Förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

SFS nr
2007:1040
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:606
Upphävd
2009-07-01
Ändring införd
t.o.m SFS 2009:96

Uppgifter

1 § Fastighetsmäklarnämnden är förvaltningsmyndighet för frågor
om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör
fastighetsmäklare.

2 § Myndigheten ska i enlighet med fastighetsmäklarlagen
(1995:400) och fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

– pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt
föra register över registrerade fastighetsmäklare,

– utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och

– avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade
fastighetsmäklare.

3 § Myndigheten ska därutöver

– informera om frågor som rör registrering av, tillsyn över
och disciplinära åtgärder mot enskilda fastighetsmäklare,

– informera konsumenter om innehållet i
fastighetsmäklartjänsten,

– informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god
fastighetsmäklarsed,

– främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och

– vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt
förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Förordning (2009:96).

4 § Fastighetsmäklarnämnden ska vara behörig myndighet för
fastighetsmäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,
ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

5 § Myndigheten får

1. meddela föreskrifter enligt fastighetsmäklarförordningen
(1995:1028), och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden
verka för att rättstillämpningen inom verksamhetsområdet är
lagenlig, följdriktig och enhetlig.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

7 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns disciplinnämnden och som har till uppgift att för
myndighetens räkning avgöra frågor som rör återkallelse av
registrering av fastighetsmäklare enligt 8 § första stycket 1
jämförd med 6 § första stycket 5, 8 § första stycket 3 samt
tredje stycket fastighetsmäklarlagen (1995:400).

Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är
ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter
och det antal ersättare för dessa som regeringen bestämmer.

Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens
ledning.

8 § Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst
fyra av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

9 § Ordföranden är myndighetschef.

10 § Ledamöterna och deras ersättare i nämnden utses av
regeringen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha
domarerfarenhet.