Lag (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

SFS nr
2006:615
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:108

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller i förhållande till Specialdomstolen för
Sierra Leone (specialdomstolen) som inrättades genom ett avtal
den 16 januari 2002 mellan Förenta nationerna och Sierra Leones
regering.

2 § En ansökan från specialdomstolen skall ges in till
Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Underrättelser i och
redovisning av ett ärende till specialdomstolen skall
vidarebefordras av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

En ansökan och bifogade handlingar enligt denna lag skall vara
skrivna på engelska eller svenska eller åtföljas av en
översättning till något av dessa språk.

Utlämning

3 § I fråga om utlämning till specialdomstolen tillämpas lagen
(1957:668) om utlämning för brott, om inte annat framgår av
denna lag. Bestämmelserna i 9 §, 18 § andra stycket sista
meningen samt 26 och 26 b §§ lagen om utlämning för brott skall
inte tillämpas.

Utlämning till specialdomstolen får ske även om utlämning inte
skulle vara möjlig vid en tillämpning av 2 eller 4 § eller 10 §
andra stycket lagen om utlämning för brott och alltså även om
Högsta domstolen funnit att det finns hinder mot utlämning
enligt någon av dessa bestämmelser.

Ett beslut om häktning eller en dom som specialdomstolen har
meddelat i behörig ordning skall godtas som grund för ett
beslut om utlämning, om det inte framgår att häktningsbeslutet
eller domslutet är uppenbart oriktigt.

Rättslig hjälp

4 § I fråga om rättslig hjälp till specialdomstolen tillämpas
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
om inte annat framgår av denna lag. Bestämmelserna i 4 kap. 33
§ och 34 § andra stycket lagen om internationell rättslig hjälp
i brottmål skall inte tillämpas.

Regeringen får besluta att rättslig hjälp får lämnas till
specialdomstolen även om det, vid en tillämpning av 2 kap. 2 §
andra meningen lagen om internationell rättslig hjälp i
brottmål, skulle finnas hinder mot att lämna rättslig hjälp på
grund av att den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett
brott enligt svensk lag. Om en åklagare eller domstol finner
att en ansökan bör avslås på den grunden, skall ansökan
överlämnas till regeringen.

Specialdomstolen skall ges tillfälle att yttra sig innan
rättslig hjälp förenas med sådana villkor som avses i 5 kap.
2 § lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

5 § Om det vid handläggningen av en ansökan om rättslig hjälp i
brottmål från specialdomstolen framkommer att ansökan är
oförenlig med en ansökan om rättslig hjälp i brottmål från en
annan stat som handläggs enligt lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål, skall frågan
överlämnas till regeringen som beslutar vilken av ansökningarna
som skall ha företräde.

Straffverkställighet

6 § Regeringen får på begäran av specialdomstolen besluta att
en fängelsedom som meddelats av domstolen får verkställas i
Sverige. Regeringen får meddela de anvisningar som i det
enskilda fallet behövs för verkställigheten av straffet här.

Vid verkställigheten tillämpas 25 § lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom. Verkställigheten skall upphöra, om
specialdomstolen upplyser om att den har beviljat den dömde nåd
eller meddelat något annat avgörande som innebär att den
utdömda påföljden inte längre får verkställas.

Frågor om villkorlig frigivning prövas av regeringen sedan
specialdomstolen beretts tillfälle att yttra sig. Regeringen
får i dessa fall besluta att villkorlig frigivning skall ske
vid en senare tidpunkt än som följer av brottsbalken.

7 § Företrädare för specialdomstolen eller den domstolen utser
för att undersöka behandlingen av den som avtjänar straff som
utdömts av domstolen, har rätt att besöka den plats där
personen är placerad. Den som ansvarar för någon som avtjänar
ett sådant straff skall ge den som genomför undersökningen det
biträde som denne behöver för att kunna fullgöra sina
uppgifter.

Transport av frihetsberövade genom Sverige

8 § Ansvarigt statsråd får meddela tillstånd till transport
genom Sverige av en frihetsberövad person som för att
utlämnas eller i annat syfte ska överföras mellan en annan
stat och specialdomstolen. Under en sådan transport ska
frihetsberövandet bestå om inte domstolen begär att den som
överförs ska friges.

För flygtransport utan planerad mellanlandning här i landet
krävs inte något tillstånd enligt första stycket. Om en
oplanerad mellanlandning sker, ska Polismyndigheten ta den
som överförs i förvar till dess att en ansökan görs om
tillstånd till transport enligt första stycket och genast
underrätta ansvarigt statsråd om detta. Görs ingen ansökan
inom 96 timmar från den oplanerade landningen, ska personen
omedelbart friges.

Om tillstånd har meddelats enligt första stycket, får
Polismyndigheten vid behov ta den som överförs i förvar. I
fråga om tvångsmedel i ett ärende om transport gäller
bestämmelserna i lagen (1957:668) om utlämning för brott.
Lag (2015:108).

Övriga bestämmelser

9 § Har frågan om ansvar för en viss gärning prövats vid
specialdomstolen, får åtal för samma gärning inte väckas i
Sverige.

10 § Om specialdomstolen begär att en åtgärd skall vidtas
beträffande den som misstänks eller har åtalats eller dömts för
brott, skall personen, om han eller hon begär det, biträdas av
en offentlig försvarare. I fråga om försvararen gäller
rättegångsbalkens bestämmelser.

11 § Ett vittne eller en målsägande eller sakkunnig i Sverige
som har kallats för att höras av specialdomstolen har rätt till
ersättning för sin inställelse enligt bestämmelser som meddelas
av regeringen.

12 § Ersättning av allmänna medel till offentlig försvarare
eller till någon annan samt övriga kostnader för åtgärder som
vidtagits enligt denna lag skall betalas av staten.

13 § Bestämmelser i annan lag eller författning om delgivning
och rättslig hjälp åt domstol eller myndighet i en annan stat
tillämpas på ansökningar från specialdomstolen, om de inte
strider mot bestämmelserna i denna lag.