Förordning (2007:1037) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

SFS nr
2007:1037
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1401
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som
anges i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering
i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever.

Ombudsmannen ska vidare föreslå regeringen
författningsändringar och andra åtgärder som är ägnade att
motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.

2 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska, i relevanta
delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på
kvinnor och män.

3 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska inom ramen för
återrapporteringen översiktligt redogöra för verksamheten i
Nämnden mot diskriminering och upprätta separat resultat- och
balansräkning för denna.

Ledning

4 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering leds av en
myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 § Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

6 § Ett vitesföreläggande enligt 25 § lagen (1999:130) om
åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska delges
arbetsgivaren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen
(1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren
har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § 7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.