Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

SFS nr
2006:939
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:517

Vad som avses med en kvalificerad skyddsidentitet

1 § Med kvalificerad skyddsidentitet förstås i denna lag en
särskilt beslutad skyddsidentitet som består av andra
personuppgifter än de verkliga och som har förts in i statliga
register eller i handlingar som har utfärdats av statliga
myndigheter.

Vem ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får avse

2 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får endast avse

1. en polisman med uppgift att delta i spanings- eller
utredningsverksamhet som gäller allvarlig brottslighet eller
verksamhet för att förebygga sådan brottslighet,

2. en annan tjänsteman som är anställd vid Säkerhetspolisen med
uppgift att delta i verksamhet som avses i 1, eller

3. en tjänsteman som är anställd vid Försvarsmakten med uppgift
att, i verksamhet enligt lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet, delta i sådant inhämtande av
underrättelser som sker med särskilda metoder.

Förutsättningarna för ett beslut om kvalificerad
skyddsidentitet

3 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får meddelas
endast om

1. tillgången till en kvalificerad skyddsidentitet är nödvändig
för att beslutade eller förutsedda åtgärder inom sådan
verksamhet som avses i 2 § inte skall röjas,

2. det finns en påtaglig risk för att ett sådant röjande som
avses i 1 allvarligt skulle motverka verksamheten eller utsätta
någon som berörs av verksamheten för allvarlig fara, och

3. skälen för beslutet uppväger det men som beslutet kan
innebära för allmänna eller enskilda intressen.

Vad ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får innehålla

4 § I ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får det
förordnas

1. att Transportstyrelsen skall utfärda körkort i den
kvalificerade skyddsidentitetens namn,

2. att andra statliga myndigheter skall utfärda pass eller
andra identitetshandlingar i den kvalificerade
skyddsidentitetens namn, eller

3. att Skatteverket skall registrera den kvalificerade
skyddsidentiteten i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet.

Ett förordnande enligt första stycket 1 får meddelas endast för
den som innehar motsvarande körkort. I samband med förordnandet
får det beslutas att Transportstyrelsen eller någon annan
körkortsmyndighet skall föra in uppgifter om körkortet i
vägtrafikregistret.

I samband med ett förordnande enligt första stycket 2 får det
beslutas att den myndighet som utfärdar handlingen även skall
föra in uppgifter om handlingen i det register där handlingar
av det aktuella slaget registreras.

Ett förordnande enligt första stycket 3 får meddelas endast om
åtgärder enligt första stycket 1 eller 2 inte är tillräckliga.
Lag (2008:1355).

Beslutsmyndighet

5 § Beslut om kvalificerade skyddsidentiteter meddelas av den
eller de myndigheter som regeringen bestämmer
(beslutsmyndigheten).

Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall, om den som
skyddsidentiteten skall avse är anställd vid
beslutsmyndigheten, fattas av en särskild nämnd inom
myndigheten. Vid tillämpningen av 9 och 10 §§ skall vad som
sägs där om beslutsmyndigheten avse denna nämnd.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om nämnden, dess
ledamöter och nämndens beslutförhet.

Ansökan

6 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet meddelas på
ansökan av den myndighet där den som skyddsidentiteten skall
avse är anställd (anställningsmyndigheten). Om den som
skyddsidentiteten skall avse är anställd vid
beslutsmyndigheten, skall ansökan göras av den enhet inom
myndigheten där han eller hon är verksam (anställningsenheten).

Verkställighet

7 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall
verkställas på ett sådant sätt att det inte framgår att det är
fråga om en skyddsidentitet.

Beslutets giltighetstid

8 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet gäller för den
tid som anges i beslutet. Denna tid får bestämmas till högst
två år. Om villkoren i 2 och 3 §§ fortfarande är uppfyllda,
får, på ansökan av anställningsmyndigheten eller, i
förekommande fall, anställningsenheten, beslutet förlängas med
högst två år i taget.

Ändrade förhållanden under beslutets giltighetstid

9 § Om villkoren i 2 eller 3 § inte längre är uppfyllda, skall
beslutsmyndigheten förordna att beslutet om kvalificerad
skyddsidentitet inte längre skall gälla. Om förutsättningarna
för ett förordnande som meddelats enligt 4 § har ändrats, skall
beslutsmyndigheten besluta om de ändringar som föranleds av
detta.

Anställningsmyndigheten eller, i förekommande fall,
anställningsenheten skall genast anmäla till beslutsmyndigheten
när det finns grund för att upphäva eller ändra ett beslut om
kvalificerad skyddsidentitet.

Åtgärder som skall vidtas när beslutet har upphört att gälla

10 § När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som
innehåller ett förordnande enligt 4 § första stycket 1 eller
2 har upphört att gälla, ska körkort, pass eller andra
identitetshandlingar som omfattas av förordnandet lämnas in
till beslutsmyndigheten.

När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som innehåller
ett förordnande enligt 4 § första stycket 3 har upphört att
gälla, ska Skatteverket, efter anmälan från
beslutsmyndigheten, avregistrera den kvalificerade
skyddsidentiteten. Om det fortfarande finns en sådan risk som
anges i 3 § 2, får beslutsmyndigheten bestämma att
avregistreringen ska anstå till dess att risken har upphört.
När uppgiften att det som har registrerats i
folkbokföringsdatabasen utgör en kvalificerad skyddsidentitet
inte längre omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), ska Skatteverket, efter anmälan
från beslutsmyndigheten, i folkbokföringsdatabasen ange att
registreringen avser en kvalificerad skyddsidentitet.
Lag (2009:517).

Överklagande

11 § Beslutsmyndighetens beslut får inte överklagas.

Användandet av den kvalificerade skyddsidentiteten

12 § En kvalificerad skyddsidentitet får användas endast i den
utsträckning som det är nödvändigt enligt 3 § 1 och finns en
sådan risk som anges i 3 § 2.