Skuldsaneringslag (2006:548)

SFS nr
2006:548
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:849

Allmänna bestämmelser

1 § Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis
befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas
av skuldsaneringen.

Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.

2 § Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och
ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat
sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till
skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under
skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en
betalningsplan enligt 9 §.

Konsumentverket skall stödja och ge vägledning för den budget-
och skuldrådgivning som kommunerna skall svara för.

3 § Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas
till föreskrifter om eftergift eller nedsättning i någon annan
författning.

En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan
författning godta ett förslag om skuldsanering enligt denna
lag.

Allmänna villkor för skuldsanering

4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i
Sverige som är fysisk person, om

1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon
inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom
överskådlig tid, och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och
ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller
henne.

Den som är folkbokförd i Sverige ska vid tillämpningen av
första stycket anses ha hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska särskilt beaktas
omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar
gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och
det sätt på vilket gäldenären har medverkat under
handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Är gäldenären näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast
om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla
att utreda. Lag (2011:472).

5 § Har upphävts genom lag (2011:472).

6 § En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen
(2014:836) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering.
Detsamma gäller en gäldenär som tidigare beviljats
skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl för
skuldsanering. Lag (2014:849).

Skulderna

7 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna
lag, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit
före den dag då beslut meddelas enligt 14 § andra stycket att
inleda skuldsanering. Skuldsanering medför att rätten till
ränta eller dröjsmålsavgift på en sådan fordran bortfaller för
tiden efter nämnda dag.

Vid skuldsaneringen får det bestämmas att en fordran som avses
i första stycket och som är beroende av villkor, inte är till
beloppet fastställd eller inte är förfallen till betalning,
inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga om en sådan
fordran får borgenären utan hinder av föreskrifter i annan
författning bevilja anstånd med betalningen under den tid
betalningsplanen enligt 9 § löper.

En skuldsanering omfattar inte

1. en fordran på familjerättsliga underhåll,

2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan
förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979)
eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till för
betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda
skuldsanering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 §
förmånsrättslagen, när det gäller egendom som har tagits i
anspråk vid verkställigheten,

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är
beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation,
eller

5. en fordran som är tvistig.

Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när
Försäkringskassan eller ett utländskt offentligt organ inträtt
i den underhållsberättigades rätt till underhållsbidrag.

Innehållet i en skuldsanering

8 § Alla fordringar som enligt 7 § omfattas av skuldsaneringen
har lika rätt.

Utan hinder av första stycket får en fordran

1. ges sämre rätt, om borgenären samtycker, eller

2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning
enligt 9 § första stycket avser ett mindre belopp och det är
skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna och övriga
omständigheter.

I 23 § finns bestämmelser om vad som skall gälla i fråga om
fordringar som inte har anmälts i ärendet.

9 § Vid en skuldsanering skall det bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 7 § skall omfattas av
skuldsaneringen,

2. vad som enligt 8 § skall gälla för dem,

3. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna, och

4. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp
av varje borgenärs fordran skall betalas.

Det belopp som skall fördelas mellan borgenärerna skall
bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens
samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som
skall förbehållas gäldenären för dennes och dennes familjs
försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§
utsökningsbalken om förbehållsbelopp vara vägledande. Det får
bestämmas vid skuldsaneringen att förbehåll även skall göras
för betalning av en fordran som, enligt 7 § tredje stycket
eller beslut som fattas med stöd av 7 § andra stycket, inte
omfattas av skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 3 skall det framgå hur
stor procentandel av fordringarnas belopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4
skall löpa under fem år, om det inte finns särskilda skäl att
bestämma en kortare tid.

Ansökan om skuldsanering

10 § En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos
Kronofogdemyndigheten.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.
Lag (2006:745).

11 § Ansökan skall innehålla

1. de uppgifter om gäldenären som anges i 33 kap. 1 § första
och andra styckena rättegångsbalken samt uppgift som visar att
gäldenären har hemvist i Sverige,

2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder med
uppgift om varje borgenärs namn, person- eller
organisationsnummer, postadress och telefon,

3. uppgift om gäldenärens inkomster och utgifter,

4. uppgift om förhållanden som avses i 4 § tredje stycket, och

5. de uppgifter om gäldenärens och dennes familjs personliga
och ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för
prövning av frågan om skuldsanering skall inledas.

Uppgifterna enligt första stycket skall lämnas av gäldenären på
heder och samvete.

Bristfällig ansökan

12 § Om en ansökan är bristfällig, skall Kronofogdemyndigheten
förelägga gäldenären att avhjälpa bristen. Av föreläggandet
skall det framgå att ansökan kan avvisas om föreläggandet inte
följs. Föreläggandet behöver inte delges.

Kronofogdemyndigheten skall avvisa en ansökan om skuldsanering,
om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för
prövning i sak och gäldenären inte har följt ett föreläggande
att avhjälpa bristen. Lag (2006:745).

