Lag (2006:595) om europakooperativ

SFS nr
2006:595
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:733

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets
förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för
europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-
förordningen). En europeisk kooperativ förening benämns i denna
lag ett europakooperativ.

Det som sägs i denna lag om europakooperativ gäller bara
europakooperativ med säte i Sverige, om inte annat anges.

För europakooperativ som driver bankrörelse gäller i stället
särskilda bestämmelser i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Försäkringsförening anses som ekonomisk förening i denna lag.
Lag (2010:2074).

Arbetstagarinflytandet i europakooperativ

2 § Regler om arbetstagarinflytande i europakooperativ finns i
lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Firma

3 § Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen
SCE. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående
firmor som är införda i det register som avses i 10 §.

Bildandet av ett europakooperativ

Deltagande i bildandet av ett europakooperativ

4 § En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening
som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett
europakooperativ, om föreningen

1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom
fusion eller ombildning ska vad som sägs om en ekonomisk
förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första
stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i
artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Lag (2010:695).

Redovisningsvaluta vid bildandet av ett europakooperativ genom
fusion

5 § Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion, ska bestämmelserna om
redovisningsvaluta i 12 kap. 2 § och 21 § andra stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar inte tillämpas på den
ekonomiska föreningen.

Första stycket gäller också när europakooperativet ska ha sitt
säte i en annan stat än Sverige. Lag (2008:10).

6 § Har upphävts genom lag (2009:714).

Skyddet för borgenärer i samband med bildandet av ett
europakooperativ genom fusion

7 § I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer
ska bestämmelserna i 23 kap. 20 och 22–24 §§ aktiebolagslagen
(2005:551) om tillstånd att verkställa en fusionsplan
tillämpas. När det gäller föreningar som driver
finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det gäller
föreningar som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället
13 kap. 33–35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Lag (2010:2074).

Utfärdande av intyg vid bildandet av ett europakooperativ genom
fusion

8 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 29.2 i SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har
meddelats enligt 23 kap. 23 eller 24 § aktiebolagslagen
(2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När det gäller
föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället
12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse
ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd har
meddelats enligt 13 kap. 33–35 §§ försäkringsrörelselagen
(2010:2043) och beslutet har vunnit laga kraft.
Lag (2010:2074).

Rätt till utträde ur en övertagande förening vid bildandet av
ett europakooperativ genom fusion

9 § En medlem i en övertagande förening, som har motsatt sig
bildandet av ett europakooperativ genom fusion, får säga upp
sig till utträde ur föreningen om fusionen innebär att
europakooperativet kommer att ha sitt säte i en annan stat än
Sverige. En sådan uppsägning skall ske inom den tid och på de
villkor som anges i artikel 7.5 i SCE-förordningen.

Register över europakooperativ m.m.

Registreringsmyndighet

10 § Bolagsverket ska föra ett register över europakooperativ
(europakooperativsregistret). I fråga om registrering i
europakooperativsregistret tillämpas bestämmelserna i
aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om
registrering i aktiebolagsregistret eller, om
europakooperativet driver försäkringsrörelse,
försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant har utsetts
enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ, ska även detta registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och

2. handläggningen av registreringsärenden.
Lag (2010:2074).

Offentliggörande av förslag till beslut i vissa fall

11 § Föreningens styrelse eller europakooperativets lednings-
eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut
eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 7.2, 35.3 och
76.3 i SCE-förordningen till Bolagsverket för registrering.
Verket skall genast kungöra uppgift om registreringen i Post-
och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet,
skall det i kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls
tillgängligt.

Flyttning av ett europakooperativs säte

Tillämpliga bestämmelser

12 § Vid flyttning av ett europakooperativs säte från Sverige
till en annan stat, tillämpas 12 a–20 §§. När det gäller
europakooperativ som driver finansieringsrörelse tillämpas
12 kap. 24–26 §§ lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse i stället för 14–20 §§.
Lag (2010:2074).

Särskilt om europakooperativ som driver försäkringsrörelse

12 a § När ett europakooperativ som driver försäkringsrörelse
avser att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat
gäller inte 14 och 15 §§, 16 § första stycket första meningen
och andra stycket 4 samt 17–19 §§. Sådana kooperativ ska, om
föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-förordningen har
beslutat att europakooperativets säte ska flyttas till en
annan stat, ansöka om tillstånd till flyttningen hos
Finansinspektionen. Ärenden av principiell betydelse eller av
särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av
Finansinspektionen.

Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om

1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en
betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn
till kooperativets ekonomiska förhållanden och borgenärerna
inte redan har en sådan säkerhet,

2. kooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana
att flyttningen kan anses förenlig med försäkringstagares och
andra borgenärers intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i
SE-förordningen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och
Skatteverket om ansökningar enligt första stycket.
Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om
lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

Det som anges om Bolagsverket i 16 § tredje stycket och 16 a §
första stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller
regeringen. Lag (2011:919).

Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

13 § Finansinspektionen får, i fråga om ett europakooperativ
som står under inspektionens tillsyn, motsätta sig att
europakooperativet flyttar sitt säte till en annan stat, om
motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i
första stycket inom två månader från den dag då förslaget om
flyttningen offentliggjordes enligt artikel 7.2 i SCE-
förordningen. Inspektionen får inte meddela ett beslut om att
motsätta sig flyttning utan att europakooperativet först har
fått tillfälle att yttra sig. Lag (2008:10).

Underrättelse till europakooperativets borgenärer

14 § Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-
förordningen har beslutat att europakooperativets säte skall
flyttas till en annan stat, skall europakooperativet
skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt
att enligt artikel 7.4 i SCE-förordningen ta del av förslaget
om flyttning och av en sådan redogörelse som avses i artikel
7.3. Vidare skall underrättelsen innehålla uppgift om
borgenärernas rätt att enligt 17 § motsätta sig flyttningen.

En underrättelse behöver inte sändas till de borgenärer, vilkas
anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som
omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Skyddet för borgenärer i samband med flyttning av ett
europakooperativs säte

15 § I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i
samband med en flyttning av europakooperativets säte, skall
bestämmelserna i 16-19 §§ tillämpas.

16 § Europakooperativet skall hos Bolagsverket ansöka om
tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 7 i SCE-
förordningen. Ansökan skall ges in inom en månad från
föreningsstämmans beslut om flyttning.

Till ansökan skall fogas

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där beslut
om flyttning fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning,

3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE-
förordningen, och

4. intyg från europakooperativets lednings- eller
förvaltningsorgan eller verkställande direktör om att
europakooperativets kända borgenärer har underrättats enligt
14 §.

Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges i
andra stycket till ansökan eller om det finns något annat
hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall Bolagsverket
förelägga europakooperativet att inom viss tid yttra sig eller
avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta, skall
ansökan avvisas.

Tillfälligt hinder mot flyttning av säte

16 a § Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en
ansökan enligt 16 § pågår får Skatteverket besluta om att det
under en viss tid om högst tolv månader föreligger hinder mot
flyttning av säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om
det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre
månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska
Bolagsverkets handläggning av ansökan enligt 16 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om

1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och

3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras
avsevärt av en flyttning av sätet. Lag (2008:10).

Handläggning hos Bolagsverket

17 § Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot
en ansökan enligt 16 §, skall verket kalla europakooperativets
borgenärer. Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den
som motsätter sig flyttningen av säte att senast viss dag
skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock
inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på
lön eller annan ersättning som omfattas av lönegarantilagen
(1992:497).

Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar. Bolagsverket skall skicka en särskild underrättelse
om kallelsen till Skatteverket och till Kronofogdemyndigheten.
Lag (2007:135).

18 § Om en borgenär som har blivit kallad enligt 17 § motsätter
sig flyttningen av säte inom föreskriven tid, skall
Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol i den ort
där europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan har
sitt säte. Om ingen borgenär motsätter sig flyttningen, skall
verket meddela europakooperativet det begärda tillståndet.

Handläggning hos allmän domstol

19 § Om ett ärende om flyttning av europakooperativets säte
till en annan stat har överlämnats till allmän domstol, skall
tillstånd till flyttningen lämnas, om det visas att de
borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning
eller har betryggande säkerhet för fordringar som har uppkommit
före den dag som har angetts i föreläggandet enligt 17 § första
stycket. I annat fall skall ansökan avslås.

