Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

SFS nr
2006:948
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2006-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1228
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1569

Uppgifter

1 § Svenska institutet för europapolitiska studier skall
bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i
Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att
självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för
sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av
Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst
inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik.

2 § Institutet skall särskilt

1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och
forskningsprojekt,

2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och
utom landet,

4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Myndighetens ledning

3 § Institutet leds av en styrelse som består av högst 14
personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande.

Organisation

4 § Institutet har ett kansli som leds av en chef.

5 § Institutet får inrätta beredande och rådgivande organ.

6 § I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall
institutet meddela de närmare bestämmelser som behövs om
myndighetens organisation och formerna för myndighetens
verksamhet

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på institutet:

26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

29 § om inhämtande av uppgifter, och

31 § om myndighetens beslut.

8 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6–9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

9 § Ärendena avgörs av styrelsen. Den är beslutför när
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

10 § Ärenden som inte behöver avgöras av styrelsen får avgöras
av ordföranden ensam eller av chefen för kansliet. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

12 § Regeringen utser ordförande och andra ledamöter i
styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

13 § Chef för kansliet och annan personal anställs genom beslut
av institutet.

Överklagande

14 § Institutets beslut i anställningsärenden får överklagas
till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Andra beslut av
institutet får överklagas bara när det är särskilt föreskrivet.
Förordning (2006:1569).

Övergångsbestämmelser

2006:948

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:204) med
instruktion för Expertgruppen för EU-frågor.

3. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

2006:1569

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.