Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen

SFS nr
2007:1034
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1401
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:634

Uppgifter

1 § Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen.

Handikappombudsmannen ska verka för att ge personer med
funktionshinder förutsättningar för självständighet och
självbestämmande genom att

– förebygga och bekämpa diskriminering,

– identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i
samhällslivet, och

– undanröja hinder för jämlikhet i levnadsvillkor för personer
med funktionshinder.

2 § Handikappombudsmannen ska särskilt

– upprätthålla kontakter såväl med funktionshindrade personer
som med organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor
och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100),
landsting, kommuner, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn-
och elevombudet inom Statens skolinspektion, organisationer på
arbetsmarknaden samt andra myndigheter och aktörer vars
verksamhet rör ombudsmannens verksamhet,

– långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom
ansvarsområdet, och

– genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra
opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap
ombudsmannen får genom sitt bevaknings- och uppföljningsarbete.
Förordning (2008:634)

3 § Handikappombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin
årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

Ledning

4 § Handikappombudsmannen leds av en myndighetschef.

5 § Enligt 5 § lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen
biträds ombudsmannen av ett särskilt råd. Rådet består av
ombudsmannen, som är ordförande, och högst femton andra
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

7 § Ett vitesföreläggande enligt 19 § lagen (1999:132) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
funktionshinder ska delges arbetsgivaren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen
(1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren
har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Undantag från myndighetsförordningen

8 § 7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på
Handikappombudsmannen.