Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

SFS nr
2007:1021
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:961

Uppgifter m.m.

1 § I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om
Barnombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om
Barnombudsman ska Barnombudsmannen systematiskt och
återkommande följa upp och utvärdera tillämpningen av
barnkonventionen i berörda verksamheter hos
förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting.
Barnombudsmannen ska förmedla och föra en dialog om slutsatser
och iakttagelser med de myndigheter och huvudmän som är
berörda. Utifrån sådana uppföljningar och utvärderingar ska
Barnombudsmannen också genomföra insatser som bidrar till att
utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av
barnkonventionen. Förordning (2008:961).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 § Barnombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

4 § Ärendena avgörs av ombudsmannen.

Undantag från myndighetsförordningen

5 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

23 § första stycket om anställningar och uppdrag, och

24 § om ställföreträdare.