Förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden

SFS nr
2007:1039
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:53

Uppgifter

1 § Resegarantinämnden ska pröva om säkerhet ska tas i anspråk
enligt resegarantilagen (1972:204).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i
resegarantilagen (1972:204).

Organisation

4 § Vid nämnden finns sekreterare som hjälper till med
beredningen av ärenden enligt vad nämnden närmare bestämmer.

5 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i
resegarantilagen (1972:204).

Anställningar och uppdrag

7 § Föreskrifter om förordnande av ordförande, andra ledamöter
och ersättare i nämnden finns i resegarantilagen (1972:204).
Förordnandena ges för en bestämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.
Förordning (2009:53).