Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

SFS nr
2007:1019
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:582
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1376

Uppgifter

1 § Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt
8 kap. 1–12 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten
inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården.
Förordning (2010:1376).

2 § Myndigheten ska informera Socialstyrelsen om ärenden och
beslut som det kan vara av betydelse för Socialstyrelsen att ha
kännedom om.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Ansvarsnämnden.

Ansvarsnämnden har till uppgift att enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659) pröva ärenden om

1. prövotid,

2. återkallelse av legitimation och annan behörighet,

3. begränsning av förskrivningsrätt, och

4. ny legitimation och behörighet.
Förordning (2010:1376).

5 § Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef och ordförande i
Ansvarsnämnden.

7 § I 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) finns
bestämmelser om ordförande och ledamöter i ansvarsnämnden.

Av ansvarsnämndens ledamöter utses

1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,

2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

4. en efter förslag av Sveriges akademikers
centralorganisation, och

5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan
anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, ska
tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå
utses. Förordning (2010:1376).

Övergångsbestämmelser

2010:1376

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. För ärenden om disciplinpåföljd som har återförvisats
till myndigheten från domstol gäller fortfarande 1 §
första stycket och 4 § i sin äldre lydelse.