Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

SFS nr
2006:806
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:705

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag skall tillämpas på

1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,

2. kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och
djurprodukter,

3. märkning och registrering av djur, samt

4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av
smittsamma djursjukdomar.

Vad som sägs i denna lag om djursjukdomar gäller även
förekomsten av smittämnen hos djur.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar
(EG-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde.
Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna
vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna
lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Provtagning och undersökning

3 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från
eller kontrollera smittsamma djursjukdomar får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter
eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller
undersökning enligt denna lag.

För att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra
ämnen i djur och djurprodukter får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i
det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning
enligt denna lag.

4 § Provtagning eller undersökning enligt 3 § skall utföras av
veterinär eller annan person som utses av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras på djur och
djurprodukter, foder samt material i övrigt enligt vad som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av
ägare eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett
sätt som innebär så små olägenheter som möjligt för denne.

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor
för livdjursförsäljning

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad en veterinär eller den som är
ansvarig för ett laboratorium skall iaktta i fråga om
skyldighet att anmäla och rapportera misstänkta eller
inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i
fråga om

1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att
föra anteckningar om verksamheten,

2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en
veterinär,

3. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel
och bevara journaler som rör sådan behandling, samt

4. krav på hygien i djurhållningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
vidare meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta
att djur får säljas till annat än slakt eller flyttas från ett
område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria
från viss sjukdom.

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller
djurs hälsa

7 § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma
djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. avlivning av djur,

2. isolering av djur, samt

3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen
av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det
gäller kontakter mellan djur och människor.

Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och vissa zoonoser finns
särskilda bestämmelser i epizootilagen (1999:657) och
zoonoslagen (1999:658).

8 § I fråga om livsmedelsproducerande djur eller produkter från
sådana djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana
ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

1. omhändertagande eller märkning av djur eller djurprodukter,

2. förbud mot att djur eller djurprodukter flyttas, överlåts
eller används till livsmedel, samt

3. avlivning av djur.

Märkning m.m.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur samt
utfärdande av identitetshandlingar för djur,

2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid
transport av djur,

3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt

4. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller
krav på registrering som föreskrivs med stöd av 3.

I föreskrifter enligt första stycket kan det föreskrivas att en
organisation får föra register och utfärda
identitetshandlingar.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

10 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Statens
jordbruksverk eller andra statliga myndigheter i enlighet med
vad regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får
överlämna åt länsstyrelserna eller kommunerna att utöva
offentlig kontroll. En kommuns uppgift skall fullgöras av den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö-
och hälsoskyddsområdet.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

11 § Jordbruksverket samordnar den kontrollverksamhet som
verket har överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna
samt lämnar råd och hjälp i kontrollverksamheten.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Föreskrifter om offentlig kontroll

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, samt

2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till Jordbruksverket.

Rätt till upplysningar och tillträde

13 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för
kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler
och andra utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter,
foder eller material i övrigt förvaras eller annars hanteras
och där göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som vidtar
åtgärder enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna.

14 § Bestämmelserna i 13 § gäller också för

1. EG:s institutioner och för inspektörer och experter som
utsetts av institutionerna, samt

2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater
inom Europeiska unionen, om kontrollen utövas eller åtgärderna
utförs tillsammans med företrädare för en svensk myndighet.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

15 § Den som är föremål för offentlig kontroll eller andra
åtgärder enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna skall tillhandahålla den hjälp som
behövs för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna
genomföras.

Förelägganden och förbud

16 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Vite

17 § Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

18 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut
som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får
kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes
bekostnad.

Hjälp av Polismyndigheten

19 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för
utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut
enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:705).

Ersättning

19 a § Ersättning av statsmedel kan, om det finns särskilda
skäl, lämnas för kostnader eller förluster som uppkommit på
grund av

1. sådana beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
meddelade med stöd av lagen som syftar till att kartlägga
förekomst av, fastställa frihet från, kontrollera eller
förebygga och hindra spridning av djursjukdomar, eller

2. sådana föreskrifter meddelade med stöd av lagen som har
det syfte som anges i 1.

Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att
ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader och förluster
som ska kunna ersättas. Lag (2014:518).

Avgifter

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

1. offentlig kontroll enligt denna lag, föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen,

2. provtagning, undersökning, märkning, godkännande och
registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar enligt
lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de
beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Bemyndigandet enligt första stycket 1 innefattar rätt att
meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut
sådana avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av
statliga myndigheter, kontrollorgan och sådana organisationer
som avses i 9 § andra stycket.

Straffbestämmelser

21 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov
oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats
med stöd av 6 §, 7 § första stycket, 8 § eller 9 § första
stycket,

eller

2. inte fullgör sina skyldigheter enligt 15 §.

Till böter döms även den som med uppsåt eller av grov
oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som
finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta
gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om
myndighetsutövning.

22 § Om en gärning som avses i 21 § är att anse som ringa, döms
inte till ansvar.

Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts,
döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

23 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos
länsstyrelsen.

24 § En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,

2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
eller

3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av en sådan
organisation som avses i 9 § andra stycket eller av en
officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254)
om officiella veterinärer.

Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras av

1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det
överklagade beslutet har meddelats av en organisation, eller

2. den myndighet som har förordnat den officiella
veterinären.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1259).

25 § Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen skall gälla omedelbart, om inte något
annat beslutas.

26 § Bestämmelserna i 22, 23-28 och 30 §§ förvaltningslagen
(1986:223) skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en
organisation.

Övergångsbestämmelser

2006:806

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen
upphävs lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för
enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter och
som avser hantering av djurkadaver eller andra animaliska
biprodukter skall anses beslutade enligt lagen (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter. Övriga förbud, förelägganden
och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats
med stöd av äldre föreskrifter skall anses meddelade med stöd
av denna lag.