Utfärdande av intyg

20 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 7.8 i SCE-förordningen när ett beslut om tillstånd
enligt 18 eller 19 § har meddelats och beslutet har vunnit laga
kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har
meddelat ett sådant beslut som avses i 13 § eller om det
föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 7.15 i
SCE-förordningen.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse
ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om tillstånd
har meddelats enligt 12 a § andra stycket och beslutet har
vunnit laga kraft. Lag (2010:2074).

Europakooperativets organisation

Dualistiskt organiserade europakooperativ

21 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 37–41 i SCE-
förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller
följande.

Om inte annat följer av annan författning eller av SCE-
förordningen, ska lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och
andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas
på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande
bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på
tillsynsorganet eller dess ledamöter:

6 kap. 1 § fjärde stycket om suppleanter,

6 kap. 2 § om förtida avgång,

6 kap. 4 § första och fjärde styckena om bosättningskrav och
obehörighetsgrunder,

6 kap. 4 § andra stycket om krav på medlemskap,

6 kap. 5 § om anmälan av aktieinnehav,

6 kap. 8 § tredje stycket om protokoll,

6 kap. 9 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av
suppleant,

6 kap. 10 § om jäv,

6 kap. 15 § om registrering,

7 kap. 11 § om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

7 kap. 17 § första stycket om klander av föreningsstämmans
beslut,

7 kap. 18 § om talan mot föreningen och skiljeförfarande,

8 kap. 7 § om revisorsjäv,

8 kap. 11 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

8 kap. 13 § första stycket om revisionsberättelsen,

11 kap. 4 a § om tvångslikvidation,

11 kap. 17 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband
med upphörande av likvidation,

11 kap. 17 § fjärde stycket om styrelseval efter upphävande av
likvidationsbeslut,

13 kap. 1 och 4–6 §§ om skadestånd, och

15 kap. 4 a § om avregistrering av ledamot.

När 6 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på
europakooperativ, ska bestämmelserna i den paragrafens andra
stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter som har utsetts
enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver
försäkringsrörelse gäller även 2 kap. 2 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2010:2074).

22 § Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för
vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den
verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet skall ge in
ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet
gäller från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet skall till varje föreningsstämma som skall
pröva frågan om fastställelse av europakooperativets resultat-
och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen
samt ledningsorganets och den verkställande direktörens
förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande
skall 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar tillämpas.

23 § Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 37.3 i
SCE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får
tiden för det senare uppdraget inte överstiga två månader.

24 § Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från
ledningsorganet få all den information som krävs för att
tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel
39.1 i SCE-förordningen.

25 § Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar
som revisorn framställer till ledningsorganet och den
verkställande direktören enligt 8 kap. 14 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

Monistiskt organiserade europakooperativ

26 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE-
förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) skall,
om inte annat följer av annan författning eller av SCE-
förordningen, bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess
ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess
ledamöter.

Antalet ledamöter i europakooperativets organ

27 § Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat
europakooperativ ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet
minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat
europakooperativ ska ha minst tre ledamöter. Lag (2011:771).

Den verkställande direktören

28 § Ett europakooperativ skall ha en verkställande direktör,
om antalet anställda i europakooperativet under vart och ett av
de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.
Ett europakooperativ som har bildats genom fusion eller
ombildning skall under de första två räkenskapsåren från det
att europakooperativet bildades ha en verkställande direktör,
om antalet anställda hos någon av de juridiska personer som har
deltagit i bildandet under vart och ett av de två räkenskapsår
som föregick bildandet i medeltal översteg 200. I ett
europakooperativs stadgar kan det anges att det även i andra
fall skall utses en verkställande direktör. I ett
europakooperativ som står under tillsyn av Finansinspektionen
skall det alltid finnas en verkställande direktör.

I ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall den
verkställande direktören utses av ledningsorganet. Den
verkställande direktören får i ett sådant fall inte vara
ledamot i tillsynsorganet.

I ett monistiskt organiserat europakooperativ skall den
verkställande direktören utses av förvaltningsorganet.

29 § I ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall såväl
tillsynsorganet som ledningsorganet utöva kontroll över den
verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel
40 i SCE-förordningen och i 24 § om tillsynsorganets kontroll
över ledningsorganet och om rätt till information skall
tillämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets
kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

30 § I ett monistiskt organiserat europakooperativ skall
förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande
direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 40 i SCE-
förordningen och i 24 § om tillsynsorganets kontroll över
ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas
även vid förvaltningsorganets kontroll över den verkställande
direktörens förvaltning.

