Förordning (2007:1028) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

SFS nr
2007:1028
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1300
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Järnvägsstyrelsen utövar tillsyn över järnvägs-,
tunnelbane- och spårvägssystemen.

Järnvägsstyrelsen ska verka för säkerheten inom systemen och
för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.

Järnvägsstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen
uppnås.

2 § Järnvägsstyrelsen ska

1. utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen
(2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526),

2. utöva tillsyn enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid
tunnelbana och spårväg samt förordningen (1990:1165) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

3. pröva frågor om tillstånd att utföra järnvägstrafik,
organisera järnvägstrafik eller förvalta järnvägsinfrastruktur
enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,

4. pröva frågor om tillstånd att driva spåranläggningar,
spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet enligt lagen
om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

5. pröva frågor om godkännande av delsystem enligt
järnvägslagen och järnvägsförordningen,

6. pröva frågor om godkännande av spåranläggning för tunnelbana
och spårväg eller av fordon som ska framföras på
spåranläggningen enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg,

7. pröva frågor om undantag från bestämmelserna om
driftskompatibilitet enligt järnvägslagen och
järnvägsförordningen,

8. föra register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon
enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,

9. utöva marknadskontroll i fråga om komponenter som är
nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem enligt
järnvägslagen och järnvägsförordningen,

10. bistå regeringen i fråga om förslag om tekniska
specifikationer för driftskompatibilitet,

11. utbyta information om sitt arbete och om principerna och
rutinerna för sina beslut enligt järnvägslagen och
järnvägsförordningen med behöriga myndigheter inom EES och i
Schweiz,

12. ta emot rapporter om olyckor och olyckstillbud när det
gäller händelser som berör trafiken med järnväg, tunnelbana
eller spårväg och vidarebefordra informationen till Statens
haverikommission,

13. utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om
transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, när det gäller järnvägstransporter,

14. besluta namn på trafikplats för järnväg enligt
järnvägsförordningen, samt

15. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbete
som rör järnvägstransportsystemet.

3 § Järnvägsstyrelsen ska i sin tillsyn enligt järnvägslagen
(2004:519) bland annat övervaka att

1. avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och sådana
tjänster som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen fastställs på
ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt,

2. kapacitetstilldelning av järnvägsinfrastruktur och
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 §
järnvägslagen sker på ett konkurrensneutralt och icke-
diskriminerande sätt, och

3. järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares ekonomiska
redovisning uppfyller kraven i järnvägslagen och i föreskrifter
meddelade med stöd av lagen.

Järnvägsstyrelsen ska i sin tillsyn enligt järnvägslagen
samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor.

Järnvägsstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen
övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive
marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett
konkurrensperspektiv och anmäla missförhållanden till
Konkurrensverket.

4 § Järnvägsstyrelsen ska samla in information om gemensamma
säkerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29
april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring
av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag
och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av
infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av
järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg
(järnvägssäkerhetsdirektivet),

5 § Järnvägsstyrelsen ska årligen upprätta och offentliggöra en
rapport om sitt säkerhetsarbete. Rapporten ska överlämnas till
Europeiska järnvägsbyrån senast den 30 september. Rapporten ska
innehålla uppgifter om

1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning
av gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till
direktiv 2004/49/EG,

2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller
föreskrift om järnvägssäkerhet,

3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg enligt 3
kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd enligt
3 kap. 7 § järnvägslagen, samt

4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete.

6 § Järnvägsstyrelsen ska till Europeiska gemenskapernas
kommission anmäla beslutade ändringar av gällande föreskrifter
om säkerhet, såvida bestämmelserna inte enbart avser
genomförande av EG-direktiv eller tillämpningen av sådana
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 2
kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526).

7 § Järnvägsstyrelsen ska enligt 15 b § förordningen (1990:717)
om undersökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till
Statens haverikommission vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av säkerhetsrekommendationer som riktats till
styrelsen under det gångna året.

Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller
ett organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats
till Sverige enligt artikel 25.2 i direktiv 2004/49/EG, ska
Järnvägsstyrelsen för svenskt vidkommande handha ärendet, vidta
lämpliga åtgärder och rapportera tillbaka till den myndighet
eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendationen.

8 § Järnvägsstyrelsen ska följa marknaden för
järnvägsutbildningar och snarast möjligt underrätta ansvarigt
departement i Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om det
finns risk för att det kommer att saknas

1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag ska
kunna få säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen
(2004:519), eller

2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos
infrastrukturförvaltare som utför uppgifter med betydelse för
säkerheten enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/49/EG.

Ledning

9 § Järnvägsstyrelsen leds av en myndighetschef.

10 § Vid Järnvägsstyrelsen ska det finnas ett insynsråd som
består av högst fem ledamöter.

Anställningar

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid Järnvägsstyrelsen ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Järnvägsstyrelsen.