Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher

SFS nr
2006:575
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:849

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om särskild skattekontroll i
vissa branscher.

2 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på näringsverksamhet
som avser

– restaurang, varmed även avses pizzabutik och annat liknande
avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och
centralkök, samt

– hårvård.

Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än
sådan som anges i första stycket omfattas dock inte av denna
lag.

Definitioner

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat
anges eller framgår av sammanhanget.

4 § Verksamhetslokal har samma betydelse som i lagen (1994:466)
om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Personalliggare

5 § I verksamheter som omfattas av denna lag skall en
personalliggare föras. Skyldigheten att föra personalliggare
omfattar dock inte enskild näringsverksamhet där endast
näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är
verksamma. Motsvarande gäller för fåmansföretag eller
fåmanshandelsbolag där endast företagsledaren, dennes make
eller barn under 16 år är verksamma.

6 § Personalliggaren skall innehålla uppgifter om
näringsidkarens namn och, om sådant nummer finns, personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer. Därutöver skall
för varje verksamhetsdag antecknas

1. namn och, om sådant nummer finns, personnummer eller
samordningsnummer på personer som är verksamma i
näringsverksamheten, och

2. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och
avslutas.

Uppgifterna skall antecknas i omedelbar anslutning till att
arbetspasset påbörjas respektive avslutas.

Uppgifterna i personalliggaren skall bevaras två år efter
utgången av det kalenderår under vilket det för
näringsverksamheten gällande beskattningsåret gått ut.

7 § Personalliggaren skall finnas tillgänglig för Skatteverket
i verksamhetslokalen.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om personalliggarens form och hur
den skall föras.

Kontrollbesök

9 § För att identifiera de personer som är verksamma i en
näringsverksamhet får Skatteverket besluta om kontrollbesök i
verksamhetslokalen. Verket får vid kontrollbesök begära att en
person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i
verksamheten styrker sin identitet. Uppgifterna får stämmas av
mot personalliggaren.

Ett kontrollbesök får genomföras utan att den kontrollerade
underrättas om det i förväg.

10 § Ett kontrollbesök skall genomföras så att det inte vållar
näringsidkaren större kostnad eller olägenhet än nödvändigt.

Föreläggande

11 § Skatteverket får förelägga en näringsidkare att fullgöra
sina skyldigheter enligt 5 § och att avhjälpa de brister som
konstaterats vid ett kontrollbesök.

Kontrollavgift

12 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare
som omfattas av skyldigheter enligt denna lag om näringsidkaren

1. inte för en personalliggare,

2. för en personalliggare, men denna är så bristfällig att den
inte kan ligga till grund för en kontroll,

3. inte bevarar uppgifterna i personalliggaren enligt 6 §
tredje stycket, eller

4. inte håller personalliggaren tillgänglig vid ett
kontrollbesök.

Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten.

13 § Om det vid ett kontrollbesök påträffas personer som inte
har antecknats enligt bestämmelserna i 6 §, får Skatteverket ta
ut en kontrollavgift. Kontrollavgiften är 2 000 kronor för
varje sådan person. Detta gäller även i de fall då
kontrollavgift tas ut enligt 12, 14 eller 15 §.

14 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § och
Skatteverket därefter har förelagt näringsidkaren att göra
rättelse inom viss tid, får Skatteverket ta ut en ny avgift med
20 000 kronor om föreläggandet inte följs.

15 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § för en
överträdelse och näringsidkaren därefter inom ett år gör sig
skyldig till ytterligare en överträdelse, får avgift för den
nya överträdelsen tas ut med 20 000 kronor.

16 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars
finns särskilda skäl, får en näringsidkare helt eller delvis
befrias från en kontrollavgift.

Första stycket skall beaktas även om något yrkande om befrielse
inte har framställts.

17 § Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som
omfattas av vitesföreläggande enligt denna lag.

Vite

18 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite om
det finns anledning att anta att det annars inte följs.

Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne
är en juridisk person, ställföreträdare för näringsidkaren har
begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till
kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsidkaren inte
föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som
har samband med den misstänkta gärningen.

Förfarandet

19 § Beslut om kontrollbesök och föreläggande vid vite får inte
överklagas.

Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som
enligt 22 kap. 1 a-1 c §§ skattebetalningslagen (1997:483) är
behörig att pröva ett överklagande.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas.

I fråga om kontrollavgift gäller skattebetalningslagens
bestämmelser om debitering, betalning, överklagande och
förfarandet i övrigt. Lag (2009:849).