Europakooperativets årsredovisning m.m.

Upprättande av årsredovisning

31 § Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i
förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de
bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som är
tillämpliga på ekonomiska föreningar. När det gäller
europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i
stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar,
driver finansieringsrörelse eller tillhandahåller betaltjänster
tillämpas 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, 3 kap. 9 § andra stycket lagen (2010:751)
om betaltjänster respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om
elektroniska pengar i stället för första stycket.
Lag (2011:771).

Särskilt bokslut

32 § Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings-
eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det
särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken
årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i
SCE-förordningen.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion enligt artikel 19 i SCE-
förordningen och europakooperativet får säte i en annan stat än
Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska föreningen upprätta
ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den
tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram
till den dag då europakooperativet registreras enligt artikel
11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena
gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§
bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till
Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som
bokslutet omfattar. När det gäller europakooperativ som driver
försäkringsrörelse ska det som sägs i 6 kap. 4 § andra stycket
bokföringslagen om bestämmelser i årsredovisningslagen i
stället avse motsvarande bestämmelser i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (2010:2074).

Valutan för ett europakooperativs kapital

33 § Ett europakooperativ skall uttrycka sitt kapital i
antingen svenska kronor eller euro. Kapitalet skall dock alltid
vara uttryckt i samma valuta som europakooperativets
redovisningsvaluta.

Övriga bestämmelser

Behörighet att företräda ett europakooperativ

34 § Ett europakooperativ får i stadgarna ange att lednings-
eller förvaltningsorganet kan bemyndiga en person ensam eller
flera personer i förening att företräda europakooperativet.

När det gäller europakooperativ som driver finansieringsrörelse
tillämpas 12 kap. 29 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse i stället för första stycket.

Lednings- eller förvaltningsorganets rätt att i visst fall
ändra stadgarna

35 § Om stadgarna för ett europakooperativ strider mot de
ordningar för arbetstagarinflytande som har fastställts i
enlighet med lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ, skall lednings- eller förvaltningsorganet ha
rätt att ändra stadgarna.

Sammankallande av föreningsstämma genom Bolagsverkets
försorg

36 § Om en föreningsstämma som ska hållas enligt
SCE-förordningen, lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
stadgarna eller ett stämmobeslut inte sammankallas på
föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla
till föreningsstämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt
som anges i 7 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar, får
Bolagsverket kalla till föreningsstämma på något annat
lämpligt sätt. En ansökan får göras av en ledamot i
förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet,
den verkställande direktören, en revisor eller en
föreningsmedlem. Europakooperativet ska ersätta kostnaderna
för kallelsen. Lag (2013:733).

Sanktioner mot europakooperativ med säte och huvudkontor i
olika stater

37 § Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i
artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt
huvudkontor i samma stat, skall Bolagsverket genom ett särskilt
beslut fastställa att europakooperativet inte uppfyller den
skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket
förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse.
Därvid skall 11 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran
om att europakooperativet kommer att förpliktas att gå i
likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, skall
Bolagsverket besluta att europakooperativet skall gå i
likvidation. Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om
likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos
verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte
verkställas förrän det har vunnit laga kraft.

Straff och vite

38 § Bestämmelserna om straff i 16 kap. 1 § första stycket och
andra stycket 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall
tillämpas på europakooperativ.

39 § Bestämmelserna om vite i 30 kap. 3 § aktiebolagslagen
(2005:551) skall tillämpas på europakooperativ. Vad som sägs
där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på
europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller
ledamöterna i dessa organ.

Överklagande

40 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om
registrering eller att vägra registrering får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för
beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett
tillståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra
utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 § samt verkets beslut
enligt 36 eller 39 §. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 §
och Skatteverkets beslut om hinder mot flyttning av säte
enligt 16 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 §
får överklagas till allmän domstol i den ort där lednings-
eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt
37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den
dag då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut
enligt 37 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från
dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt tredje stycket gäller lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2013:733).

Övergångsbestämmelser

2008:10

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om flyttning av säte där
föreningsstämmans beslut om flyttning har fattats före
ikraftträdandet.

2009:714

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där
fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före
ikraftträdandet.

2013:733

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av
beslut som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet.