Förordning (2007:1026) med instruktion för Rikstrafiken

SFS nr
2007:1026
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1338
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Rikstrafiken ska verka för utveckling och samordning av den
interregionala kollektiva persontrafiken samt för att de
transportpolitiska målen uppnås.

Rikstrafiken ska följa kollektivtrafikens utveckling och
särskilt kartlägga brister i den interregionala kollektiva
persontrafiken.

2 § Rikstrafiken ansvarar för statens avtal om
transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv
persontrafik som inte upprätthålls i annan regi och där det
saknas förutsättningar för kommersiell drift.

Rikstrafiken får svara för statens avtal om transportpolitiskt
motiverad internationell kollektiv persontrafik som inte
upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas
förutsättningar för kommersiell drift.

I de avtal som Rikstrafiken svarar för ska Rikstrafiken väga in
behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner.

3 § Rikstrafiken ska också

1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja
frivilliga samverkanslösningar,

2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för
kollektiv persontrafik samordnas,

3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel
samordnas mellan samtliga trafikslag,

4. verka för att jämställdhetsaspekter beaktas inom
kollektivtrafikområdet,

5. ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland.

Ledning

4 § Rikstrafiken leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Anställningar

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Särskilt organ

7 § Hos Rikstrafiken ska det finnas en rådgivande delegation
för handikappfrågor.

Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till
uppgift att bistå Rikstrafiken i frågor om handikappanpassning
som är av större vikt.

8 § Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av
en företrädare för Rikstrafiken, som ska vara ordförande, samt
företrädare för Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket,
Luftfartsstyrelsen och Boverket. Dessutom får företrädare för
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska lokaltrafikföreningen,
Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan, De
handikappades riksförbund, Synskadades riksförbund och Sveriges
dövas riksförbund ingå i delegationen.

9 § I den rådgivande delegationen för handikappfrågor får även
företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i
särskilda fall.