Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

SFS nr
2006:815
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1430

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

EG-bestämmelser

2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis
kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller
inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet
vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om provtagning på
djur, m.m.

Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket får meddela de
föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering
till EG-bestämmelserna.

Provtagning och undersökning

3 § Föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet om
provtagning eller undersökning enligt lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m. får meddelas av

1. Jordbruksverket för att kartlägga förekomst av, fastställa
frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar och för
att, i fråga om kontroller som görs enligt 2, genomföra
efterföljande provtagning eller undersökning av djur,

2. Livsmedelsverket för att kontrollera förekomsten av
restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter.

Beslut om föreskrifter när det gäller smittsamma djursjukdomar
enligt första stycket 1 skall föregås av samråd med Statens
veterinärmedicinska anstalt.

Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även
förekomsten av smittämnen hos djur.

4 § Provtagning eller undersökning skall utföras av veterinär
eller annan person som utses av Jordbruksverket eller
Livsmedelsverket.

Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning
enligt 3 § första stycket och sådana prover som avses i 3 §
första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av
Livsmedelsverket. Verket skall även utse de
referenslaboratorier som avses i artikel 14 i rådets direktiv
(EG) nr 96/23 av den 29 april 1996 om införande av
kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i
levande djur och produkter framställda därav och om upphävande
av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG
och 91/664/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004.

Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial
enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och
Livsmedelsverket.

4 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilken
utsträckning en veterinär eller den som är ansvarig för ett
laboratorium ska anmäla och rapportera misstänkta eller
inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.
Förordning (2009:1387).

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor
för livdjursförsäljning

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som
håller djur skall iaktta i fråga om

1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om
verksamheten enligt 6 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:806)
om provtagning på djur, m.m.,

2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel
och bevara journaler som rör sådan behandling enligt 6 § första
stycket 3 samma lag, och

3. krav på hygien i djurhållning enligt 6 § första stycket 4
samma lag.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i ett enskilt
fall besluta enligt 6 § andra stycket lagen om provtagning på
djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor
för flyttning av sådana djur.

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller
djurs hälsa

6 § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma
djursjukdomar får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet besluta om

1. avlivning av djur,

2. isolering av djur,

3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen
av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det
gäller kontakter mellan djur och människor.

7 § I fråga om livsmedelsproducerande djur som innehåller eller
kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan
göra livsmedlet icke säkert får Jordbruksverket meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

1. omhändertagande eller märkning av djur,

2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till
livsmedel, samt

3. avlivning av djur.

8 § I fråga om produkter från livsmedelsproducerande djur som
innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller
restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får
Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda
fallet besluta om

1. omhändertagande av djurprodukter,

2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används
till livsmedel.

Märkning m.m.

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur samt
utfärdande av identitetshandlingar för djur,

2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar,

3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid
transport av djur,

4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt

5. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller
krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4.

Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1
överlåta till organisationer att föra register och utfärda
identitetshandlingar.

Behörig myndighet

10 § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig
myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., om inte annat
framgår av 12 a, 13, 14 eller 15 §, eller om regeringen
beslutar något annat. Förordning (2010:291).

11 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt
artikel 14 och 18 i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni
1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur
och svin inom gemenskapen, senast ändrat genom rådets
förordning (EG) nr 1/2005, ankommer på en behörig myndighet
eller en medlemsstat.

11 a § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artiklarna 3 och 7 i kommissionens
förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för
personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt
ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

Tullverket ska dock utföra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009
vad avser att säkerställa att resande som anländer från tredje
land vid införselorter uppmärksammas på de veterinärvillkor
som gäller varor för personligt bruk som förs in i unionen.
Förordning (2010:291).

11 b § Jordbruksverket ska utföra den uppgift som en
medlemsstat har enligt artikel 22 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,
nämligen att årligen, senast den 31 augusti, lägga fram en
rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet av de
officiella kontrollerna under föregående år.
Förordning (2014:1430).

Kontrollmyndigheter

12 § Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte annat
följer av 12 a, 13, 14 eller 15 §. Jordbruksverket är i
tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Förordning (2010:291).

12 a § Tullverket är behörig myndighet att utföra offentlig
kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 206/2009.
Förordning (2010:291).

13 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll av efterlevnaden av

1. föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av 3 § andra
stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., och

2. föreskrifter och beslut om djurprodukter, som meddelas med
stöd av 8 § samma lag.

14 § Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och
de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll

1. enligt avsnitt I, kapitel II, F 1 i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, samt

2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning
och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar
som har meddelats med stöd av 3 § första stycket 1.

15 § Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva
offentlig kontroll över efterlevnaden av lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m., de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd
av EG-bestämmelserna.

För det fall Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll åt
länsstyrelserna, skall länsstyrelserna utföra de
kontrolluppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m.

Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och
lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Föreskrifter om offentlig kontroll

16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,

2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till Jordbruksverket om den kontrollverksamhet som bedrivs.

Avgifter

17 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela
föreskrifter om skyldighet att betala sådan avgift som avses i
20 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och om
beräkningen av dessa avgifter.

Ersättning av statsmedel

18 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ersättning
enligt 19 a § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.
Förordning (2014:1007).

Övriga bestämmelser

19 § Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen
(2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller denna förordning
får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

20 § Bestämmelser om överklagande finns i 23 och 24 §§ lagen
(2006:806) om provtagning på djur, m.m. och i 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).