Förordning (2006:922) om europakooperativ

SFS nr
2006:922
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:265

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för europeiska kooperativa
föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22
juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar
(SCE-föreningar) (SCE-förordningen). Den innehåller regler som
kompletterar lagen (2006:595) om europakooperativ.

För europakooperativ som driver bankrörelse gäller i stället
särskilda bestämmelser i förordningen (2004:329) om bank- och
finansieringsrörelse. Förordning (2011:265).

2 § I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller
i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av denna
förordning, bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559)
och, i fråga om europakooperativ som driver
finansieringsrörelse, förordningen om bank- och
finansieringsrörelse (2004:329) om registrering i
aktiebolagsregistret.

I andra frågor tillämpas bestämmelserna i förordningen
(1987:978) om ekonomiska föreningar på europakooperativ, om
inte annat framgår av SCE-förordningen, lagen (2006:595) om
europakooperativ eller denna förordning.

Registrering av europakooperativ m.m.

3 § En anmälan för registrering skall undertecknas av den
verkställande direktören, i förekommande fall, eller

1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE-
förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en
ledamot i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE-
förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en
ledamot i förvaltningsorganet.

4 § En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE-
förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap.
3 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vid tillämpningen av
den paragrafens första stycke skall vad som sägs i 2 om
stiftare avse de som bildar europakooperativet. I stället för
vad som sägs i första stycket 5 gäller att det skall lämnas
uppgift om storleken på det kapital som avses i artikel 3 i
SCE-förordningen.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla
i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av den paragrafens
första stycke 1 skall vad som sägs där om stiftelseurkund avse
europakooperativets stadgar. I stället för vad som sägs i
första stycket 4 och 5 gäller att europakooperativet skall ge
in en försäkran på heder och samvete att det tecknade kapitalet
uppgår till minst det lägsta beloppet för tecknat kapital som
är fastställt i stadgarna.

Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 och tredje stycket,
1 kap. 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 4 kap.
4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande,
styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och
ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

5 § Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall
det, utöver vad som följer av 4 §, ges in

1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt
31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ,

2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om
arbetstagarinflytande i europakooperativ,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 §
lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ har löpt ut
och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i
europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet.

6 § Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt
artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, ska det vid
en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia
av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i
SCE-förordningen. Dessutom ska följande handlingar ges in för
var och en av de fusionerande föreningarna:

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det
förslag som avses i första stycket godkändes, och

2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-
förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om
intyget har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32–33, 35 och
35 a §§ aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om
styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant ska

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och
ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

När det gäller förening som driver försäkringsrörelse gäller
dessutom bestämmelserna i 2 kap. 16 § 3
försäkringsrörelseförordningen (2011:257) i fråga om skyddet
för en fusionerande förenings borgenärer.
Förordning (2011:265).

7 § Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en
ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1
femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan
enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande
handlingar:

1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i
SCE-förordningen,

2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i
artikel 35.5 i SCE-förordningen, och

3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det
förslag som avses i 1 godkändes.

8 § Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 22 §
första stycket lagen (2006:595) om europakooperativ skall
tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det
sammanträde där beslutet fattades.

9 § Vid en anmälan för registrering av ändring av ett
europakooperativs stadgar tillämpas 1 kap. 6 § första stycket
aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om
bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma. Vad som
sägs om bolagsordningen skall avse stadgarna.

10 § Om talan har väckts om att ändra eller upphäva ett sådant
stämmobeslut som skall anmälas för registrering, tillämpas 1
kap. 8 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs
om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma.

11 § I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas
8-12 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar.

Registrering av vissa beslut

12 § Följande beslut skall registreras i
europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:

1. Bolagsverkets beslut enligt 37 § första stycket lagen
(2006:595) om europakooperativ om att ett europakooperativ inte
uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha
sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och

2. Bolagsverkets beslut enligt 37 § andra stycket lagen om
europakooperativ om att ett europakooperativ skall gå i
likvidation.

Underrättelser

13 § Bolagsverket skall, utöver vad som följer av 4 kap. 5 §
aktiebolagsförordningen (2005:559), underrätta
europakooperativet när verket fattar beslut i ett ärende om
tillstånd till flyttning av säte enligt 18 § lagen (2006:595)
om europakooperativ.

14 § Om allmän domstol har fattat ett beslut i ett ärende om
flyttning av ett europakooperativs säte enligt 19 § lagen
(2006:595) om europakooperativ, skall domstolen underrätta
Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av
domstolens beslut fogas.

15 § Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och
Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett
europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2
i SCE-förordningen. Förordning (2009:720).

16 § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när
inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett
europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar
beslut om hinder mot att ett europakooperativ flyttar sitt
säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av
säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället
underrätta inspektionen. Förordning (2009:720).

17 § Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ
som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt
huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga
myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om
detta.

Registreringsavgifter

18 § I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som
följer av 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559),
avgifter betalas med följande belopp:

a) vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ
enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,

b) vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter
enligt 11 § lagen (2006:595) om europakooperativ, 1 000 kronor,

c) vid en anmälan för registrering av beslut enligt 22 § första
stycket lagen om europakooperativ, 800 kronor, och

d) vid en anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar att europakooperativets
föreningsstämma har beslutat om likvidation, 1 000 kronor.

Avgifter för vissa ärenden

19 § För handläggning och prövning av ansökan om tillstånd till
flyttning av säte enligt 16 § lagen (2006:595) om
europakooperativ skall avgift betalas med 1 500 kronor.

Övergångsbestämmelser

2009:720

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där
fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före
ikraftträdandet.