Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

SFS nr
2007:1020
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:390

Uppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har till
uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella
adoptionsverksamheten i Sverige.

Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten
enligt

1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner,

2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling och

3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om
adoption.

Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till organisationer för
adopterade. Förordning (2010:1325).

1 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har till
uppgift att bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som
avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om

1. barns vårdnad, boende och umgänge,

2. fastställande av faderskap och föräldraskap, och

3. samarbetssamtal.

Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete
avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal,
familjerådgivning och stöd till föräldrar i deras
föräldraskap för att främja barnets utveckling
(föräldrastöd).

Myndigheten har vidare till uppgift att skapa en hög kvalitet
i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten
enligt

1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner,

2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,
och

3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om
adoption.

Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till organisationer för
adopterade. Förordning (2015:390).

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet beakta Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter.

3 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
Myndigheten ska särskilt

– övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas
arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet
med lag och principen om barnets bästa, såsom denna har kommit
till uttryck i Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner samt på ett etiskt
godtagbart sätt i övrigt,

– följa den internationella utvecklingen på sitt område och
samla information i frågor som rör adoption av utländska barn,

– följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska
barn,

– bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och
biträde åt myndigheter och organisationer.

Därutöver får myndigheten förhandla med myndigheter och
organisationer i andra länder om frågor inom myndighetens
verksamhetsområde.

3 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Myndigheten ska i frågor om internationella adoptioner
särskilt

1. övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas
arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet
med lag och principen om barnets bästa, såsom denna har
kommit till uttryck i Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett
etiskt godtagbart sätt i övrigt,

2. följa den internationella utvecklingen och samla
information i frågor som rör adoption av utländska barn,

3. följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av
utländska barn,

4. bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och
biträde åt myndigheter och organisationer.

Därutöver får myndigheten förhandla med myndigheter och
organisationer i andra länder om frågor som rör
internationella adoptioner. Förordning (2015:390).

Rapportering

4 § Myndigheten ska i sin årsredovisning rapportera om
utvecklingen inom myndighetens verksamhetsområde, belysa
aktuella problem och redovisa vilka åtgärder som myndigheten
har vidtagit.

Samverkan

5 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
Myndigheten ska samråda med de adopterades organisationer
samt med Socialstyrelsen och andra myndigheter och
organisationer vars verksamhet berör internationella
adoptionsfrågor.

5 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och
organisationer som är verksamma i sådan verksamhet som avses
i 1 §. Myndigheten har även till uppgift att samordna
föräldrastödet enligt 1 § § andra stycket.
Förordning (2015:390).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sex ledamöter.

7 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter. Förordning (2015:390).

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

10 § Har upphävts genom förordning (2008:1240).