Avslag på ansökan

13 § Om det framgår av ansökan om skuldsanering eller annan
tillgänglig utredning att gäldenären inte uppfyller villkoren
enligt 4 § eller inte får beviljas skuldsanering på grund av
6 §, ska Kronofogdemyndigheten avslå ansökan.

Om det, sedan beslut har meddelats enligt 14 § andra stycket om
att inleda skuldsanering, framkommer att förutsättningarna för
skuldsanering enligt denna lag inte är uppfyllda, ska
Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. Ansökan får också avslås,
om gäldenären inte inställer sig personligen vid ett
sammanträde eller om gäldenären i övrigt inte medverkar vid
ärendets handläggning. Lag (2011:472).

Inledande av skuldsanering

14 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning det behövs
inhämta upplysningar om gäldenärens personliga och ekonomiska
förhållanden från andra myndigheter. Kronofogdemyndigheten får
också, om det finns särskilda skäl, hålla ett sammanträde
enligt 17 § för att avgöra om skuldsanering skall inledas.

Om Kronofogdemyndigheten inte enligt 12 § avvisar eller enligt
13 § första stycket avslår en ansökan om skuldsanering, skall
myndigheten snarast besluta att skuldsanering skall inledas.
Lag (2006:745).

15 § När ett beslut har meddelats om att inleda skuldsanering
skall Kronofogdemyndigheten genast genom en kungörelse i Post-
och Inrikes Tidningar uppmana var och en som har en fordran mot
gäldenären att skriftligen anmäla den till
Kronofogdemyndigheten senast en månad från dagen för
kungörelsens införande. Om det finns särskilda skäl, kan
Kronofogdemyndigheten införa kungörelsen även i en eller flera
ortstidningar. Kronofogdemyndigheten kan också förlänga fristen
till två månader, om det finns särskilda skäl. Lag (2006:745).

Utredningen hos Kronofogdemyndigheten

16 § Har skuldsanering inletts, skall Kronofogdemyndigheten se
till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.
Lag (2006:745).

17 § Kronofogdemyndigheten skall kalla gäldenären att inställa
sig personligen vid ett sammanträde, om det kan antas vara till
fördel för utredningen. Vid sammanträdet skall gäldenären lämna
de ytterligare upplysningar som behövs för att avgöra frågan om
skuldsanering.

Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress
gäldenären senast har uppgivit i ärendet. Kallelsen behöver
inte delges.

I kallelsen skall gäldenären upplysas om syftet med
sammanträdet och om att ansökan kan avslås om gäldenären inte
inställer sig personligen.

18 § Kronofogdemyndigheten får till sammanträde enligt 17 §
kalla även en borgenär, annan myndighet eller någon annan som
kan bidra till utredningen av ärendet. Kallelsen behöver inte
delges.

Beslut om skuldsanering

19 § När det finns en tillräcklig utredning, skall
Kronofogdemyndigheten tillsammans med gäldenären upprätta ett
förslag om skuldsanering som innehåller de uppgifter som anges
i 9 §. Lag (2006:745).

20 § Förslaget om skuldsanering skall sändas till samtliga
kända borgenärer vars fordringar omfattas av skuldsaneringen
med föreläggande för dem att yttra sig över förslaget inom viss
tid. I föreläggandet skall det anges att ett uteblivet yttrande
inte hindrar ett beslut om skuldsanering. Föreläggandet skall
delges borgenärerna. Om en fordran som anmälts enligt 15 § inte
omfattas av skuldsaneringen, skall borgenären underrättas om
detta.

21 § Efter utgången av den tid som avses i 20 § skall
Kronofogdemyndigheten pröva om gäldenären skall beviljas
skuldsanering.

Ett beslut om skuldsanering skall genast kungöras i Post- och
Inrikes Tidningar. Lag (2006:745).

Förbud mot exekutiva åtgärder

22 § Efter Kronofogdemyndighetens beslut om att inleda
skuldsanering får utmätning för fordringar som uppkommit
dessförinnan inte äga rum innan frågan om skuldsanering är
avgjord, om inte, efter överklagande, rätten på begäran av en
borgenär bestämmer annat. Om utmätning ändå sker, är åtgärden
utan verkan.

Första stycket gäller inte fordringar som enligt 7 § tredje
stycket inte omfattas av skuldsaneringen.

Det som sägs i denna paragraf tillämpas även i fråga om beslut
om betalningssäkring och verkställighet av ett sådant beslut.
Lag (2006:745).

Verkan av skuldsanering

23 § En skuldsanering befriar gäldenären från ansvar för
betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den
utsträckning som dessa sätts ned. Genom skuldsaneringen befrias
gäldenären från ansvar för betalningen av fordringar som inte
är kända i ärendet, om inte fordringen är sådan som avses i 7 §
tredje stycket.

Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot
en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären svarar
för fordringen.

