Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

SFS nr
2006:942
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1305

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga
myndigheter genom sin verksamhet skall minska sårbarheten i
samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina
uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

2 § Denna förordning innehåller föreskrifter som dels reglerar
krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas bara om något
annat inte följer av lag eller annan förordning.

3 § Bestämmelserna i 5-22 och 33-34 §§ gäller för statliga
myndigheter under regeringen, med undantag av
Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten. För
utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna endast i den
utsträckning som bestäms i föreskrifter som meddelas av
Regeringskansliet.

Definitioner

4 § I denna förordning avses med krisberedskap: förmågan att
genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter
en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer, och
säkra kryptografiska funktioner: kryptografiska funktioner
godkända av Försvarsmakten.

Samverkan och samordning

5 § Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en
krissituation, skall vidta de åtgärder som behövs för att
hantera konsekvenserna av denna. Myndigheterna skall samverka
och stödja varandra vid en sådan krissituation.

Geografiskt områdesansvar

6 § Det geografiska områdesansvaret på lokal nivå regleras i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Förordning (2012:586).

7 § Länsstyrelsen skall inom sitt geografiska område i fråga om
sådana situationer som avses i 9 § vara en sammanhållande
funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner,
landsting och näringsliv, och den nationella nivån, samt verka
för att:

– regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,

– nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker
kontinuerligt,

– under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting
och myndigheter,

– informationen till allmänheten och företrädare för massmedia
under sådana förhållanden samordnas, och

– efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga
och internationella resurser som ställs till förfogande.

Samverkansområden

8 § För att främja en helhetssyn i planeringen för
krisberedskap och höjd beredskap ska planeringen för de
myndigheter som anges i bilagan till denna förordning bedrivas
inom samverkansområden. Samverkansområdena anges i bilagan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vid behov
besluta att även andra myndigheter ska ingå i eller stödja
arbetet i samverkansområdena.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i samverkan
med de myndigheter som ingår i samverkansområdena, utveckla
formerna för arbetet i områdena. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ska vidare årligen lämna en redogörelse för och
en bedömning av arbetet som bedrivits inom områdena till
Regeringskansliet. Redogörelsen och bedömningen ska lämnas vid
samma tidpunkt som årsredovisningen. Förordning (2008:1003).

Förberedelser för och verksamhet under krissituationer

Risk- och sårbarhetsanalys

9 § Varje myndighet ska i syfte att stärka sin egen och
samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan
sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens
ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra
förmågan till verksamhet inom området.

Vid denna analys ska myndigheten särskilt beakta

1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan
förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en
risk att ett sådant läge kan komma att uppstå,

2. situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med
andra aktörer,

3. att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i
samhällsviktig verksamhet, och

4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom
myndighetens ansvarsområde.

Myndigheten ska värdera och sammanställa resultatet av
arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. De myndigheter som
har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 11 § och
de myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap beslutar i enskilda fall, ska lämna en redovisning
baserad på analysen till Regeringskansliet och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Redovisningen ska innefatta
vilka åtgärder som planeras och en bedömning av behovet av
ytterligare åtgärder. Förordning (2010:1074).

Utbildning och övning

10 § Varje myndighet skall ansvara för att personalen vid
myndigheten får den utbildning och övning som behövs för att
den skall kunna lösa sina uppgifter i samband med
krissituationer. En planlagd utbildnings- och övningsverksamhet
i syfte att uppnå detta mål skall genomföras.

Särskilt ansvar för krisberedskapen

11 § Myndigheterna som anges i bilagan till denna förordning,
länsstyrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som
regeringen meddelar föreskrifter om eller beslutar efter
förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har
ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för
att skapa förmåga att hantera en kris och för att förebygga
sårbarheter och motstå hot och risker.

Myndigheterna ska särskilt

1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som
områdesansvarig myndighet,

2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner,
landsting, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda,

3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska Unionen och
internationella forum i frågor som rör samhällets
krisberedskap,

4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och
annan kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av
inträffade händelser,

5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska
system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra
sitt arbete,

6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som
förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och

7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin
övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den
övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap planerar. Myndigheterna ska vidare delta i den
övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde.
Förordning (2008:1003).

Tjänsteman i beredskap

12 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov
till Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka
myndigheter som ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift
att initiera och samordna det inledande arbetet för att
upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.
Förordning (2008:1003).

Ledningsfunktion

13 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov
till Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka
myndigheter som ska ha förmåga att vid en kris, som berör
myndigheternas egna ansvarsområden eller medför behov av
samverkan med annan myndighet, omgående kunna upprätta en
ledningsfunktion. Förordning (2008:1003).

