Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

SFS nr
2006:999
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2006-06-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:356

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser i anslutning till 9 kap.
regeringsformen.

Bestämmelserna gäller för verksamhet som
Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och
Riksrevisionen ansvarar för. Bestämmelser om Riksbanken finns
i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Vad som sägs om resultatredovisning i 37 § andra stycket ska
dock inte gälla för Riksdagsförvaltningen i fråga om
resultatet i riksdagens nämndmyndigheter. Lag (2013:356).

Effektivitet och resultat

2 § I myndighetens verksamhet skall hög effektivitet
eftersträvas och god hushållning iakttas.

3 § Myndigheten skall för riksdagen redovisa verksamhetens mål
och de resultat som uppnåtts.

Anslag och inkomsttitlar

Anslagsvillkor

4 § När riksdagen enligt 9 kap. 3-5 §§ regeringsformen anvisar
anslag till angivna ändamål, skall anslagstypen ramanslag
användas. Följande villkor skall gälla för de anslag
myndigheten disponerar.

Myndigheten får tillfälligt överskrida ett anslag genom att ta
i anspråk en anslagskredit motsvarande högst tre procent av
anvisat anslag. Tillgängliga medel under följande år skall
reduceras med ett belopp motsvarande ianspråktagen
anslagskredit.

Myndigheten får använda outnyttjade medel (anslagssparande)
under följande år, dock längst två år efter det att anslaget
senast var uppfört på statsbudgeten.

Myndigheten får besluta att medel på ett anvisat anslag inte
skall användas.

Riksdagen kan för ett visst anslag besluta om andra villkor.

Redovisning mot anslag och inkomsttitlar

5 § Inkomster som myndigheten inte disponerar skall redovisas
mot inkomsttitel.

6 § Transfereringar ska redovisas mot anslag det budgetår då
betalning sker. Utgifter för transfereringar av varor och
tjänster ska dock redovisas mot anslag det budgetår till vilket
kostnaden hänför sig.

Utgifter för egen verksamhet ska redovisas mot anslag det
budgetår till vilket kostnaden hänför sig.

Övriga utgifter ska redovisas mot anslag det budgetår till
vilket utgiften hänför sig.

Redovisning mot inkomsttitel ska göras det budgetår till vilket
inkomsten hänför sig.

Redovisning ska göras löpande.

Riksdagen kan besluta att redovisning mot anslag eller
inkomsttitel ska göras på någon annan grund. Lag (2008:1062).

Redovisning på statsbudgeten

7 § Myndighetens inkomster och utgifter skall redovisas brutto
på statsbudgeten.

Om inkomsterna i en verksamhet bara skall bidra till att täcka
verksamhetens utgifter, får utgifterna dock redovisas netto mot
anslag.

Redovisning vid sidan av statsbudgeten

8 § En verksamhet där myndighetens kostnader helt skall täckas
med verksamhetens intäkter och där myndigheten får disponera
intäkterna, skall inte redovisas mot anslag eller
inkomsttitlar.

Ekonomiska förpliktelser

Beställningsbemyndiganden

9 § För det ändamål och med högst det belopp som riksdagen
beslutar får myndigheten beställa varor eller tjänster samt
besluta om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför
utgifter under senare budgetår än det år statsbudgeten avser.

Åtaganden i den löpande verksamheten

10 § Myndigheten får ikläda staten sådana ekonomiska
förpliktelser som är nödvändiga för att den löpande
verksamheten skall fungera tillfredsställande.

Myndigheten får som hyresgäst eller arrendator inte utan
riksdagens bemyndigande ingå hyres- eller arrendeavtal med
längre löptid än sex år.

Kapitalförsörjning

Finansiering av anläggningstillgångar

11 § Anläggningstillgångar som används i myndighetens
verksamhet skall, med de undantag som anges i 12 och 13 §§,
inom en eller flera ramar som riksdagen årligen fastställer,
finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Detta gäller dock inte
om riksdagen beslutar att finansiering skall ske på annat sätt.
Riksgäldskontoret beslutar om ränta och andra villkor för
sådana lån.

Anläggningstillgångar som inte används i myndighetens
verksamhet skall finansieras med anslag.

12 § Konstföremål, bostadsrätter och mark samt sådana
investeringar som huvudsakligen syftar till att bevara
riksbyggnaderna skall finansieras med anslag.

13 § En anläggningstillgång får trots bestämmelserna i 11 och
12 §§ finansieras med donation eller bidrag, om bidraget eller
donationen skall svara för hela eller en del av finansieringen.

Rörelsekapital

14 § Myndigheten skall använda ett räntekonto i
Riksgäldskontoret för de medel myndigheten disponerar för sin
verksamhet.

