Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

SFS nr
2006:817
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1058

Syfte m.m.

1 § Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att
kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som
allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager
av växter eller växtprodukter.

Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i
denna förordning samma betydelse som i växtskyddslagen
(1972:318).

Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om
vad som avses med växt och växtprodukt enligt
växtskyddslagen. Förordning (2013:1058).

2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis
kompletteras av växtskyddslagen (1972:318) anges i ett
tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller
inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet
vilka bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut
som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

Växtskadegörare

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka
växtskadegörare som åtgärder enligt 5 och 5 a §§
växtskyddslagen (1972:318) får vidtas mot. Sådana
föreskrifter får meddelas endast när det gäller
växtskadegörare som allvarligt kan skada växter,
växtprodukter, växtodlingar, skogar eller annan mark.
Förordning (2013:1058).

4 § När det gäller andra växtskadegörare än sådana som
avses i 3 § får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller
beslut om åtgärder som avses i 5 och 5 a §§ växtskyddslagen
(1972:318), om det finns särskilda skäl. Sådana föreskrifter
och beslut som avses i 5 § växtskyddslagen ska vara
tidsbegränsade, när det gäller växtskadegörare som avses i
den här paragrafen. Förordning (2013:1058).

Åtgärder

5 § För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare
får Jordbruksverket

1. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter
enligt 5 § första stycket 5 växtskyddslagen (1972:318),

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta
om nödvändiga åtgärder i fråga om enskildas egendom enligt
5 § första stycket 7 växtskyddslagen, och

3. i det enskilda fallet besluta om åtgärder enligt övriga
punkter i 5 § växtskyddslagen.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i
särskilda fall enligt första stycket. Förordning (2013:1058).

6 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och
kontrollera spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket
meddela sådana föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet
som avses i 5 a § växtskyddslagen (1972:318).
Förordning (2013:1058).

7 § Jordbruksverket leder och samordnar åtgärder enligt 5 och
5 a §§ växtskyddslagen (1972:318).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen
ska medverka vid sådana åtgärder. Förordning (2013:1058).

Anmälningsskyldighet

8 § Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen
(1972:318) skall göras hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Anmälan som har gjorts till länsstyrelsen skall genast sändas
vidare till Jordbruksverket.

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheten att göra anmälan enligt 4 § andra stycket
växtskyddslagen (1972:318).

Förbud mot eller villkor för införsel eller annan hantering

10 § För att bekämpa eller hindra spridning av
växtskadegörare får Jordbruksverket meddela föreskrifter
enligt 5 § första stycket 6 växtskyddslagen (1972:318) om
förbud mot eller villkor för införsel, utförsel eller
bortförande, innehav eller annan hantering av

1. växter,

2. växtprodukter,

3. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat, eller

4. växtskadegörare och kulturer av växtskadegörare.
Förordning (2013:1058).

Sundhetsintyg vid förflyttning m.m.

11 § Jordbruksverket får efter ansökan utfärda sundhetsintyg
som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid
export av växter, växtprodukter eller andra föremål som kan
hysa växtskadegörare.

Jordbruksverket får överlämna till en juridisk person att
utfärda sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom
Europeiska unionen och vid export av växter eller
växtprodukter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
sundhetsintyg som avses i första och andra styckena.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för ett
överlämnande som avses i andra stycket.
Förordning (2013:1058).

11 a § Jordbruksverket får

1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller
ogiltigförklara ett sundhetsintyg om det finns brister i
intyget, och

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta
om användning, behandling eller förstöring och andra liknande
åtgärder när det gäller växter, växtprodukter eller andra
föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns brister i
eller saknas ett sundhetsintyg. Förordning (2013:1058).

Egenkontroll

11 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för företag som för exportändamål använder, producerar eller
behandlar växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegörare
att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll.
Förordning (2013:1058).

Växtskyddskontroll vid införsel

12 § Vid införsel av växter, växtprodukter eller
odlingssubstrat för vilka det krävs sundhetsintyg får
Jordbruksverket kontrollera sändningens identitet.

13 § Jordbruksverket får vid införsel av växter, växtprodukter
eller odlingssubstrat undersöka sändningen, om den inte

1. åtföljs av föreskrivet sundhetsintyg, eller

2. har anmälts för växtskyddskontroll vid införseln.

Sändningen skall dock alltid undersökas, om det finns
välgrundade misstankar att införselförbud överträtts eller att
föreskrivna villkor för införseln inte är uppfyllda.

