Förordning (2006:853) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

SFS nr
2006:853
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1081
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift
att pröva överklaganden av domstols beslut om entledigande och
avstängning av nämndemän i enlighet med 4 kap. 8 b §
rättegångsbalken och 23 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar.

Sammansättning

2 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre
andra ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden och
vice ordföranden finns en ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit
ordinarie domare.

Organisation

3 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Nämnden har sitt kansli hos Kammarrätten i Sundsvall.
Kammarrätten utför nämndens kansligöromål.

Ärendenas handläggning

4 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och tre andra ledamöter är närvarande.

Ordföranden eller vice ordföranden får besluta om avskrivning
av ärenden efter återkallelse.

5 § Ärendena avgörs efter föredragning vid sammanträde.
Föredragningen utförs av sekreteraren eller av en särskilt
förordnad föredragande.

Om ett ärende är så brådskande att det inte kan avgöras vid ett
sammanträde får det avgöras efter kontakter mellan ordföranden
eller vice ordföranden och så många ledamöter som behövs för
beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde.

6 § Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära
in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena samt
pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

7 § Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som varit närvarande har rätt att av allmänna medel få
skälig ersättning för sina inställelsekostnader.

Förordnanden

8 § Ledamöterna, ersättarna och sekreteraren förordnas av
regeringen för en bestämd tid.