Rapportering

14 § Myndigheter med ansvar enligt 11 § skall, när en situation
som avses i 9 § andra stycket uppstår, hålla regeringen
informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade
utvecklingen och tillgängliga resurser inom respektive
ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.

15 § Varje myndighet ska efter förfrågan från Regeringskansliet
eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna den
information som behövs för samlade lägesbilder.
Förordning (2008:1003).

Beredskapsplanering och åtgärder vid höjd beredskap

Myndigheternas beredskapsplanering

16 § Varje myndighet skall i sin verksamhet beakta
totalförsvarets krav. I myndigheternas planering för
totalförsvaret skall det ingå att myndigheten under höjd
beredskap skall fortsätta sin verksamhet så långt det är
möjligt med hänsyn till tillgången på personal och
förhållandena i övrigt.

Myndigheternas planering för totalförsvaret skall ske i
samverkan med de statliga myndigheter, kommuner, landsting,
sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.

17 § Personal som är anställd hos en myndighet och som inte tas
i anspråk i totalförsvaret i övrigt får, med stöd av
anställningsavtalet, krigsplaceras vid myndigheten.

Personal som är krigsplacerad vid myndigheten med stöd av
anställningsavtalet och personal som kan komma att beordras att
tjänstgöra hos någon annan myndighet än den där den är
anställd, skall genom myndighetens försorg ges skriftligt
besked om sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring.
Beskedet skall innehålla uppgift om inställelseplats.

Särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap

18 § Av bilagan till denna förordning framgår vilka myndigheter
som har ett ansvar att vidta de förberedelser som krävs inom
respektive ansvarsområde vid höjd beredskap
(bevakningsansvariga myndigheter). Dessa myndigheter skall
särskilt

1. planera för att kunna anpassa verksamheten inför en
förändrad säkerhetspolitisk situation,

2. genomföra den omvärldsbevakning och de risk- och
sårbarhetsanalyser samt de utvecklingsinsatser som krävs för
att myndigheten skall klara sina uppgifter vid höjd beredskap,

3. ta ut, utbilda och öva berörd personal för myndighetens
verksamhet vid höjd beredskap om dessa aktiviteter inte kan
anstå till en skärpt säkerhetspolitisk situation, och

4. av medel anvisade för höjd beredskap anskaffa de
förnödenheter och den utrustning som myndigheten behöver för
att klara sina uppgifter vid höjd beredskap om denna
anskaffning inte kan anstå till en skärpt säkerhetspolitisk
situation.

19 § De bevakningsansvariga myndigheterna skall vid höjd
beredskap i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som
har betydelse för totalförsvaret. Den fredstida verksamheten
skall om möjligt upprätthållas i normal omfattning.

20 § Vid höjd beredskap skall de bevakningsansvariga
myndigheterna hålla regeringen informerad om
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade
utvecklingen inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och
planerade åtgärder.

21 § Har upphävts genom förordning (2008:1003).

22 § Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt,
Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Fortifikationsverket
ska lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för att
myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till
regeringen vid höjd beredskap. Förordning (2010:1477).

Hur beslut om höjd beredskap tillkännages

23 § Att beredskapen i Sverige höjts till skärpt eller högsta
beredskap tillkännages, förutom på det sätt som föreskrivs i
4 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar, i ljudradion och televisionen. Om det råder
högsta beredskap i hela landet, kan regeringen besluta att
detta skall tillkännages även genom beredskapslarm.

24 § Beredskapslarm ges på anläggningar för utomhusalarmering
genom trettio sekunder långa signaler med femton sekunders
uppehåll mellan signalerna under sammanlagt fem minuter.

Åtgärder vid höjd beredskap

25 § När beredskapen höjts, skall Försvarsmakten
krigsorganiseras i den omfattning som regeringen bestämmer. Vid
beredskapslarm skall hela Försvarsmakten krigsorganiseras.

26 § När beredskapen höjts, skall de bevakningsansvariga
myndigheterna vidta åtgärder enligt 19-22 och 33 §§.

I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner
och landsting skall vidta vid höjd beredskap. Vid högsta
beredskap skall kommuner och landsting övergå till
krigsorganisation.

Vid beredskapslarm skall kommuner och landsting samt de
trossamfund och andra enskilda organisationer och de
näringsidkare som enligt överenskommelse eller på annan grund
är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig övergå till
krigsorganisation.

27 § Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart
tillämpas i sin helhet:

– lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse
eller upplåtelse av fartyg m.m.,

– lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med
svenska fartyg,

– lagen (1957:684) om betalningsväsendet under
krigsförhållanden,

– kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till
lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med
svenska fartyg,

– lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av
vattenkraft vid krig m.m.,

– krigshandelslagen (1964:19),

– förfogandelagen (1978:262),

– ransoneringslagen (1978:268),

– lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,

– arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),

– lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.,

– prisregleringslagen (1989:978),

– förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet
under krig och vid krigsfara m.m.,

– förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga
skolor under krig och vid krigsfara,

– lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,

– lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,

– lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och
folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., och

– lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller
krigsfara m.m.

