Lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

SFS nr
2006:74
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-02-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:912
Upphävd
2015-01-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:404

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet
av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte
tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),

3. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (2007 års Luganokonvention),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004
av den 21 april 2004 om införande av en europeisk
exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om
den europeiska exekutionstiteln), och

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen
och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område. Lag (2009:1313).

Reservforum

2 § Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt
eller ett internationellt instrument som avses i 1 § och annan
behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.
Lag (2010:580).

Erkännande och verkställighet enligt bestämmelserna i
Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen eller 2007 års
Luganokonvention

Särskild vägransgrund

3 § Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett
internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 ska ett
avgörande som rör ett civilrättsligt anspråk inte erkännas
eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i en annan
stat inom ramen för ett brottmål som avser ett icke uppsåtligt
brott mot någon som

1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,

2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse,
och

3. inte har haft tillfälle att svara i målet.
Lag (2010:580).

Exekvaturförfarande

4 § Vid beslut med anledning av en ansökan enligt en
unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses
i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt avgörande ska erkännas
eller förklaras vara verkställbart i Sverige ska Svea hovrätt
bestå av en lagfaren domare. Lag (2010:580).

5 § Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring
av ett beslut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i
rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut, om inte
annat följer av en unionsrättsakt eller ett internationellt
instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5.

En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har gjort
ansökan enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra
veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta
i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.
Lag (2010:580).

6 § Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande
av ett beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas
bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av hovrätts
beslut, om inte annat följer av en unionsrättsakt eller ett
internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande. Lag (2010:580).

Verkställighet

7 § Har en ansökan enligt en unionsrättsakt eller ett
internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att
ett utländskt avgörande ska förklaras vara verkställbart
bifallits, ska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens
bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit
laga kraft, om inte annat följer av unionsrättsakten eller det
internationella instrumentet.

Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en
säkerhetsåtgärd ska i stället bestämmelserna om verkställighet
av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd tillämpas.
Lag (2010:580).

8 § Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en
ansökan om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara
verkställbart, skall hovrättens beslut anses innefatta ett
beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15
kap. rättegångsbalken.

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den
europeiska exekutionstiteln

Rättelse av intyg

9 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel inte stämmer
överens med den bakomliggande domen eller officiella handlingen
eller det bakomliggande utslaget på grund av ett skrivfel eller
liknande, skall intyget rättas av den domstol eller myndighet
som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

Återkallelse av intyg

10 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats
i strid mot de krav som finns i förordningen om den europeiska
exekutionstiteln, skall intyget återkallas av den domstol eller
myndighet som har utfärdat intyget.

Innan intyget återkallas, skall parterna få tillfälle att yttra
sig, om det inte är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Verkställighet

11 § Har ett utländskt avgörande intygats vara en europeisk
exekutionstitel, skall avgörandet verkställas enligt
utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom
som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av artikel 21
eller 23 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.