Livsmedelsförordning (2006:813)

SFS nr
2006:813
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:161

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till livsmedelslagen (2006:804). De uttryck och benämningar som
används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

EG-bestämmelser

2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis
kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) anges i ett
tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller
inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet
vilka bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen.

Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de
beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

Dricksvatten i privathushåll

3 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att
livsmedelslagen (2006:804) skall tillämpas på dricksvatten i
privathushåll.

Behandling av livsmedel med joniserande strålning

4 § Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning.
Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av
vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som
Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.

Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får
föras in eller släppas ut på marknaden i landet endast om
behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket får meddela
föreskrifter om ytterligare villkor för införsel av livsmedel
från ett land som är medlem i Europeiska unionen.

Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning
över

1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,

2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.

Förbud och villkor för handhavande m.m. av livsmedel

5 § Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa får
Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda
fallet fatta beslut om

1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet
eller utsläppande på marknaden av livsmedel, och

2. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en
gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon eller
ett frilager.

6 § Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa
eller annars för att tillgodose konsumentintresset, får
Livsmedelsverket meddela föreskrifter om livsmedels
beskaffenhet och beteckning eller om användning av vara, ämne
eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller
tillsammans med livsmedel. Förordning (2011:875).

6 a § Om det behövs för att trygga kvaliteten hos material
eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, får
Livsmedelsverket meddela föreskrifter om import av sådana
varor. Förordning (2011:875).

6 b § Bisfenol A, och föreningar där bisfenol A ingår, får inte
användas i lack och ytskikt i förpackningar för sådana
livsmedel som är särskilt avsedda för barn mellan 0 och 3 år.
Förordning (2012:991).

Märkning och presentation av livsmedel

7 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om märkning och
presentation av livsmedel.

Personalhygien

8 § Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl skall den som är
sysselsatt med livsmedelsverksamhet på uppmaning av
kontrollmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan
undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas
enligt smittskyddslagen (2004:168).

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för
den som skall syssla med livsmedelsverksamhet att genom
läkarintyg visa att han eller hon är fri från sjukdom eller
smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.

Läkarintyget skall utfärdas enligt formulär som
Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Socialstyrelsen.

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för den som ska syssla med livsmedelsverksamhet att genom
läkarintyg visa att han eller hon är fri från sjukdom eller
smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.

Läkarintyget ska utfärdas enligt formulär som
Livsmedelsverket fastställer efter samråd med
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Förordning (2015:161).

10 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Livsmedelsverket får efter samråd med Socialstyrelsen
meddela föreskrifter om skyldighet för den som är sysselsatt
med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning eller
annan hälsokontroll.

Livsmedelsföretagaren skall besluta om och bekosta
hälsokontrollen.

10 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Livsmedelsverket får efter samråd med
Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om skyldighet för
den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning eller annan hälsokontroll.

Livsmedelsföretagaren ska besluta om och bekosta
hälsokontrollen. Förordning (2015:161).

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
personalhygien. Om föreskrifterna avser hälsokontroll av
personal skall verket samråda med Socialstyrelsen.

11 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
personalhygien. Om föreskrifterna avser hälsokontroll av
personal, ska verket samråda med Folkhälsomyndigheten.
Förordning (2015:161).

Livsmedelsanläggningar

12 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedel
får handhas eller släppas ut på marknaden endast i en
anläggning som godkänts av behörig kontrollmyndighet.
Livsmedelsverket får vidare meddela föreskrifter om vad som
skall krävas för ett sådant godkännande samt under vilka
förutsättningar godkännandet får återkallas.

13 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om registrering
av anläggningar.

14 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om anpassning av
och undantag från kraven i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedelshygien och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

15 § Livsmedelsverket, länsstyrelsen och en sådan kommunal
nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet ska föra uppdaterade förteckningar över de
godkända och registrerade anläggningar som respektive
myndighet utövar kontroll över. Myndigheterna ska även i
övrigt utföra de uppgifter i fråga om sådana anläggningar som
föreskrivs i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Förordning (2014:1429).

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse

16 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om
försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa
skadeverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan
påverka Sveriges livsmedelsförsörjning.

Undantag från förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

17 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från
förbudet i 10 § livsmedelslagen (2006:804) mot att släppa ut
livsmedel på marknaden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

17 a § Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om
tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller
andra liknande dokument som visar att ett visst krav är
uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning
av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1266).

