Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

SFS nr
2006:954
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2006-06-14

1 § Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och
16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för
tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med
folkhälsoproblem, skall fullgöras av den domstol som har
beviljat respektive upphävt tvångslicensen.