Förordning (2007:1035) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

SFS nr
2007:1035
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1401
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i
jämställdhetslagen (1991:433), lagen (2001:1286) om
likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om
förbud mot diskriminering, lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever samt föräldraledighetslagen (1995:584).

2 § Jämställdhetsombudsmannen ska särskilt

– i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar
med enskilda parter och organisationer eller genom andra
lämpliga åtgärder verka för att lagarnas föreskrifter
frivilligt följs,

– efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om
underlåtenhet av en arbetsgivare, ett universitet, en högskola
eller en skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen
(1985:1100) att följa lagarnas föreskrifter om aktiva åtgärder
och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås genom en
frivillig överenskommelse med en arbetsgivare, göra
framställning om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden
enligt 35 § jämställdhetslagen (1991:433),

– i tvister enligt jämställdhetslagen (1991:433) på begäran
hjälpa de arbetstagare och arbetssökande som inte företräds av
en arbetstagarorganisation med de åtgärder som ombudsmannen
anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 45 § nämnda
lag,

– i tvister enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan på begäran hjälpa studenter och sökande
med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra
talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag,

– i tvister enligt lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering på begäran hjälpa enskilda med de åtgärder som
ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt
20 § nämnda lag,

– i tvister enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever på begäran
hjälpa barn och elever med de åtgärder som ombudsmannen anser
motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag,

– informera allmänheten och på andra lämpliga sätt medverka i
strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet och på de
andra områden som avses i lagen om förbud mot diskriminering,
och

– genom rådgivning och information verka för jämställdhet inom
skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra
utbildningsformer.

3 § Jämställdhetsombudsmannen ska hjälpa Medlingsinstitutet med
information inför institutets överläggningar med
arbetsmarknadens parter om kommande och pågående
avtalsförhandlingar. Informationen ska avse lönefrågor ur ett
jämställdhetsperspektiv.

4 § Jämställdhetsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin
årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

5 § Jämställdhetsombudsmannen ska inom ramen för
återrapporteringen översiktligt redogöra för
Jämställdhetsnämndens verksamhet och upprätta separat resultat-
och balansräkning för denna.

Ledning

6 § Jämställdhetsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

8 § Ett vitesföreläggande enligt 34 § jämställdhetslagen
(1991:433) ska delges arbetsgivaren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen
(1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren
har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

9 § Jämställdhetsombudsmannen får bevilja den som på kallelse
har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende
skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och
uppehälle.