Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

SFS nr
2006:639
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1225

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till
lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap.

2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter
samråd med Försvarsmakten och Polismyndigheten meddela
föreskrifter för hur utrymning ska planläggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med
Försvarsmakten besluta om vilka områden som ska planläggas
för utrymning. Förordning (2014:1225).

3 § Länsstyrelsen får besluta om utrymning enligt 2 kap. 1 §
lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap inom det egna länet. Länsstyrelsen får även meddela
sådana beslut som avses i 2 kap. 2 § samma lag gällande det
egna länet.

Utflyttningsförbud

4 § Länsstyrelsen får meddela förbud att lämna ett visst område
enligt 2 kap. 6 § lagen (2006:546) om utrymning och
inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Inflyttningsförbud

5 § Länsstyrelsen får meddela förbud mot inflyttning enligt 2
kap. 7 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m.
under höjd beredskap.

Skyldighet att hjälpa andra kommuner och landsting

6 § Kommuner eller landsting som enligt 2 kap. 5 § lagen
(2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap har fått hjälp med personal skall svara för
personalens avlöning och andra anställningsförmåner.