14 § Om det vid införsel av växter, växtprodukter eller
odlingssubstrat genom undersökning eller karantänsodling
upptäcks växtskadegörare som medför att införsel är förbjuden,
får Jordbruksverket besluta om de åtgärder som behövs för att
hindra spridning.

15 § I fråga om rätt att hantera oförtullade varor som enligt
denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade
föreskrifter inte får införas gäller lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av
rätten enligt första stycket att hantera varor.

16 § Om en sändning av växter, växtprodukter eller
odlingssubstrat inte uppfyller införselvillkoren, skall
Jordbruksverket besluta att sändningen helt eller delvis skall
avvisas.

Jordbruksverket skall besluta vad som skall ske med en avvisad
sändning.

17 § Växter, växtprodukter eller odlingssubstrat med ursprung i
Europa och för vilka det krävs sundhetsintyg får, med undantag
för potatis och citrusplantor, införas utan beaktande av
bestämmelserna i 12, 13 och 14 §§ om införseln avser

1. privat flyttgods,

2. handbagage innehållande växter, växtprodukter eller
odlingssubstrat för eget bruk vars sammanlagda vikt understiger
två kilo, eller

3. växter som är avsedda för plantering i gränsområdena mellan
Sverige och Norge och som har odlats i det näraliggande
gränsområdet enligt villkor föreskrivna av Jordbruksverket.

18 § Jordbruksverket får för vetenskapliga ändamål medge andra
undantag från införselbestämmelserna i denna förordning, om det
kan ske utan att syftet med förordningen eftersätts.

Ersättning

19 § Om det finns särskilda skäl, kan ersättning enligt 8 §
växtskyddslagen (1972:318) lämnas i enskilda fall för förlust
som uppkommit genom Jordbruksverkets beslut om bekämpning eller
hindrande av spridning av växtskadegörare.

Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

Avgifter

20 § Den som är skyldig att betala tull för varan eller skulle
ha varit det om varan varit tullbelagd skall betala en
växtskyddsavgift. Avgiften tas ut av Tullverket.

Växtskyddsavgiften fastställs av Jordbruksverket efter samråd
med Ekonomistyrningsverket.

Växtskyddsavgift skall inte betalas för

1. avvisade sändningar, och

2. sändningar som på sundhetsintyget försäkras vara undersökta
före avsändandet från utförsellandet av en person som
Jordbruksverket bemyndigat.

21 § Jordbruksverket får, efter samråd med
Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifter för
handläggning av frågor om tillstånd, omhändertagande av gods
eller för kontroll, inspektion eller därmed sammanhängande
eller jämförlig åtgärd som regleras av växtskyddslagen
(1972:318).

Enskilt kontrollorgan

22 § Jordbruksverket får överlåta till ett enskilt
kontrollorgan som är juridisk person att i samband med införsel
av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost,
gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av
växtskadegörare besluta om åtgärder som avses i 5 § första
stycket 1-3 växtskyddslagen (1972:318). Sådan överlåtelse får
även avse beslut om förbud eller villkor för införsel eller
bortförande av växt, växtprodukt, växtskadegörare, jord,
kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av
växtskadegörare.

Jordbruksverket får till sådant kontrollorgan även överlåta att
i enskilda fall besluta om provtagning eller undersökning
enligt 5 a § första stycket 2 växtskyddslagen (1972:318).

Jordbruksverket skall i ett beslut om överlåtelse ange de
åtgärder som det enskilda kontrollorganet får vidta.

Beslagtaget gods

23 § I fråga om beslagtaget gods ska de försiktighetsmått
iakttas som Jordbruksverket anser nödvändiga.
Förordning (2013:1058).

Kontroll m.m.

24 § Tullverket och sådant företag som enligt 22 § tredje
stycket tullförordningen (2000:1306) utövar tullkontroll över
gods skall övervaka att det inte införs växter, växtprodukter
eller jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat eller
växtskadegörare i strid mot

1. föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel, eller

2. föreskrifter om att sådant gods endast får införas mot
uppvisande av sundhetsintyg.

Jordbruksverket skall i övrigt utöva kontroll över att det inte
införs eller sprids något gods i strid mot denna förordning
eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen.

Överklagande

25 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Jordbruksverket.

26 § Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av
sundhetsintyg får inte överklagas.

I 11 och 11 a §§ växtskyddslagen (1972:318) och 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande
hos allmän förvaltningsdomstol.

Ytterligare föreskrifter

27 § Ytterligare föreskrifter om bekämpning av växtskadegörare
och om införsel, utförsel och spridning av växter,
växtprodukter, odlingssubstrat och växtskadegörare får meddelas
av Jordbruksverket.