fråga om de
anställda.

2 § Var och en är skyldig att på fråga av en statlig eller
kommunal myndighet ange om han eller hon har egendom som kan
behöva tas i anspråk för verksamhet enligt denna lag.

5 kap. Straff

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa
underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt 4 kap. 1 och
2 §§, eller vid fullgörandet lämnar oriktiga uppgifter, döms
till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den
som inte följer ett föreläggande eller förbud som meddelats med
stöd av denna lag.

Har en gärning enligt första stycket begåtts under höjd
beredskap och medfört avsevärt men för totalförsvaret eller är
den av någon annan anledning att anse som grov, döms till
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

6 kap. Överklagande m.m.

1 § Beslut enligt 3 kap. 1 och 6 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Beslut enligt 2 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ får inte överklagas.

3 § Beslut av en kommun enligt 3 kap. 5 § andra stycket får
överklagas till den lokala värderingsnämnden.
Värderingsnämndens beslut i ett sådant ärende får inte
överklagas.

Den lokala värderingsnämndens beslut i andra fall enligt 3 kap.
5 § andra stycket överklagas hos Riksvärderingsnämnden.

Riksvärderingsnämndens beslut får inte överklagas.

4 § Beslut enligt 2 eller 3 kap. som meddelas under höjd
beredskap skall gälla omedelbart om inte något annat bestäms i
beslutet.