Rörelsekapital i myndighetens verksamhet får finansieras med
kredit på räntekontot. Krediten får uppgå till högst tio
procent av de anslagsmedel som anvisats under året och som
myndigheten disponerar för sin verksamhet, om inte riksdagen
beslutar annat. Riksgäldskontoret beslutar om ränta och andra
villkor för krediten.

Myndigheten får disponera ränteintäkter som uppstår på
räntekontot.

Leasing

15 § Ett avtal om hyra eller hyrköp (leasing) får träffas under
förutsättning att det, sett över hela den ekonomiska
livslängden, leder till en lägre kostnad för staten än
anskaffning genom köp.

Kompensation för ingående mervärdesskatt

16 § Myndigheten har rätt till kompensation för belopp,
motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200), som hänför sig till verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den
ingående skatten omfattas av begränsningar i avdragsrätten
enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen.

Avgifter

17 § Myndigheten får ta ut avgifter och bestämma avgiftens
storlek för varor och tjänster som den tillhandahåller endast
om det följer av 18 eller 19 §, av annan lag eller av ett
särskilt bemyndigande av riksdagen.

Avgiften beräknas så att den högst täcker myndighetens
kostnader för verksamheten. Avgifter som avses i 19 § första
stycket skall dock bestämmas med ledning av de regler som
gäller för myndigheter under regeringen.

18 § Myndigheten får, om det är förenligt med myndighetens
uppgift enligt lag, mot avgift tillhandahålla

1. tidskrifter och andra publikationer,

2. informations- och kursmaterial,

3. konferenser och kurser,

4. lokaler,

5. utrustning,

6. offentlig inköps- och resurssamordning och

7. information i elektronisk form.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas
bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre
omfattning.

19 § Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen får ta ut
avgifter för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna
handlingar.

För Riksdagens ombudsmän finns särskilda bestämmelser i 27 §
lagen (1986:785) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
Lag (2012:892).

20 § Myndigheten får disponera avgiftsintäkter enligt 19 § samt
avgiftsintäkter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster
som myndigheten tillhandahåller, om intäkterna helt eller
delvis skall täcka myndighetens kostnader för verksamheten.

Förvärv och överlåtelse av statens egendom

21 § I 22-32 §§ anges grunder för myndighetens förfogande över
statens egendom.

Bestämmelserna gäller dock inte sådan avgift som myndigheten
får disponera med stöd av 20 § eller försäljning av varor för
vilka sådan avgift tas ut.

Vad som gäller i fråga om försäljning enligt 24, 25, 27 och
28 §§ skall även gälla byte.

Vad som sägs om fast egendom i denna lag skall även gälla för
tomträtt samt byggnad som är lös egendom.

Fast egendom och bostadsrätt

22 § Riksdagsförvaltningen får förvärva och förvalta fast
egendom och bostadsrätt. Lag (2012:892).

23 § Riksdagsförvaltningen skall till riksdagen lämna förslag
till en investeringsplan. Planen skall innehålla

1. uppgift om förvärv samt ny- och ombyggnad av fast egendom
och bostadsrätt,

2. förslag till finansiering av investeringarna och

3. en särredovisning av investeringsprojekt med en kostnad
överstigande 20 miljoner kronor. Lag (2012:892).

24 § Riksdagsförvaltningen får inte utan riksdagens
bemyndigande sälja fast egendom. Lag (2012:892).

25 § Riksdagsförvaltningen får besluta att sälja bostadsrätt om
egendomen inte längre behövs för myndighetens verksamhet.
Lag (2012:892).

Aktier och andelar

26 § Myndigheten får inte utan riksdagens bemyndigande använda
statens medel eller övriga tillgångar till att

1. bilda bolag, stiftelser, föreningar eller liknande
rättssubjekt eller

2. förvärva aktier eller andelar i företag eller göra
kapitaltillskott i sådana rättssubjekt som avses i 1.

27 § Myndigheten får inte utan riksdagens bemyndigande besluta
om försäljning av aktier eller andelar i ett företag.

Annan lös egendom

28 § Myndigheten får besluta att överlåta annan lös egendom än
sådan som anges i 25 och 27 §§, om egendomen inte längre behövs
för myndighetens verksamhet eller blivit obrukbar eller om den
inte anskaffats med statens medel. Lag (2010:1818).

Affärsmässighet

29 § Förvärv och försäljning skall genomföras affärsmässigt.

Disposition av försäljningsinkomster

30 § Har riksdagen beslutat om försäljning av egendom, skall
inkomsten redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten, om
inte riksdagen beslutar annat.

31 § Om Riksdagsförvaltningen har beslutat om försäljning av
bostadsrätt, får förvaltningen disponera inkomsten för att
finansiera investeringar som ingår i en sådan investeringsplan
som avses i 23 §. Lag (2012:892).

