Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

SFS nr
2006:94
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-02-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:869

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen
(1998:543) om hälsodataregister i form av ett register över
insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i registret över insatser inom den
kommunala hälso- och sjukvården får behandlas för framställning
av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring
inom den hälso- och sjukvård som avses i 18 § hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) samt för forskning och
epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som får behandlas

4 § Sådana personuppgifter får behandlas som rör personer som
fått hälso- och sjukvård enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Behandlingen får avse uppgifter om

1. personnummer, bosättningsort, kommun som utfört
vårdinsatser, nummer i Centrala företags- och
arbetsställeregistret (CFAR-nummer) för utföraren av
vårdinsatserna, åtgärder, tidpunkter för åtgärder, omfattning
av åtgärder räknad i tid och om åtgärder vidtagits av
legitimerad personal inom hälso- och sjukvården eller av annan
personal på delegation,

2. folkbokföringsort, födelsehemort eller födelseort för den
registrerade och dennes föräldrar, medborgarskap, civilstånd,
inflyttning från och utflyttning till utlandet,
personnummerförändringar och dödsdatum.

Uppgiftsskyldighet

5 § Kommunerna ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen
(1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i
4 § 1 till registret över insatser inom den kommunala hälso-
och sjukvården.

Statistiska centralbyrån ska lämna de personuppgifter som avses
i 4 § 2 till registret över insatser inom den kommunala hälso-
och sjukvården.

Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting, meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet
som avses i första stycket ska fullgöras.
Förordning (2007:869).

Information

6 § Den information som Socialstyrelsen skall lämna de
registrerade enligt 25 § första stycket c personuppgiftslagen
(1998:204) skall omfatta

1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,

2. varifrån uppgifter hämtas in,

3. hur länge registret kommer att föras,

4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för registret,

6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för automatiserad behandling,

7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204), samt

8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om
registret.