Omprövning av skuldsanering

24 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett
beslut om skuldsanering kan Kronofogdemyndigheten upphäva
beslutet eller, i fall som avses i 4 och 5, ändra det som har
bestämts i en fråga som avses i 9 § första stycket 2-4, om

1. gäldenären

a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,

b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs
eller exekutiv förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på
skuldsaneringsfrågans avgörande,

2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under
ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter
till men för borgenären,

3. gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för
myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av
skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att
gäldenären är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller
underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller
inte fattats,

4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen
inte är ringa, eller

5. gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen
förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på
omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom
fem år från dagen för skuldsaneringen. Om löptiden för
betalningsplanen har förlängts enligt 26 §, gäller i stället
den tiden.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan
säkerhet som tredje man har ställt för betalning av belopp som
avses i 9 § första stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen
kände till eller borde känt till de omständigheter som anges i
första stycket 1 eller medverkade till att gäldenären åsidosatt
sina förpliktelser enligt första stycket 2. Lag (2006:745).

25 § På ansökan av gäldenären kan Kronofogdemyndigheten ändra
det som har bestämts i en fråga som avses i 9 § första stycket
2-4, om

1. gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen
förändrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på
omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet, eller

2. det finns synnerliga skäl. Lag (2006:745).

26 § Vid ändring av ett beslut om skuldsanering får löptiden
för betalningsplanen förlängas till som längst sju år.

27 § En ansökan om upphävande eller ändring enligt 24 eller
25 § av ett beslut om skuldsanering skall göras skriftligen hos
Kronofogdemyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. det beslut som avses, och

2. de omständigheter som åberopas till stöd för upphävande
eller ändring.

Om en ansökan är bristfällig tillämpas 12 §. Lag (2006:745).

28 § Bestämmelserna i 16-18 §§ gäller i tillämpliga delar även
vid Kronofogdemyndighetens handläggning av ärenden om
upphävande eller ändring av ett beslut om skuldsanering.
Lag (2006:745).

Överklagande

29 § Kronofogdemyndighetens slutliga beslut får överklagas till
tingsrätten i den ort där gäldenären är bosatt. Detsamma gäller
Kronofogdemyndighetens beslut att inleda skuldsanering. Om
gäldenären inte är bosatt i Sverige, får beslutet överklagas
till Stockholms tingsrätt. Överklagandet skall ges in till
Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslutet.
Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om
inte annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten skall
inte vara part i domstolen.

Ett beslut varigenom en ansökan om skuldsanering förklaras
vilande får inte överklagas. Lag (2006:745).

30 § Om tingsrätten bifaller ett överklagande av gäldenären,
skall den återförvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten. Om
Kronofogdemyndigheten avslagit gäldenärens ansökan med
tillämpning av 13 § andra stycket och tillräcklig utredning
finns, får tingsrätten dock besluta om skuldsanering.

Ett beslut av tingsrätten att återförvisa ett ärende till
Kronofogdemyndigheten får inte överklagas. Lag (2006:745).

31 § Har upphävts genom lag (2006:556).

Övriga bestämmelser

32 § Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller en av
gäldenären dessförinnan gjord ansökan om skuldsanering.

Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan
gäldenären har ansökt om skuldsanering, skall
skuldsaneringsärendet förklaras vilande. Om ackordet
fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

Om gäldenären avlider, förfaller en av gäldenären gjord ansökan
om skuldsanering.

33 § Återkallar gäldenären en ansökan om skuldsanering, skall
ärendet genast avskrivas från vidare handläggning. Detsamma
gäller om ansökan förfaller enligt 32 §.

34 § Avslås eller avvisas en ansökan om skuldsanering eller
avskrivs ärendet från vidare handläggning sedan en kungörelse
har utfärdats enligt 15 §, skall samtliga kända borgenärer
genast underrättas.

35 § En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje
man tillförsäkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av
skuldsaneringen, bättre villkor än enligt skuldsaneringen är
ogiltig.

36 § Socialnämnder och andra myndigheter skall till
Kronofogdemyndigheten eller domstol som handlägger ett ärende
om skuldsanering enligt denna lag på begäran överlämna sådana
uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden
som behövs för prövning av ärendet. Lag (2006:745).

37 § Ett beslut om skuldsanering får verkställas utan hinder av
att det inte har vunnit laga kraft.

Övergångsbestämmelser

2006:548

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då
skuldsaneringslagen (1994:334) skall upphöra att gälla.

2. För ärenden om skuldsanering som har överlämnats till
tingsrätten före ikraftträdandet och för ärenden om omprövning
där ansökan har getts in till tingsrätten före ikraftträdandet,
gäller äldre bestämmelser i fråga om förfarandet vid
tingsrätten.

3. Har löptiden för en betalningsplan vid en skuldsanering som
beslutats enligt äldre bestämmelser bestämts till en längre tid
än fem år, gäller äldre bestämmelser i fråga om den tid inom
vilken en ansökan om omprövning skall ges in.

2006:556

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på
prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2014:849

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som
meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om
näringsförbud.