Förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket

SFS nr
2007:1027
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:185
Upphävd
2010-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1448

Uppgifter

1 § Banverket ska verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett
trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1448).

2 § Banverket ska särskilt verka för att

1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert,
framkomligt, effektivt och miljöanpassat,

2. kapaciteten och kvaliteten i järnvägstransportsystemet
förbättras,

3. effektiviteten i underhållsarbetet ökar och att varje bana
har den standard som motiveras av dess betydelse för trafiken,

4. trafiksäkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet
samordnas,

5. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,

6. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom
järnvägstransportsystemet,

7. fler barn och unga ska kunna nyttja
järnvägstransportsystemet och att åtgärder som syftar till
barns och ungas säkerhet prioriteras,

8. energiförbrukningen inom järnvägstransportsystemet
effektiviseras och att de riktvärden för buller som riksdagen
har ställt sig bakom inte överskrids, och

9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamhet inom järnvägstransportsystemet
planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas
samt att resultatet av denna verksamhet sprids.
Förordning (2008:1358).

3 § Banverket ska

1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt
bistå regering och riksdag i frågor som berör hela
järnvägstransportsystemet,

2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till
trafikhuvudmän,

3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga
infrastrukturförvaltare till en beskrivning av det svenska
järnvägsnätet,

4. årligen redogöra för investeringsprojekt som förskotterats
av kommun, landsting eller enskild samt den totala kostnaden
och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje
projekt,

5. inom sitt ansvarsområde bevaka och aktivt delta i
internationellt arbete,

6. se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över
är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

7. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN-
bidrag och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag, och

8. säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som
tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande.
Förordning (2008:1358).

4 § Banverket ska, om inte något annat beslutats, vara
infrastrukturförvaltare enligt järnvägslagen (2004:519) för de
järnvägsnät som tillhör staten. Uppgiften innefattar drift,
förvaltning, kapacitetstilldelning och trafikledning.

5 § Banverket ska i mars månad varje år till regeringen lämna
en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de
områden som omfattas av verkets sektorsansvar.

6 § Banverket ska presentera och analysera individbaserad
statistik utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl emot
detta.

7 § Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt.

Banverket får dessutom utföra andra uppdrag inom ban-, el-,
signal- och teleområdet som rör vägar, järnvägar, flygplatser,
hamnar, byggnader och därmed jämförbara objekt. I utomnordiska
länder får uppdragsverksamheten endast bedrivas i begränsad
omfattning.

8 § Banverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och av plan-
och bygglagen (1987:10).

9 § Banverket ska pröva sådana frågor om tillstånd om enskilda
järnvägar som avses i 9 § andra meningen lagen (1970:995) om
införande av nya jordabalken. Förordning (2008:183).

10 § Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning
för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
ska handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ i
den förordningen gäller för Banverket i ärenden om reglering av
personskada.

Samverkan

11 § Bestämmelser om Banverkets medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten ska Banverket samråda med
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (2008:1358).

12 § Banverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera
till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och
samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

13 § Banverket leds av en styrelse.

14 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

15 § Fråga om upprättande av en nationell plan för
transportinfrastruktur beslutas av styrelsen.
Förordning (2009:240).

Anställningar

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid Banverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Banverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

19 § Banverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av
andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a §
förvaltningslagen.