Beredskapslarm medför vidare att 56–61 §§ förordningen
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion omedelbart ska
tillämpas. Förordning (2009:1023).

28 § Har upphävts genom förordning (2007:267).

29 § Beredskapslarm innebär föreskrift om allmän tjänsteplikt
enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Beredskapslarm innebär vidare föreskrift enligt 1 §
förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom
Försvarsmakten.

Beredskapslarm innebär även förordnande enligt 2 § lagen
(1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska
fartyg samt förordnande enligt 4 kap. 1 § sjötrafikförordningen
(1986:300).

30 § Beredskapslarm innebär order till den som är krigsplacerad
inom totalförsvaret enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller på annan grund att omedelbart inställa
sig till tjänstgöring enligt krigsplaceringsorder eller
motsvarande handling. Beredskapslarm innebär också att egendom
som tagits ut i fredstid med stöd av förordningen (1992:391) om
uttagning av egendom för totalförsvarets behov omedelbart skall
tillhandahållas i enlighet med tidigare lämnade
uttagningsbesked.

Informationssäkerhet

30 a § Varje myndighet ansvarar för att egna
informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och
särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras
på ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av säkra
ledningssystem särskilt beaktas. Förordning (2008:1003).

Säkra kryptografiska funktioner

31 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets
radioanstalt, Kustbevakningen, Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Regeringskansliet ska ha säkra
kryptografiska funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar vilka
övriga myndigheter som ska ha säkra kryptografiska funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar även
vilka företag som efter överenskommelse ska få tillgång till
säkra kryptografiska funktioner. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap får därutöver ingå avtal om tilldelning med
kommuner och organisationer som har behov av säkra
kryptografiska funktioner. Förordning (2010:1477).

32 § Försvarsmakten svarar för att Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Försvarshögskolan, Totalförsvarets
forskningsinstitut, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och
Fortifikationsverket tilldelas säkra kryptografiska
funktioner. Försvarets radioanstalt svarar för att övriga som
enligt 31 § ska ha säkra kryptografiska funktioner tilldelas
sådana. Förordning (2010:1477).

33 § Myndigheter som tilldelats säkra kryptografiska funktioner
ska under normal kontorstid kunna ta emot och sända krypterade
meddelanden.

När en situation av den omfattning som avses i 9 § andra
stycket uppstår och vid höjd beredskap ska myndigheterna kunna
ta emot och sända krypterade meddelanden även under icke
kontorstid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller annars,
efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
annan myndighet som har behov av information, ska ingå
överenskommelse med sådant företag, sådan kommun eller
organisation som tilldelats system med stöd av 31 § tredje
stycket om när krypterade meddelanden ska kunna tas emot och
sändas. Förordning (2008:1003).

Verkställighetsföreskrifter

34 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av 9 § om risk- och sårbarhetsanalyser,

2. meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses i
30 a § med beaktande av nationell och internationell standard,
samt

3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av 16-20 samt 33 §§, utom i fråga om
Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt,
Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets
forskningsinstitut och Fortifikationsverket.
Förordning (2008:1003).

Bilaga

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som
har särskilt ansvar inom områdena

Samverkans- Myndigheter med särskilda Myndighet Myndighet
områden uppgifter inom med ansvar med ansvar
samverkansområdena enligt 11 § enligt 18 §

Teknisk Affärsverket svenska kraftnät x x
Infrastruktur Elsäkerhetsverket x x
Livsmedelsverket x x
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap x x
Post- och telestyrelsen x x
Statens energimyndighet x x

Transporter Luftfartsverket x x
Sjöfartsverket x x
Statens energimyndighet x x
Trafikverket x x
Transportstyrelsen x x

Farliga ämnen Folkhälsomyndigheten x x
Kustbevakningen x x
Livsmedelsverket x x
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap x x
Polismyndigheten x x
Socialstyrelsen x x
Statens jordbruksverk x x
Statens veterinärmedicinska
anstalt x x
Strålsäkerhetsmyndigheten x x
Säkerhetspolisen x x
Tullverket x x

Ekonomisk Finansinspektionen x x
säkerhet Försäkringskassan x x
Pensionsmyndigheten x x
Riksgäldskontoret x x
Skatteverket x x

Geografiskt Länsstyrelserna x x
områdesansvar Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap x x

Skydd, Kustbevakningen x x
undsättning Myndigheten för samhällsskydd
och vård och beredskap x x
Polismyndigheten x x
Sjöfartsverket x x
Socialstyrelsen x x
Transportstyrelsen x x
Tullverket x x
Förordning (2014:1305).