Förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

SFS nr
2006:906
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:131
Upphävd
2009-04-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om kvalificerad
yrkesutbildning som uppdragsutbildning.

2 § En utbildningsanordnare som enligt förordningen (2001:1131)
om kvalificerad yrkesutbildning har fått statsbidrag eller
särskilda medel för kvalificerad yrkesutbildning får under den
tid för vilken statsbidrag eller särskilda medel har anvisats
bedriva sådan utbildning även som uppdragsutbildning. Sådan
uppdragsutbildning skall anmälas till Myndigheten för
kvalificerad yrkesutbildning.

3 § Med uppdragsutbildning avses i denna förordning
utbildningsverksamhet som anordnas mot ersättning från
uppdragsgivare som inte är en fysisk person och där
uppdragsgivaren utser den som skall få delta i utbildningen.

Uppdragsutbildningen får inte till någon del finansieras med
statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen
(2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

Tillämpning av förordningen om kvalificerad yrkesutbildning

4 § Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning
skall tilllämpas vad gäller uppdragsutbildning med undantag av
1 kap., 2 kap. 2 och 7 §§, 3 kap., 4 kap. 2 § 2 och 3 samt 5
kap. 2 § andra stycket. Det som sägs i 2 kap. 4 § i den
förordningen gäller då den kvalificerade yrkesutbildning som
uppdragsutbildningen avser enligt 6 § denna förordning.

En förutsättning för att 2 kap. 6 och 8-10 §§ samt 4 kap. 2 § 4
skall tilllämpas är att samma kvalitetskrav ställs på
uppdragsutbildningen som på annan kvalificerad yrkesutbildning.

5 § Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 §
första stycket förordningen (2001:1131) om kvalificerad
yrkesutbildning ansvarar för att utbildningen genomförs skall
även ansvara för att uppdragsutbildningen genomförs enligt
denna förordning.

Ledningsgruppen för utbildningen som enligt 4 kap. 2 § 1
förordningen om kvalificerad yrkesutbildning skall se till att
utbildningen genomförs skall även se till att
uppdragsutbildningen genomförs enligt bestämmelserna i denna
förordning.

Utbildningar

6 § En uppdragsutbildning skall avse en sådan kvalificerad
yrkesutbildning för vilken statsbidrag eller särskilda medel
lämnats enligt förordningen (2001:1131) om kvalificerad
yrkesutbildning. Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera
kurser eller hela utbildningen.

7 § Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, ett
svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare
från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), skall uppdraget avse

1. personalutbildning,

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,

3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller

4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i
stället att uppdraget skall avse personalutbildning som är
ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt
uppdragsgivaren.

8 § Uppdragsutbildning får inte anordnas eller bedrivas på
sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ
inverkan på en kvalificerad yrkesutbildning som inte är
uppdragsutbildning eller för de studerande i en sådan
utbildning.