Förordning (2006:931) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

SFS nr
2006:931
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1059
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande har till uppgift att främja och stödja
grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö,
areella näringar och samhällsbyggande.

2 § Forskningsrådet skall särskilt

1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman
med forskning,

2. fördela medel till utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet,

3. utvärdera den forskning och utveckling till vilken rådet har
fördelat medel och därvid särskilt bedöma kvaliteten och
betydelsen för samhället,

4. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom rådets
verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar
samt ta initiativ till och främja den forskning och det
utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet som behövs för att
tillgodose sådana behov,

5. samverka med övriga forskningsstödjande organ och därvid
undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt
intresse samt i samråd med dessa organ besluta om samverkan
eller avgränsning mellan rådet och dessa organ i fråga om
sådana forskningsuppgifter,

6. främja en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i
samhället,

7. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig
forskning,

8. ansvara för information om forskning och forskningsresultat,

9. främja och ta initiativ till internationellt
forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,

10. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman
inom Europeiska unionens ramprogram för forskning samt övriga
internationella forskningsprogram,

11. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,

12. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och
till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som
finansieras av rådet, och

14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Forskningsrådet med undantag av 2, 4, 5, 10-14, 17, 19-22, 24
och 34 §§. Bestämmelserna om överklagande i 35 §
verksförordningen gäller med den begränsning som anges i 21 §
denna förordning.

Myndighetens ledning och organisation m.m.

4 § Forskningsrådets generaldirektör är chef för myndigheten.

5 § Forskningsrådet bestämmer sin organisation i de delar den
inte regleras i denna instruktion.

6 § Utöver vad som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322)
skall generaldirektören ansvara för att det forskarråd som
avses i 8 § tilldelas medel och resurser i övrigt för att kunna
fullfölja sina uppgifter.

7 § Vid Forskningsrådet finns en huvudsekreterare med hög
vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren skall bereda och
föredra ärenden inför det forskarråd som avses i 8 §.

Forskarråd

8 § Vid Forskningsrådet finns ett forskarråd.

9 § Forskarrådet skall besluta om fördelning av myndighetens
anslag för forskning och därmed sammanhängande uppgifter samt
om utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet. Forskarrådet skall
även, med beaktande av 2 §, fatta strategiska beslut om
forskningens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer
som angetts av riksdagen och regeringen.

Forskarrådet beslutar riktlinjer för sin medelsfördelning.

Forskarrådet är självständigt ansvarigt för de beslut det
fattar.

10 § Forskarrådet består av ordföranden, generaldirektören och
elva andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns
en personlig ersättare. Forskarrådet utser vice ordförande inom
sig.

Sju ledamöter och deras ersättare utses genom val enligt
förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid
forskningsråd. Ordföranden samt fyra ledamöter och fyra
ersättare till dessa utses av regeringen.

Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses
genom elektorsval, utser regeringen för återstående delen av
mandatperioden en ny ledamot eller ersättare efter förslag av
forskarrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre
år. Ingen ledamot eller ersättare får utses för mer än två
mandatperioder i följd.

11 § Forskarrådet får i övrigt inrätta de beredande och
rådgivande organ som behövs.

Handläggning av ärenden

12 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av forskarrådet. Om sådana ärenden inte behöver avgöras
av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman.
Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

13 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs av
någon annan tjänsteman än generaldirektören inte behöver
föredras. I särskilda beslut får det också medges att ärenden
som avgörs enligt 15 § inte behöver föredras.

14 § Forskarrådet är beslutfört när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av
större vikt handläggs skall samtliga ledamöter vara närvarande,
om det är möjligt.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med
forskarrådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots
ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten.

15 § Om ett ärende är så brådskande att forskarrådet inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med forskarrådet.

16 § Forskarrådet kan i särskilda beslut överlämna till
ordföranden, en tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande
organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av
forskarrådet.

Personalföreträdare

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Forskningsrådet.

Särskilda föreskrifter om vissa anställningar

18 § Huvudsekreteraren anställs av Forskningsrådet efter
förslag av forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får
överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent
beslutas enligt förordningen (2000:1472) om anställningar
beslutade av forskningsråd.

Medelsfördelning

19 § Forskarrådets beslut om att bevilja medel får avse högst
sex år.

Forskarrådet skall vid beslut om beviljande av medel ange vem
eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för
att medlen används enligt de villkor som ställs.

Forskarrådet kan besluta att beviljade medel inte längre skall
betalas ut om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de
krav som bör ställas. En upplysning om detta skall tas in i
rådets beslut att bevilja medel.

20 § Forskningsrådet skall, efter samråd med forskarrådet och
myndigheter som förvaltar medel som forskarrådet fördelat,
besluta

1. vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,

2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

3. skyldighet för mottagaren att till myndigheten lämna
redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Överklagande

21 § Forskarrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om
medel får inte överklagas.