Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

SFS nr
2006:67
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-02-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:567
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:224

Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers
lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till
ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som
avses i skollagen (1985:1100).

Definitioner

2 § I denna lag avses med

elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen
(1985:1100),

barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet
eller skolbarnsomsorg enligt skollagen,

personal: anställda och uppdragstagare i utbildning och annan
verksamhet,

etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som
har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg,

sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell
läggning,

funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga
som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen,
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,

trakasserier: ett uppträdande som kränker ett barns eller en
elevs värdighet, och som

1. har samband med

– etnisk tillhörighet (etniska trakasserier),

– religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund
av religion eller annan trosuppfattning),

– sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning),

– funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder),

– kön (trakasserier på grund av kön), eller

2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier),

annan kränkande behandling: ett uppträdande som annars kränker
ett barns eller en elevs värdighet.

Ansvar för anställda och uppdragstagare

3 § Huvudmannen för sådan verksamhet som avses i 1 § andra
stycket ansvarar för att anställda och uppdragstagare i denna
verksamhet följer de skyldigheter som anges i denna lag när de
handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.

Tvingande bestämmelser

4 § Avtalsvillkor som inskränker skyldigheter enligt denna lag
är utan verkan.

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

5 § Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs
ett målinriktat arbete för att främja de ändamål som anges i
1 § första stycket. Särskilda föreskrifter om detta finns i
6-8 §§.

Likabehandlingsplan

6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen
bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan
för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att
främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra
trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall
planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp
och ses över.

Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling

7 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen
bestämmer skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra
att barn och elever utsätts för trakasserier och annan
kränkande behandling.

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och
annan kränkande behandling

8 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får kännedom
om att ett barn eller en elev i verksamheten anser sig ha
blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling
i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen
eller den huvudmannen bestämmer utreda omständigheterna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande
behandling.

Förbud mot diskriminering

Direkt diskriminering

9 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte
missgynna ett barn eller en elev genom att behandla barnet
eller eleven sämre än denne företrädare för verksamheten
behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat något annat
barn eller någon annan elev i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.

Indirekt diskriminering

10 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte
missgynna ett barn eller en elev genom att tillämpa en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som
framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar
barn eller elever med visst kön, viss etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om bestämmelsen,
kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå målet.

Trakasserier

11 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte
utsätta ett barn eller en elev för trakasserier.

Instruktioner att diskriminera

12 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte
lämna order eller instruktioner om diskriminering av ett barn
eller en elev i sin verksamhet enligt 9-11 §§.

Förbud mot annan kränkande behandling

13 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte
utsätta ett barn eller en elev för annan kränkande behandling.

Förbud mot repressalier

14 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte
utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att
barnet eller eleven har anmält eller påtalat att någon i
verksamheten handlat i strid med denna lag eller på grund av
att barnet eller eleven har medverkat i en utredning enligt
denna lag.

Skadestånd

15 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter
sina skyldigheter enligt 6-14 §§, skall huvudmannen dels betala
skadestånd till barnet eller eleven för kränkning, dels ersätta
annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för
kränkning i andra fall än vid diskriminering eller repressalier
utgår dock inte, om kränkningen är ringa.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning
sättas ned eller helt falla bort.

Tillsyn

16 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning, Handikappombudsmannen och Statens
skolinspektion ska inom sina respektive ansvarsområden se till
att denna lag följs.

Huvudmannen för verksamheten eller rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion är skyldig att på uppmaning av en
ombudsman eller av Skolinspektionen lämna de uppgifter om
förhållandena i verksamheten som kan vara av betydelse för
tillsynen. Lag (2008:224).

Rättegången

17 § Mål om skadestånd enligt denna lag skall handläggas enligt
vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om rättegången i
tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall
bära sin rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet
hade skälig anledning att få tvisten prövad.

Bevisbörda

18 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit
diskriminerad enligt 9-12 §§, utsatt för annan kränkande
behandling enligt 13 § eller utsatt för repressalier enligt
14 § visar omständigheter som ger anledning att anta att hon
eller han blivit diskriminerad, utsatt för annan kränkande
behandling eller utsatt för repressalier, är det huvudmannen för
verksamheten som skall visa att diskriminering, annan kränkande
behandling eller repressalier inte förekommit.

19 § Om ett barn eller en elev visar att han eller hon har
blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling
av ett annat barn eller en annan elev i samband med att
verksamheten genomförs, skall huvudmannen för att undgå
skadeståndsansvar visa att alla skäliga åtgärder för att
förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits.

Rätt att föra talan

20 § I en tvist om skadestånd enligt denna lag får
Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens
skolinspektion som part föra talan för en elev som medger det.
För barn och elever under 18 år som inte har ingått äktenskap
ska vårdnadshavarna lämna medgivande.

Om en ombudsman eller Skolinspektionen för talan enligt första
stycket, får ombudsmannen eller inspektionen i samma rättegång
föra också annan talan som ombud för barnet eller eleven.

Det som föreskrivs i rättegångsbalken om part beträffande
jävsförhållande, personlig inställelse, hörande under
sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen ska
gälla även den för vilken en ombudsman eller Skolinspektionen
för talan enligt första stycket. Lag (2008:224).

Preskription m.m.

21 § En talan i mål om skadestånd enligt 9, 10, 12 eller 14 §
skall väckas inom två år efter det att den påtalade handlingen
företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I
annat fall är rätten till talan förlorad.

22 § En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning,
Handikappombudsmannen eller Statens skolinspektion behandlas
som om talan hade förts av barnet eller eleven själv.
Lag (2008:224).

Övergångsbestämmelser

2006:67

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006 och tillämpas på
skadefall som inträffar efter ikraftträdandet.