Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS nr
2006:814
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:419

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. De
uttryck och benämningar som används i denna förordning har
samma betydelse som i lagen.

EU-bestämmelser

2 § De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis
kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller
inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet
vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de
beslut som behövs som komplettering till EU-bestämmelserna.
Förordning (2011:419).

3 § Bestämmelserna i artiklarna 11, 15, 18 och 20 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet gäller även för foder till icke
livsmedelsproducerande djur.

Undantag från villkor för användning av vilda djur som foder

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
kraven för användning av vilda djur som foder i 7 § första och
andra styckena lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Villkor för laboratorier för foderanalyser

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda
fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och
metoder för sådana analyser.

Villkor för införsel av foder från tredje land

6 § Jordbruksverket får i fråga om foder meddela föreskrifter
om krav på förhandsanmälan enligt artikel 17.1 andra
strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd samt även i övrigt utföra de uppgifter som enligt
artikel 17 samma förordning ankommer på en medlemsstat.

Övriga föreskrifter och beslut om foder

7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda
fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel,
utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, användning
och bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett
visst parti av foder.

Användning av animaliska biprodukter i vissa fall

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur eller
delar av djur får användas som foder i enlighet med
undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter). Förordning (2011:419).

Övriga föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot
införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden,
omhändertagande, bearbetning och bortskaffande samt annan
befattning med animaliska biprodukter och därav framställda
produkter.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den
utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

9 a § Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om
tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller
andra liknande dokument som visar att ett visst krav är
uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning
av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1267).

9 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid
inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om
godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1267).

Behöriga myndigheter

9 c § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari
2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på
livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. Uppgifterna ska
utföras efter samråd med Jordbruksverket. När det gäller
ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det
verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på
gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med även
Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt
enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1267).

10 § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig
myndighet har och fatta sådana beslut som en behörig myndighet
får fatta enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, om inte annat
framgår av 10 a–15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

Jordbruksverket är kontaktpunkt enligt artikel 16.2 i
kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari
2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte
är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av
rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter
som enligt det direktivet är undantagna från
veterinärkontroller vid gränsen. Förordning (2011:419).

10 a § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 47.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Förordning (2011:419).

10 b § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt kapitel I, avsnitt 1, punkt 1 a, sista
stycket i bilaga IV till kommissionens förordning (EU) nr
142/2011. Förordning (2011:419).

10 c § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt kapitel II, punkt 2 a i bilaga XVI till
kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.
Förordning (2011:419).

10 d § Jordbruksverket är behörigt att i enlighet med artikel
20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009 ansöka om godkännande av en alternativ metod för
användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter eller
därav framställda produkter. Förordning (2011:419).

10 e § Jordbruksverket är behörigt att lämna in en ansökan i
enlighet med kapitel II, avsnitt 2, punkt 2 i bilaga VI till
kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.
Förordning (2011:419).

10 f § Jordbruksverket är behörigt att träffa överenskommelser
med andra medlemsstater i gränsområden i enlighet med kapitel
II, avsnitt 4, del II, punkt 3 a i bilaga X till kommissionens
förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

10 g § Länsstyrelsen är behörig att pröva frågor om godkännande
av och att registrera anläggningar som ägs av Jordbruksverket
och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1069/2009 samt att registrera driftansvariga för sådana
anläggningar. Förordning (2011:419).

Kontrollmyndigheter

11 § Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll, om inte annat följer av 12-15 §§ eller regeringen
beslutar något annat.

Jordbruksverket får överlämna kontrolluppgifter till
länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt. För
det fall Jordbruksverket överlämnar sådana uppgifter till
länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt är
dessa myndigheter behöriga att utöva offentlig kontroll.

12 § Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig
kontroll över

1. nedgrävning av animaliska biprodukter,

2. utlämnande och transport av matavfall,

3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs
på annat sätt än genom kompostering i en
komposteringsanläggning som är godkänd av Jordbruksverket,

4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,

5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska
biprodukter i primärproduktionen,

6. användning av andra organiska gödningsmedel och
jordförbättringsmedel än naturgödsel, och

7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.
Förordning (2011:419).

12 a § Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva
offentlig kontroll över foderföretag i primärproduktionen av
foder. Förordning (2008:1054).

13 § Livsmedelsverket eller den kommunala nämnd som ansvarar
för offentlig kontroll av en anläggning med stöd av
livsmedelslagen (2006:804) eller med stöd av ett beslut om
överflyttning av kontrollansvar enligt livsmedelslagen är, i
fråga om denna anläggning, även behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll över efterlevnaden av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt av föreskrifter och
beslut som meddelats med stöd av 11 § lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter. Förordning (2011:419).

14 § Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 §
lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas
över från en kommun till Jordbruksverket, ska Jordbruksverket i
fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll över verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder
och animaliska biprodukter flyttas över från Jordbruksverket
till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.
Förordning (2011:419).

15 § Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 §
lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas
över från en kommun till Livsmedelsverket, ska Livsmedelsverket
i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll över verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder
och animaliska biprodukter flyttas över från Livsmedelsverket
till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.
Förordning (2011:419).

16 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters
verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna
verksamhet.

Importkontrollens utförande

17 § Jordbruksverket ska utföra de kontrolluppgifter som en
medlemsstat har i fråga om foder enligt artikel 23.2 och 23.7 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Förordning (2011:419).

18 § Jordbruksverket ska i fråga om foder se till att kraven om
utförande av kontroll, hantering av prover samt beskaffenhet av
metoder och utrustning är uppfyllda i enlighet med artikel 16.3
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Förordning (2011:419).

Anmälningsskyldighet för kommun

19 § En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att
ett foder kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för
djurs och människors hälsa ska genast anmäla detta till
Jordbruksverket. Förordning (2011:419).

Avgifter

20 § Bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och i
ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen finns
i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:1167).

Föreskrifter om kontroll

21 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig
kontroll ska bedrivas. Förordning (2011:419).

22 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till Jordbruksverket, och

2. skyldighet för en foderföretagare eller för en annan
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter att
utöva en efter verksamheten lämpad egenkontroll av
verksamheten.

Föreskrifter om verkställighet

23 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter för
verkställigheten av lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter samt av denna förordning.

Bestämmelser om överklagande

24 § Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§ lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt i 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

Övergångsbestämmelser

2006:1167

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

2. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för
20 § följande gälla. Jordbruksverket och kommunerna får meddela
föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll
och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om beräkningen av
avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av
kontrollorgan. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att
avgifter får tas ut för sådan offentlig kontroll som utförs
enligt 13 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska
biprodukter. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om
beräkningen av den avgift som tas ut.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har
beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.

2009:1267

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i
fråga om 9 a och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.

2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas endast i fråga om
ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten
efter den 26 december 2009.