Förordning (2006:618) om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone

SFS nr
2006:618
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2006-06-08

Regeringen föreskriver följande.

1 § I fråga om ersättning enligt 11 § lagen (2006:615) om
samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone tillämpas 1 §
andra och tredje styckena, 2 och 3 §§, 4 § andra stycket, 5, 8
och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om
ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Traktamente för dag får bestämmas till högst 350 kr per dag.

2 § En framställning om ersättning eller förskott på ersättning
skall göras hos tingsrätten i den ort där den kallade vistas. I
övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen (1973:261) om
utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid
domstol, m.m.