Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

SFS nr
2006:985
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-06-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:773

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och
en god inomhusmiljö i byggnader.

2 § Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används
i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en
byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett
normalt bruk av byggnaden under ett år, och

oberoende expert: en person som enligt denna lag och de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende
i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild
sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader.
Lag (2012:397).

Skyldighet att energideklarera byggnader

4 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en
byggnad ska se till att det finns en energideklaration
upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns
en energideklaration upprättad för byggnaden om

1. en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i
byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller

2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med
nyttjanderätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea.
Lag (2012:397).

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns
en energideklaration upprättad för byggnaden om

1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i
byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller

2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med
nyttjanderätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea.
Lag (2012:398).

6 § Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den
som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration
upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

6 a § En energideklaration för en tredimensionell fastighet i
ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för
hela byggnadskomplexet, om detta har ett gemensamt
värmesystem. Lag (2009:579).

6 b § En energideklaration får användas i tio år efter att den
har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag.
Lag (2012:397).

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 4-6 §§.

Besiktning av en befintlig byggnad

8 § Innan en energideklaration upprättas för en befintlig
byggnad ska den som äger byggnaden se till att byggnaden
besiktas på plats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om besiktning enligt första stycket och
om undantag från kravet på sådan besiktning. Lag (2012:397).

Energideklarationens innehåll

9 § I en energideklaration skall det anges

1. en uppgift om byggnadens energiprestanda,

2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet
har utförts i byggnaden,

3. om radonmätning har utförts i byggnaden,

4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande
av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer
om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens
energiprestanda, och

5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att
bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens
energiprestanda med andra byggnaders.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda enligt
första stycket 1 skall fastställas, vilka referensvärden som
skall användas enligt första stycket 5 och vilka uppgifter som
utöver första stycket 1-5 skall lämnas i en deklaration.

10 § Har upphävts genom lag (2012:397).

11 § Har upphävts genom lag (2012:397).

Oberoende expert

12 § Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns
en energideklaration upprättad för byggnaden ska utse en
oberoende expert som

1. gör en besiktning enligt 8 §,

2. upprättar en energideklaration, och

3. för över energideklarationen elektroniskt till Boverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och
oberoende som ska ställas på en oberoende expert.
Lag (2013:773).

Tillgång till energideklarationerna

13 § Den som äger en byggnad ska se till att den
energideklaration som senast har upprättats för byggnaden

1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande
plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i
5 § första stycket 1, eller på en väl synlig plats i
byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 §
första stycket 2,

2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare om det gäller
en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller för en
spekulant om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §,

3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare om det gäller en
sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller till en
ny ägare om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §.

I de fall en nyttjanderätt säljs ska säljaren av
nyttjanderätten, i stället för ägaren till byggnaden, se till
att energideklarationen visas och överlämnas enligt första
stycket 2 och 3.

Om det finns en energideklaration när en byggnad, en del av en
byggnad eller en andel i en byggnad bjuds ut till uthyrning
eller försäljning, ska den som äger byggnaden eller, i de fall
som avses i andra stycket, säljaren, se till att den uppgift
om byggnadens energiprestanda som finns i energideklarationen
anges vid annonsering. Lag (2012:397).

13 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om de skyldigheter som anges i 13 §
och om undantag från sådana skyldigheter. Lag (2012:397).

14 § Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad,
trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet
enligt 6 § får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde
till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens
bekostnad.

Överlämnande av energideklarationer till Boverket

15 § För elektronisk överföring enligt 12 § första stycket 3
krävs behörighet. Sådan behörighet beslutas av Boverket. Ett
beslut om behörighet förutsätter att kraven på sakkunskap som
avses i 12 § andra stycket är uppfyllda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om elektronisk överföring av
energideklarationer och om behörighet enligt första
stycket. Lag (2013:773).

Energideklarationsregister

16 § Boverket ska föra ett register över de
energideklarationer som har lämnats till verket enligt 15 §.
Lag (2012:397).

17 § Boverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av
personuppgifter i energideklarationsregistret.

18 § Uppgifterna i energideklarationsregistret får behandlas
för

1. framtagande av statistik,

2. forskning,

3. uppföljning och utvärdering av energianvändningen och
inomhusmiljön i bebyggelsen,

4. tillsyn, och

5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om
byggnader och deras energiprestanda och inomhusmiljö utgör
underlag för bedömningar och beslut.

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som får registreras i
energideklarationsregistret,

2. urval och bearbetningar av personuppgifter,

3. utlämnande på medium för automatiserad behandling, och

4. direktåtkomst till registret.

20 § Om personuppgifter behandlas i strid med denna lag eller i
strid med föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
tillämpas bestämmelserna om rättelse i personuppgiftslagen
(1998:204).

Skadestånd

21 § Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i
energideklarationsregistret har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt
falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom
att utan skälig anledning ha låtit bli att vidta åtgärder för
att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat
sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

I ärenden om ersättning företräds staten av den myndighet som
regeringen bestämmer.

22 § Utöver vad som följer av 21 § gäller bestämmelserna i
personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

Alternativa energiförsörjningssystem

23 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en
byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda
alternativa energiförsörjningssystem och redovisa om sådana
system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara
för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller de
kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan-
och byggväsendet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om utredning enligt första stycket och om
undantag från kravet på sådan utredning. Lag (2012:397).

Tillsyn

24 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar
tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag
eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll
enligt första stycket. Lag (2013:773).

25 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som
behövs för att de skyldigheter som följer av denna lag eller
av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en
skyldighet enligt 13 § andra eller tredje stycket får dock
förenas med vite endast i de fall där det finns en
energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2013:773).

25 a § En behörighet för elektronisk överföring får
återkallas av tillsynsmyndigheten om den person som har fått
behörigheten inte uppfyller kraven på oberoende eller
sakkunskap enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen. Lag (2013:773).

Överklagande

26 § En tillsynsmyndighets beslut om rättelse enligt 20 §,
föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § och om
återkallelse av behörighet enligt 25 a § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2013:773).

Övergångsbestämmelser

2006:985

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

2. Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av
bestämmelsen i 5 § 1 skall vara energideklarerade senast den 31
december 2008.

3. Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av
bestämmelsen i 5 § 2 och som är flerbostadshus skall vara
energideklarerade senast den 31 december 2008.

4. I fråga om andra byggnader än flerbostadshus skall
bestämmelsen i 5 § 2 tillämpas från och med den 1 januari 2009.

5. Byggnader som avses i 4 eller 6 § skall energideklareras
första gången efter den 31 december 2008.

6. Luftkonditioneringssystem som avses i 11 § första stycket
skall besiktigas första gången efter den 31 december 2008.

7. För byggnader under uppförande den 1 januari 2009 skall
skyldigheten enligt 4 § inte gälla om bygganmälan gjorts före
den 1 januari 2009.

8. För byggnader under uppförande den 1 oktober 2006 skall
skyldigheten enligt 23 § inte gälla om bygganmälan gjorts före
den 1 oktober 2006.

2009:579

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Den ska dock
tillämpas för tid från och med den 1 maj 2009.

2012:397

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana
energideklarationer som har upprättats före den 1 juli 2012.

3. En energideklaration som har upprättats före den 1 juli
2012 och som inte är äldre än tio år får användas för att
uppfylla skyldigheterna enligt denna lag.