Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS nr
2006:807
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:706

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att

1. främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i
näringsverksamhet,

2. förebygga sjukdomar hos djur, samt

3. främja en långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska
resurser.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar
(EG-bestämmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen
skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka
grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna
lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Kontroll av husdjur m.m.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens
jordbruksverk får för det syfte som anges i 1 §

1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra
djur som människan har i sin vård,

2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra
sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll,

3. meddela föreskrifter om seminverksamhet, överföring av
befruktade ägg mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

4 § Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område
för vilket kontroll enligt 3 § 2 har anordnats har rätt att få
djuren anslutna till kontrollen. Fortsatt anslutning får
vägras, om djurens innehavare inte följer de föreskrifter som
gäller för kontrollen.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur som
omfattas av kontroll enligt denna lag får överlåtas under
särskild beteckning som är förbehållen sådana djur.

6 § Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller
nötkreatur, får regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Jordbruksverket

1. meddela föreskrifter om att en avgift får tas ut vid slakt
av svin eller nötkreatur från sådana besättningar som inte
omfattas av kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög
grad förekommer, och

2. överlämna åt innehavare av slakteri att ta ut avgiften av
den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt.

7 § Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och
dovhjort, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för
att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen
skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får
avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort
eller dovhjort.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

8 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av
Jordbruksverket och länsstyrelserna i enlighet med vad
regeringen bestämmer.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

9 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters
verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Rätt till upplysningar och tillträde

10 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för
kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och
där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s
institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av
institutionerna.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

11 § Den som är föremål för offentlig kontroll skall
tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall
kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

12 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Vite

13 § Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

14 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut
som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får
kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes
bekostnad.

Hjälp av Polismyndigheten

15 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för
utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut
enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:706).

Avgifter

16 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att
betala avgift för offentlig kontroll enligt denna lag, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgifterna
skall beräknas.

Straffbestämmelser

17 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov
oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd
av 3 § 3, 5 eller 7 §.

18 § Till ansvar enligt denna lag döms inte, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts,
döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas
av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

19 § Beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade
föreskrifter som har meddelats av en sådan organisation eller
sammanslutning som avses i 3 § 2 eller av ett sådant slakteri
som avses i 6 § 2, får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i
artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen får
överklagas hos Jordbruksverket.

20 § Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,

2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen, eller

3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig
förvaltningsmyndighet eller en officiell veterinär som
förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella
veterinärer.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos
förvaltningsdomstol, om en organisation, en sammanslutning
eller ett slakteri först har beslutat i saken. Detsamma
gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en
officiell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1260).

21 § En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas.