Förordning (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar

SFS nr
2006:7
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:254
Upphävd
2014-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:124

Syftet med statsbidraget

1 § Statsbidrag får ges enligt bestämmelserna i denna
förordning för stöd dels till förebyggande och främjande
verksamheter i syfte att minska risken för ungdomar att hamna i
kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap, dels till
utvecklingen av drogfria mötesplatser för ungdomar.

Villkor för statsbidrag

2 § Statsbidrag ges under perioden den 1 januari 2006-31
december 2007 i mån av tillgång på medel.
Förordning (2007:124).

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får ges för verksamhet
som bedrivs för ungdomar i ett socialt utsatt område eller i
ett område där det finns risk att ungdomar hamnar i ett socialt
utanförskap, om bidraget används till

1. kvalitetsutveckling av förebyggande och främjande
ungdomsverksamhet eller kompetensutveckling för de yrkesgrupper
som arbetar med sådan verksamhet,

2. utveckling av drogfria mötesplatser för ungdomar, eller

3. ideella föreningars verksamhet för ungdomar.

Bidrag enligt första stycket 1 och 2 får ges såväl till
kommuner och kommunalförbund som ideella föreningar. Bidrag
enligt första stycket 3 får ges till ideella föreningar som kan
uppvisa goda resultat av förebyggande och främjande verksamhet
för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk
eller socialt utanförskap.

Fördelningsgrunder

4 § Vid fördelning av statsbidrag enligt 3 § skall det fästas
särskild vikt vid om verksamheten innebär lokal samverkan
mellan kommuner, stadsdelar, kommunalförbund, föreningsliv och
andra aktörer inom ungdomsverksamhet samt om verksamheten är
avsedd att pågå under minst ett år. Bidrag får lämnas för såväl
nya som pågående verksamheter.

5 § Vid fördelningen av statsbidrag enligt 3 § första stycket 1
skall det fästas särskild vikt vid om verksamheten

– gör samverkan mellan de yrkesgrupper som möts i förebyggande
och främjande ungdomsarbete möjlig,

– utvecklar nya arbetsformer och arbetsmetoder för den
förebyggande och främjande ungdomsverksamheten, eller

– tillämpar nya eller vidareutvecklade metoder för att ta till
vara ungdomars perspektiv inom det förebyggande och främjande
ungdomsarbetet.

6 § Vid fördelningen av statsbidrag enligt 3 § första stycket 2
skall det fästas särskild vikt vid om verksamheten

– avser utveckling av drogfria mötesplatser för åldersgruppen
15-20 år,

– etableras i befintliga lokaler eller utvecklar nya sätt att
använda dessa lokaler,

– avser erfarenhetsspridning av nya arbetssätt och
arbetsformer,

– tar särskild hänsyn till ungas behov, eller

– har startats efter initiativ av ungdomar eller om ungdomar
själva är aktiva i utformningen av verksamheten.

7 § Vid fördelningen av statsbidrag enligt 3 § första stycket 3
skall det fästas särskild vikt vid att bidraget avser att
stödja framgångsrika verksamheter för att stärka dessa
verksamheters utveckling och uppföljning. Vid fördelningen
skall även fästas särskild vikt vid om verksamheten har
startats efter initiativ av ungdomar eller om ungdomar själva
är aktiva i utformningen av verksamheten.

Bidrag enligt 3 § första stycket 3 får även ges för
erfarenhetsspridning av metoder och arbetssätt.

Ansökan m.m.

8 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Ungdomsstyrelsen.

9 § Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter om när en ansökan
om statsbidrag senast skall ha kommit in.

10 § Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen på blankett
som Ungdomsstyrelsen tillhandahåller. Ansökan skall vara
egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den kommun,
det kommunalförbund eller den ideella förening som ansöker om
bidrag.

11 § En ansökan skall innehålla en beskrivning av den
verksamhet som statsbidrag söks för och en beskrivning av hur
denna verksamhet kan bidra till att minska risken för att
ungdomar hamnar i kriminalitet, missbruk eller socialt
utanförskap eller bidra till utvecklingen av drogfria
mötesplatser för ungdomar. Ansökan skall även innehålla en
beskrivning av de konsekvenser verksamheten får för
jämställdheten mellan könen.

12 § En ansökan om bidrag från en ideell förening skall även
innehålla

1. den ansökande föreningens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda
föreningen,

3. verksamhetsberättelse från det senaste verksamhetsåret,

4. underlag som uppvisar resultat från förebyggande och
främjande verksamhet för ungdomar som riskerar att hamna i
kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap, och

5. uppgift om sökanden har ansökt om eller beviljats annan
finansiering för den verksamhet som föreningen söker stöd för
och i sådant fall vilket belopp som ansökan avser eller som har
beviljats.

13 § En sökande är skyldig att lämna Ungdomsstyrelsen också
andra handlingar och uppgifter som myndigheten begär för
prövning av ansökan.

14 § Om den som ansöker om statsbidrag enligt denna förordning
inte lämnar de handlingar och uppgifter som anges i 10-13 §§,
skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en
viss tid.

Beslut om statsbidrag

15 § Beslut om statsbidrag skall avse en viss tidsperiod. I
beslutet skall det anges för vilken tidsperiod och för vilket
ändamål bidraget beviljas.

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor.

Redovisning

16 § Den som har tagit emot statsbidrag är skyldig att redovisa
för Ungdomsstyrelsen hur de utbetalda medlen har använts senast
två månader efter det att bidragsperioden har avslutats. Om
verksamheten har slutförts skall en slutredovisning ges in
senast en månad efter det att verksamheten har avslutats.
Redovisningen skall lämnas på en särskild blankett som
Ungdomsstyrelsen tillhandahåller. Redovisningen skall innehålla
en ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen har
använts till samt en redogörelse för de resultat som har
uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget
har beviljats för.

Mottagarens revisor eller, om det bidrag som har tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring, en auktoriserad eller godkänd revisor, skall
intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna
rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har
följts.

17 § Den som har tagit emot statsbidrag är även skyldig att, på
begäran av Ungdomsstyrelsen, lämna myndigheten det underlag som
behövs för granskningen av redovisningen.

18 § Ungdomsstyrelsen skall senast den 1 november 2006 lämna
regeringen en ekonomisk redovisning. Av redovisningen skall det
framgå vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och
för vilka ändamål.

19 § Ungdomsstyrelsen skall senast den 3 november 2008 lämna
regeringen en samlad ekonomisk redovisning. Av redovisningen
skall det framgå vilka som har fått statsbidrag, med hur stort
belopp och för vilka ändamål. Redovisningen skall även
innehålla en sammanfattande redogörelse för vad statsbidraget
har använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i
förhållande till syftet med statsbidraget.

Utbetalning

20 § Ett beviljat statsbidrag betalas ut vid ett tillfälle
under bidragsperioden. Om bidraget uppgår till minst fem
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
skall dock bidraget betalas ut vid två tillfällen.

Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte skall
betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på
grund av oriktiga uppgifter.

Om någon sådan omständighet som anges i 21 § kommer fram före
det andra utbetalningstillfället får Ungdomsstyrelsen besluta
att inte betala ut det resterande bidraget.

Återbetalning

21 § Ungdomsstyrelsen får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag

1. om mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidrag
har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. om statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. om statsbidraget inte används för det ändamål det har
beviljats,

4. om den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådana
handlingar och underlag som avses i 16 och 17 §§, eller

5. om villkor i beslutet inte har följts.

Överklagande

22 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.