Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

SFS nr
2006:805
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:704

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för
djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska
biprodukter.

2 § Uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder har
i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Uttrycket primärproduktion av foder har i lagen samma
betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav
för foderhygien.

Uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda
produkter samt utsläppande på marknaden av dessa produkter har
i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter). Lag (2011:410).

3 § Lagen gäller i alla led från och med primärproduktionen av
foder till och med utsläppande av foder på marknaden eller
utfodring av djur. Lagen gäller också för befattning med
animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

4 § Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder
avsett för sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i
enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån
lagen kompletterar bestämmelser i EU-förordningar (EU-
bestämmelser). Lag (2011:410).

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen

5 § Lagen kompletterar sådana EU-bestämmelser som har samma
syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde.
Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna
vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna
lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.
Lag (2011:410).

Användning av djur som foder

6 § I de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen finns
förbud mot att som foder använda djur, djurdelar eller varor
som framställs av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får
användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009. Lag (2011:410).

Vilda djur som foder

7 § Vilda djur som inte omfattas av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen får användas som foder endast om djuren
har avlivats, slaktats upp och därefter veterinärbesiktigats.

Det som sägs i första stycket gäller också delar av sådana
djur och fodermjöl eller andra varor som framställts av djuren
eller delar av djuren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från kraven i första och
andra styckena. Lag (2011:410).

Förbud mot att släppa ut foder på marknaden

8 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen är det förbjudet att använda eller på
marknaden släppa ut foder

1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan på
miljön,

2. om det har en sådan beskaffenhet som inte är tillåten
enligt 7 § första eller andra stycket,

3. för vilket upplysningsskyldighet enligt föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av 9 § inte fullgjorts,

4. som inte uppfyller de krav eller villkor om fodersäkerhet
som föreskrivits eller beslutats med stöd av 9 §.
Lag (2011:410).

Föreskrifter och beslut om foder samt om laboratorier för
foderanalyser

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor
för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning,
utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt
annan befattning med foder eller ett visst parti av foder.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om
villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för
sådana analyser.

Föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning,
utsläppande på marknaden, omhändertagande, bearbetning och
bortskaffande av samt annan befattning med animaliska
biprodukter och därav framställda produkter.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

12 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna utövas av
Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, andra statliga
myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen
bestämmer.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter
får överlämnas från en statlig myndighet till en annan statlig
myndighet. Lag (2011:410).

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

13 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters
verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om
inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2011:410).

14 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för
att åtgärder vidtas mot överträdelser av lagen, av de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen
eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Lag (2011:410).

Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen

15 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att
kontrolluppgifter som kommuner har enligt denna lag skall
skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får
dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i ett
ärende.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun
uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens
vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte
i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900).
Föreskrifterna i 6 kap. 24-27 och 35 §§ kommunallagen om jäv
och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som
fattar sådana beslut.

Överflyttning av offentlig kontroll

16 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet
som regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en
kommun, besluta att den offentliga kontroll över en viss
verksamhet som kommunen annars har skall flyttas över till
verket eller myndigheten. Ett sådant beslut får fattas, om
verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller
om det finns andra särskilda skäl.

Jordbruksverket eller myndigheten får besluta att kontrollen
skall lämnas tillbaka till kommunen, om verket eller
myndigheten och kommunen är överens om det.

17 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet
som regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en
kommun, besluta att den offentliga kontroll av en viss
anläggning som Jordbruksverket eller myndigheten annars har
skall flyttas från verket eller myndigheten till en kommun.

18 § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt
sin kontrollskyldighet när det gäller viss verksamhet, får
regeringen, på ansökan av Jordbruksverket eller en annan
statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna
lag, besluta att ansvaret för kontrollen av den verksamheten
skall flyttas över till Jordbruksverket eller myndigheten.

Regeringen får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka
till kommunen.

Förelägganden riktade till kommuner

19 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av
dess kontrolluppdrag, får Jordbruksverket eller en annan
statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna
lag förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant
föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som
Jordbruksverket eller myndigheten anser nödvändiga för att
bristen skall kunna avhjälpas.

Föreskrifter om kontroll

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,

2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 13 §
första stycket,

3. skyldighet för en foderföretagare eller för en annan
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter att
utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll av
verksamheten.

Rätt till upplysningar och tillträde

21 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen har rätt att i den utsträckning det
behövs för kontrollen

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som
har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar
och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska
kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av
kommissionen. Lag (2011:410).

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

22 § Den som är föremål för offentlig kontroll skall
tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall
kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

23 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 19 § får
en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd
av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2011:410).

Vite

24 § Förelägganden och förbud enligt 23 § eller enligt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.
Lag (2011:410).

Särskilda ingripanden

25 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en
vara som

1. har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att
släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§,
de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, samt

2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om
föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende
av kontrollmyndigheten göra varan duglig till utfodring eller
till annat avsett ändamål eller använda den för något annat
tillåtet ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra
varan på ägarens bekostnad. Lag (2011:410).

Rättelse

26 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får
kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes
bekostnad. Lag (2011:410).

Hjälp av Polismyndigheten

27 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för
utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut
enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:704).

Avgifter

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

1. för offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen, och

2. i ärenden enligt denna lag, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att
meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut
sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av
statliga myndigheter och av kontrollorgan. Lag (2011:410).

Straffbestämmelser

29 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med
stöd av 5 § tredje stycket, 9 eller 11 §,

2. bryter mot 8 §, eller

3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket
1.

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet
bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock
inte om överträdelsen avser bestämmelser om
myndighetsutövning. Lag (2011:410).

30 § Om en gärning som avses i 29 § är att anse som ringa, döms
inte till ansvar.

Till ansvar enligt 29 § döms inte, om gärningen är belagd med
straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms
inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas
av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

31 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas
hos länsstyrelsen. Lag (2011:410).

32 § Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig
förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2011:410).

33 § En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas.

Övergångsbestämmelser

2006:805

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen
upphävs lagen (1985:295) om foder.

2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för
enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall
anses beslutade enligt denna lag.

3. För överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet av länsstyrelsen eller av en annan myndighet
till vilken Statens jordbruksverk har överlåtit att utöva
tillsyn gäller äldre föreskrifter.

4. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för
28 § följande gälla. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter
får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen,
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen får
överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om sådana
avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter
som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.

2008:661

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av
äldre föreskrifter gäller fortfarande.