Förordning (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

SFS nr
2007:1029
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:789
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1835

Uppgifter

1 § Statens järnvägar är ett affärsverk som ska

1. förvalta egendom och avveckla verksamhet som före utgången
av år 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte
överförts till bolag eller annan myndighet,

2. förvalta ingångna leasingåtaganden med inriktningen att
avveckla dessa, men får ingå nya åtaganden om det är nödvändigt
för förvaltningen av existerande leasingåtaganden,

3. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till järnvägsföretag med
vilka staten ingår trafikeringsavtal, samt, efter att ha hört
Trafikverket, även till andra järnvägsföretag.

Statens järnvägar ska fortlöpande informera Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) om viktigare förändringar i ingångna
leasingåtaganden och senast den 1 mars varje år lämna en
detaljerad redogörelse för hanteringen och omfattningen av
ingångna leasingåtaganden. Förordning (2010:1835).

Ledning

2 § Statens järnvägar leds av en styrelse.

3 § Styrelsen ska bestå av högst sex ledamöter.

4 § Styrelsen ska särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen,

2. se till att regeringen får de underlag som den behöver för
att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamhetens olika delar, och

3. svara för att organisation och rutiner utformas så att en
tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar
skyddas.

Redovisning och medelsförvaltning

5 § Om inte regeringen beslutar något annat, ska Statens
järnvägar uppbära och redovisa sina inkomster samt med dessa
inkomster och de medel som i övrigt står till förfogande betala
verkets utgifter.

Ärendenas handläggning

6 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören
avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska snarast anmälas för
styrelsen, dock senast vid nästa sammanträde.

7 § Ärenden som handläggs av någon annan tjänsteman vid Statens
järnvägar än generaldirektören avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att
ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än
generaldirektören inte behöver föredras.

Generaldirektören får utan föredragning fatta beslut som inte
kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

8 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut ska det
bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden.

Anställningar

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Statens järnvägar:

12 § om beslutförhet vid brådskande styrelseärenden,

20 § om ärendens avgörande efter föredragning,

24 § om att myndighetschefen ska ha en ställföreträdare, och

29 § om ärendeförteckning.