Förordning (2007:1033) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

SFS nr
2007:1033
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1328
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Jämställdhetsnämnden ska pröva frågor om vitesföreläggande
enligt 35 § jämställdhetslagen (1991:433) och överklaganden
enligt 42 § samma lag.

Ledning

2 § Jämställdhetsnämnden leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av nio ledamöter. För varje ledamot ska
det finnas en personlig ersättare.

Anställningar och uppdrag

4 § Hos Jämställdhetsnämnden finns en sekreterare.

Beslutförhet

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande, bland dem lika många för vardera
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

6 § Jämställdhetsnämnden får i arbetsordningen meddela närmare
föreskrifter om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och
nämndens sammansättning.

I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av
ordföranden.

Omröstning

7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening
först.

Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att
förhandling ska hållas, gäller den meningen som nämndens
beslut.

Ärendenas handläggning

8 § Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer
in i dessa. Närmare föreskrifter om detta meddelas av nämnden i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

9 § I kallelser till förhandlingar ska arbetsgivaren upplysas
om att ärendet kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir.

10 § Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska
förhandlingen återupptas så snart som möjligt. En ny
förhandling behöver inte hållas på grund av ett sådant
uppehåll.

11 § Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat
sätt än genom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas
under av ordföranden.

12 § Förelägganden enligt 36 § jämställdhetslagen (1991:433)
samt kallelser till förhandlingar ska delges. Detsamma gäller
andra handlingar som arbetsgivaren eller någon annan ska få del
av.

13 § Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 §
delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att
arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

14 § En kopia av ett sådant beslut som avses i 11 § ska sändas
till Jämställdhetsombudsmannen i vanligt brev samma dag som
beslutet meddelades.

15 § Jämställdhetsnämnden får besluta om ersättning av allmänna
medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning
i ett ärende eller på kallelse har inställt sig för att höras
inför nämnden. Sådan ersättning får dock inte beviljas
arbetsgivaren eller ombudsmannen.

16 § Jämställdhetsnämnden får bevilja en arbetsgivare som har
inställt sig till en förhandling ersättning av allmänna medel
för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden finner att
sådan ersättning skäligen bör lämnas.

17 § I fråga om ersättning enligt 15 och 16 §§ tillämpas
förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till
vittnen, m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av
vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Förordnanden

18 § Ledamöter i nämnden får inte vara underåriga eller i
konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

19 § Ordföranden och ytterligare två ledamöter i nämnden utses
bland personer som inte företräder arbetsgivar- eller
arbetstagarintressen.

Ordföranden ska vara jurist och bör ha erfarenhet av
tjänstgöring som domare.

20 § Av de övriga sex ledamöterna i nämnden utses

– en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,

– en efter förslag av Arbetsgivarverket,

– en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

– en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,

– en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,
och

– en bland personer som kan anses företräda privata
arbetsgivarintressen.

21 § Vad som föreskrivs i 18-20 §§ om ordföranden och övriga
ledamöter i nämnden gäller även vice ordföranden och övriga
ledamöters ersättare.