17 b § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om den tid
inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om
godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1266).

Behöriga myndigheter

18 § Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
ankommer på en behörig myndighet, om inte annat följer av 15
eller 23-26 §§ eller regeringen beslutat något annat.

19 § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 37 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013
om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG)
nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 104/2000. Förordning (2014:1429).

20 § Har upphävts genom förordning (2014:1429).

20 a § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari
2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på
livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. När det gäller
ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det
verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på
gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med
Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt
enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1266).

20 b § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 5 i kommissionens förordning
(EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av
särskilda villkor och närmare förfaranden för import av
köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt
ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den
särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken
Kina. Förordning (2011:875).

21 § Livsmedelsverket skall samråda med Statens jordbruksverk
innan tillstånd till avlivning eller slakt ges enligt kapitel
VI, avsnitt II eller punkten 3, avsnitt III i bilaga III till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.
Förordning (2007:490).

22 § Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs
för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de
förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

22 a § Statens veterinärmedicinska anstalt ska utföra den
uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 3.4 i
kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december
2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig
kontroll av trikiner i kött, nämligen att årligen lägga fram
en rapport till kommissionen innehållande den information som
avses i kapitel II i bilaga IV till den förordningen.
Förordning (2014:441).

23 § Om inte något annat följer av andra och tredje styckena
är följande myndigheter behöriga att pröva frågor om
godkännande av livsmedelsanläggningar eller att registrera
livsmedelsanläggningar.

Typ av livsmedelsanläggning Prövningsmyndighet

1. Anläggningar som ska godkännas
enligt artikel 4 i förordning (EG)
nr 853/2004 Livsmedelsverket

2. Livsmedelsanläggningar i
järnvägsvagnar, luft-fartyg och
fabriksfartyg samt kyltankbåtar
för fisk Livsmedelsverket

3. Tillverkningsanläggningar för
spritdrycker, vin, aromatiserade
viner, aromatiserade drycker
baserade på vin och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter Livsmedelsverket

4. Livsmedelsanläggningar som drivs
av det detaljhandelsbolag som avses
i 5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) Livsmedelsverket

5. Anläggningar för behandling av
livsmedel med joniserande strålning Livsmedelsverket

6. Skeppshandelslager, tullager,
frilager och anläggningar inom frizon
i vilka det förvaras livsmedel som
från veterinärsynpunkt inte är
godkända för fri omsättning Livsmedelsverket

7. Anläggningar för
dricksvattenförsörjning En kommunal nämnd
som avses i
livsmedelslagen
(2006:804)

8. Anläggningar för tillverkning
av snus och tuggtobak En kommunal nämnd
som avses i
livsmedelslagen
(2006:804)

9. Primärproducenter av livsmedel Länsstyrelsen

10. Andra livsmedelsanläggningar,
inklusive anläggningar för
tillverkning av tillsatser, aromer
och processhjälpmedel En kommunal nämnd
som avses i
livsmedelslagen
(2006:804)

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över
från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket med stöd av 15
eller 17 § livsmedelslagen (2006:804), ska verket i
fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen
eller registrera anläggningen.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över från
Livsmedelsverket till en kommunal nämnd med stöd av 16 §
livsmedelslagen, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor
om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen.
Förordning (2013:301).

24 § Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning
prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt
upphävande av godkännande i enlighet med bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Förordning (2014:441).

Kontrollmyndigheter

25 § Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är, om
något annat inte följer av 25 a, 26 eller 27 § eller
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som
importeras från ett tredje land, den myndighet som prövar
frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en
anläggning. Förordning (2009:29).

25 a § Om verksamhet bedrivs i en livsmedelsanläggning som
tillfälligt befinner sig i en annan kommun än den kommun där
anläggningen är godkänd eller registrerad, är även den kommun
där verksamhet tillfälligt bedrivs behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll över anläggningen. Förordning (2009:29).

26 § Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra
offentlig kontroll av punkterna II och V a i del I i bilaga
VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättandet av en
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr
234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.
Förordning (2014:441).

27 § Inom Försvarsmakten är generalläkaren behörig myndighet
att utöva offentlig kontroll.

28 § Länsstyrelserna samordnar inom länet kommunernas
verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.
Förordning (2014:441).

29 § Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters
verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i verksamheten.

