Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

SFS nr
2007:1030
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:138

Uppgifter

1 § Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga
arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

2 § Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt genom att

1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker
arbetskraft,

2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden,
samt

3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång
sikt.

3 § Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att

1. den bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert
sätt,

2. arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en
likvärdig service i hela landet,

3. den anpassas till skilda förutsättningar och behov i olika
delar av landet,

4. den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet
bland de arbetssökande,

5. den anpassas efter den enskildes förutsättningar,

6. den inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på
arbetsmarknaden,

7. den inte bidrar till att arbetstillfällen trängs undan,
såvida det inte kan anses arbetsmarknadspolitiskt motiverat,
samt

8. den främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar
diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på
arbetsmarknaden. Förordning (2015:138).

4 § Arbetsförmedlingen ska vidare

1. säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som
en omställningsförsäkring,

2. anlita kompletterande aktörer för att snabbt och
effektivt få arbetssökande i arbete,

3. aktivt inhämta information om lediga arbeten,

4. analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens
verksamhet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
påverkar arbetsmarknadens funktionssätt,

5. göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att
tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida
arbetsmarknadspolitiken.

6. bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning
och utvärdering inom Arbetsförmedlingens
verksamhetsområde, samt

7. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och
motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med
berörda parter. Förordning (2010:1131).

Särskilda ansvarsområden

5 § Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar,
för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska inom
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande
i förhållande till övriga berörda parter.

6 § Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att
nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och
effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom
ramen för detta ansvar vara samordnande, stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

6 a § För vissa nyanlända invandrare har
Arbetsförmedlingen ett särskilt ansvar enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar
samordna etableringsinsatser som syftar till att
underlätta och påskynda dessa personers etablering i
arbets- och samhällslivet, samt vara stödjande och
pådrivande i förhållande till berörda parter.

Arbetsförmedlingen ska för en nyanländ invandrare som
omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandare även beräkna och besluta om
etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare fastställa
länstal samt vid behov anvisa plats för bosättning och
enligt förordningen (2010:408) om mottagande för
bosättning av vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2010:1131).

Medverkan i EU-arbetet

7 § Arbetsförmedlingen ska för Sveriges del

1. fullgöra de uppgifter som den centrala
arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna har
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet
inom unionen, och

2. fungera som nationell samordningsbyrå enligt kommissionens
genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpningen
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011
av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom
unionen med avseende på förmedling av lediga platser och
platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket.

Arbetsförmedlingen ska vidare medverka i sådant informations-
och erfarenhetsutbyte med andra medlemsstaters
arbetsförmedlingar samt med Europeiska kommissionen som sker
inom ramen för den öppna samordningsmetoden på
sysselsättningsområdet. Förordning (2013:1084).

Tjänsteexport

8 § Arbetsförmedlingen får, inom ramen för full
kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig
med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Övriga uppgifter

9 § Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen funnit
brister i sin granskning enligt 2 § 1–10 förordningen
(2007:906) med instruktion för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, ska Arbetsförmedlingen till
regeringen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som
vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av
inspektionens granskning. Förordning (2015:5).

10 § Har upphävts genom förordning (2010:1131).

11 § En anställd hos Arbetsförmedlingen är skyldig att på
begäran av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat
sätt, i länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har
samband med Arbetsförmedlingens uppgifter.

12 § Arbetsförmedlingen fullgör därutöver

1. vissa uppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordningen
(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen
(1997:836) om arbetslöshetskassor,

2. vissa uppgifter som rör arbetstillstånd enligt
utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen
(2006:97),

3. vissa uppgifter vid varsel om driftsinskränkning och för
att främja anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare
med nedsatt arbetsförmåga enligt lagen (1974:13) om vissa
anställningsfrämjande åtgärder, samt

4. de uppgifter inom totalförsvaret som framgår av
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
och som i övrigt beslutas av regeringen.
Förordning (2012:422).

13 § I övrigt har Arbetsförmedlingen de uppgifter som framgår
av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten eller av lag eller annan förordning.

Samverkan

14 § Arbetsförmedlingen ska särskilt samverka med
Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsförmedlingen ska i
samma syfte samverka med Försäkringskassan, kommun och
landsting enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.

15 § Arbetsförmedlingen ska när det gäller unga med
funktionshinder särskilt samverka med skolan för att underlätta
övergången från skola till arbetsliv och med Försäkringskassan
för att öka möjligheterna till egen försörjning genom arbete.

Ledning

16 § Arbetsförmedlingen leds av en styrelse.

17 § Styrelsen består av högst nio ledamöter.

Organisation

18 § Arbetsförmedlingen bestämmer själv sin organisation om
inte annat följer av 19 och 20 §§.

19 § Vid Arbetsförmedlingen finns ett huvudkontor, en central
enhet för omprövning av beslut och ett nationellt partsråd.

20 § Arbetsförmedlingen ska i övrigt inrätta de rådgivande
organ med andra aktörer på nationell, regional eller lokal nivå
som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina
uppgifter.

Särskilda organ

Partsrådet

21 § Partsrådet är ett rådgivande organ på nationell nivå i
frågor som rör Arbetsförmedlingens verksamhet. Partsrådet
består av generaldirektören, som är ordförande, samt
representanter för arbetsgivare och arbetstagare.

22 § Partsrådet har det antal ledamöter som Arbetsförmedlingen
bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, ska till lika
antal representera arbetsgivare och arbetstagare.

Anställningar och uppdrag

23 § Generaldirektören är myndighetschef.

24 § Ledamöterna i partsrådet utses av Arbetsförmedlingen.
Andra ledamöter än ordföranden utses efter samråd med
representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Personalansvarsnämnd

25 § Vid Arbetsförmedlingen ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

26 § Arbetsförmedlingen ska tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228) och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Övergångsbestämmelser

2007:1030

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (2001:623) med instruktion för
Arbetsmarknadsverket ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
överklagande av sådana beslut som före ikraftträdandet har
fattats av Arbetsmarknadsstyrelsen enligt 5 § 1 förordningen
(1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller
arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

3. Den upphävda förordningen gäller också fortfarande i fråga
om utbildningsvikariat som anvisats enligt förordning
(2005:1206) om utbildningsvikariat före den 1 januari 2007.