32 § Om en myndighet i annat fall än som avses i 31 § har
beslutat om försäljning av lös egendom, får myndigheten
disponera försäljningsinkomsterna enligt följande. Har
egendomen finansierats

1. med anslag får myndigheten disponera försäljningsinkomsten
till den del den överstiger det bokförda värdet av egendomen,

2. med lån får myndigheten disponera det som återstår av
försäljningsinkomsten sedan låneskulden har reglerats,

3. på annat sätt får myndigheten disponera hela
försäljningsinkomsten.

Inkomster får endast disponeras i den verksamhet där den sålda
egendomen har använts.

Donationer

Mottagande av donationer

33 § En myndighet får ta emot en donation, om ändamålet med
donationen har ett nära samband med myndighetens verksamhet. En
donation får inte tas emot om den kan rubba förtroendet för
myndigheten eller skada myndighetens anseende. Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen får inte ta emot en donation om
den riskerar att begränsa självständigheten i den granskande
verksamheten.

34 § En myndighet får inte ta emot en donation utan riksdagens
medgivande, om den överlåtna egendomen

1. utgörs av fast egendom eller bostadsrätt om egendomen skall
behållas av staten längre än två år efter det att myndigheten
får fri dispositionsrätt till egendomen,

2. inte får avyttras eller

3. skulle medföra ett ökat behov för myndigheten av medel från
statsbudgeten.

Om egendomen utgörs av ett kulturföremål får myndigheten ta
emot egendomen trots att den inte får avyttras.

Redovisning

Allmän redovisningsskyldighet

35 § Myndigheten är redovisningsskyldig inför riksdagen för den
verksamhet den bedriver, de medel och de övriga tillgångar som
står till myndighetens disposition. Redovisningsskyldigheten
omfattar även myndighetens skulder och övriga ekonomiska
förpliktelser.

God redovisningssed

36 § Myndigheten är bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten
skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed.

Redovisningen skall ge en rättvisande bild av verksamheten, det
ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av
myndighetens medel och övriga tillgångar.

Årsredovisning

37 § Myndigheten ska varje år senast den 22 februari lämna en
årsredovisning till riksdagen för det senast avslutade
räkenskapsåret.

Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning,
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt noter.

I årsredovisningen ska ledningen lämna en bedömning av om den
interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är
betryggande. Lag (2010:1818).

Rapportering till statens informationssystem för budgetering
och uppföljning

38 § Rapportering till statens informationssystem för
budgetering och uppföljning skall ske på det sätt och i den
omfattning som gäller för myndigheter under regeringen.

Intern styrning och kontroll

39 § Myndighetens ledning ska säkerställa att det vid
myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar
på ett betryggande sätt. Lag (2010:1818).

40 § Med intern styrning och kontroll avses den process som
syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sitt
verksamhetsansvar. I denna process ska ingå momenten
riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.
Lag (2010:1818).

Internrevision

41 § Vid myndigheten ska det finnas en internrevision.

En myndighet får samordna sin internrevision med en annan
myndighet. Lag (2010:1818).

42 § Myndighetens internrevision ska utifrån en analys av
verksamhetens risker självständigt granska om ledningens
interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten
med rimlig säkerhet fullgör sitt verksamhetsansvar.

Internrevisionen ska bedrivas enligt god sed för internrevision
och internrevisorer. Lag (2010:1818).

43 § Myndighetens ledning ska besluta om riktlinjer och
revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning
av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Lag (2010:1818).

Åtgärder med anledning av revisionens iakttagelser

44 § Myndigheten skall årligen redovisa för riksdagen vilka
åtgärder myndigheten vidtagit eller avser att vidta med
anledning av revisionens iakttagelser. Lag (2010:1818).

Överklagande

45 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (2010:1818).

Tillämpningsföreskrifter

46 § Riksdagsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna lag. Innan riksdagsstyrelsen
beslutar om sådana föreskrifter skall berörda myndigheter ges
tillfälle att yttra sig. Riksdagsstyrelsen får inte besluta om
sådana föreskrifter som begränsar Riksdagens ombudsmäns eller
Riksrevisionens självständighet i den granskande verksamheten.
Lag (2010:1818).

Övergångsbestämmelser

2006:999

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Bestämmelserna i 35 och 36 §§, 37 § andra stycket samt 38 §
tillämpas första gången för räkenskapsåret 2007.
Lag (2006:1523).

2008:1062

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Beslut enligt 6 §
sjätte stycket får dock fattas före ikraftträdandet.

2010:1818

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen i
37 § tredje stycket tillämpas första gången för räkenskapsåret
2011.

2012:892

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelsen i 1 § i dess nya lydelse tillämpas första
gången i fråga om verksamhetsåret 2013.