Föreskrifter om kontroll

30 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll skall bedrivas. Bemyndigandet innefattar rätt att
meddela föreskrifter om i vilken utsträckning företagsanställd
personal får bistå den officiella veterinären vid offentlig
kontroll på slakterier.

30 a § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur
undantaget i artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr
2075/2005 ska tillämpas. Förordning (2014:441).

31 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som
bedrivs,

2. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter
verksamheten lämpad egenkontroll, och

3. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.

Övriga bestämmelser om kontroll

32 § Länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall biträda vid
särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket
bestämmer.

33 § En länsstyrelse och de kommuner som är belägna i länet
skall samråda med varandra i en för ändamålet bildad
samordningsgrupp. Länsstyrelserna skall ansvara för att
sammankalla grupperna.

34 § De kostnader som uppkommer för en kontrollmyndighet till
följd av åtgärder enligt 24 § livsmedelslagen (2006:804) skall
ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om
hand.

Laboratorier

35 § Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel ska, i
den utsträckning som följer av artikel 12 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara ackrediterade av
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana
laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt
första stycket ska vara ackrediterade eller godkännas av
verket. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om
vilka krav som ska ställas på laboratorier som verket ska
godkänna. Förordning (2011:806).

36 § Swedac har tillsyn över ackrediterade laboratorier enligt
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Livsmedelsverket har tillsyn över laboratorier som verket har
godkänt.

Swedac och Livsmedelsverket ska samråda i frågor om tillsyn
över livsmedelslaboratorier och i fråga om föreskrifter för
sådana laboratorier. Förordning (2011:806).

Anmälningsskyldighet

37 § Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i
egenkontrollen, skall detta utan dröjsmål anmälas till
kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en kommunal
nämnd skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket.

38 § En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att
ett livsmedel kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk
för människors hälsa skall genast anmäla detta till
Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en
sådan anmälan skall omfatta.

39 § Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om
Livsmedelsverket begär det ska en livsmedelsföretagare och
innehavaren av eller föreståndaren för ett laboratorium
anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen
har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra
kontrollprov. Sådan anmälan ska göras till Livsmedelsverket
och Folkhälsomyndigheten.

En läkare eller veterinär som har grundad anledning att anta
att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig
verksamhet förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller
något främmande ämne ska anmäla detta till länsstyrelsen,
smittskyddsläkaren eller den kontrollmyndighet som utövar
kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

En läkare som har grundad anledning att anta att en person
som i en yrkesmässig livsmedelsverksamhet handhar oförpackade
livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan
göra livsmedel icke säkra som livsmedel ska anmäla detta till
den kontrollmyndighet som utövar kontroll över den aktuella
verksamheten samt till smittskyddsläkaren. Anmälan ska
innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats.
Kontrollmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta
smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse
för smittskyddet för människor. Förordning (2013:903).

Övriga bestämmelser

40 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Närmare föreskrifter för verkställighet av bestämmelser i
livsmedelslagen (2006:804) och denna förordning får meddelas av
Livsmedelsverket.

Vad gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten meddelas dock
sådana föreskrifter av generalläkaren efter samråd med
Livsmedelsverket och i fråga om anmälningsskyldighet enligt
39 § andra stycket av Socialstyrelsen efter samråd med
Livsmedelsverket.

40 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Närmare föreskrifter för verkställighet av bestämmelser
i livsmedelslagen (2006:804) och denna förordning får
meddelas av Livsmedelsverket.

Vad gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten meddelas dock
sådana föreskrifter av generalläkaren efter samråd med
Livsmedelsverket och i fråga om anmälningsskyldighet enligt
39 § andra stycket av Folkhälsomyndigheten efter samråd med
Livsmedelsverket. Förordning (2015:161).

40 a § Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om
undantag från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av
kött. Förordning (2008:931).

41 § Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§
livsmedelslagen (2006:804).

Övergångsbestämmelser

2008:64

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

2. I det fall kontrollen av verksamheten i en anläggning med
stöd av 16 § livsmedelslagen (2006:804) har flyttats över från
Livsmedelsverket till en kommunal nämnd före ikraftträdandet,
ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av
en anläggning eller registrera anläggningen.

2009:1266

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i
fråga om 17 a och 17 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.

2. Bestämmelserna i 17 a § tillämpas endast i fråga om
ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten
efter den 26 december 2009.