Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS nr
2006:816
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1268

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

EG-bestämmelser

2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis
kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom
flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka
bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur,
m.m.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de
beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Kontroll av husdjur m.m.

3 § Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra
djur som människan har i sin vård, samt

2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra
sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.

Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan
och riktlinjer för verksamheten.

4 § För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg
mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål
än ägg från fjäderfä krävs Jordbruksverkets tillstånd.

Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. meddela föreskrifter om
villkor för sådan verksamhet.

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för
att djur som omfattas av kontroll enligt 3 § första stycket 2
skall få säljas under särskild beteckning.

6 § En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar
som inte omfattas av sådan hälsokontroll som har anordnats med
stöd av 3 § första stycket 2 och i vilka sjukdomar förekommer i
särskilt hög grad.

Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen
till slakt eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra
detta.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
avgiften.

7 § Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och
dovhjort, får Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som
skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte
omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett
hägn. Föreskrifterna får också avse andra djurslag som hålls i
sambete med kronhjort eller dovhjort.

Handläggning av ärenden om tillstånd

7 a § Om Jordbruksverket begär att sökanden ska ge in
certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att
ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta
motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära en icke-
auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2009:1268).

7 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid
inom vilken verket ska fatta beslut i ärenden om godkännande
eller tillstånd. Förordning (2009:1268).

Behörig myndighet

8 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll
av husdjur, m.m. ankommer på en behörig myndighet, om inte
annat framgår av 10 § eller regeringen beslutar något annat.

Kontrollmyndigheter

9 § Jordbruksverket utövar, om inte annat följer av 10 §,
offentlig kontroll. Jordbruksverket är därvid i tillämpliga
fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet
med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om
kontroll av husdjur, m.m.

10 § Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll i fråga om

1. organiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos
kronhjortar och dovhjortar i hägn,

2. organiserad hälsokontroll avseende maedi visna hos får,

3. organiserad kontroll avseende avelsfrågor anordnade av
organisationer på jordbruksnäringens område eller andra
sammanslutningar, samt

4. seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan
hondjur, och ägg för avelsändamål.

Länsstyrelserna är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet
att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,
m.m.

11 § Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och
lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Föreskrifter om kontroll

12 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och

2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till Jordbruksverket.

Avgifter för offentlig kontroll

13 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att
betala avgift för offentlig kontroll samt om beräkning av
avgifterna.

Övriga frågor

14 § Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. eller denna förordning
får meddelas av Jordbruksverket.

15 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen
(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. och i 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

Övergångsbestämmelser

2009:1268

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas i fråga om 7 a § endast på ansökningar som har
kommit in till Jordbruksverket efter ikraftträdandet.